สรุปผลประเมินจังหวัดกาฬสินธุ์ เดือนธันวาคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์2,212.08247.0088.8 %5.0570.5849.5291.3 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกาฬสินธุ์ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0229.94107.3253.3 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่กาฬสินธุ์4,473.483,309.0026.0 %5.0909.43133.0085.4 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดกาฬสินธุ์2,621.0483.3096.8 %5.0700.2848.4193.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กาฬสินธุ์10,260.558,237.4019.7 %5.02,430.81471.9480.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองกาฬสินธุ์4,387.24868.0080.2 %5.0293.84517.13-76.0 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสมเด็จ3,298.00430.0087.0 %5.0323.2958.6881.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขายางตลาด3,347.21545.0083.7 %5.0224.2959.6573.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากมลาไสย3,203.78322.0089.9 %5.0200.8644.6877.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากุฉินารายณ์3,228.22487.0084.9 %5.0387.3859.7284.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองกุงศรี3,362.84331.0090.2 %5.0387.5166.0483.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคำม่วง3,636.0822.0099.4 %5.0402.0967.5483.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาห้วยเม็ก3,195.54367.0088.5 %5.0318.2456.2882.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขาวง3,240.49255.0092.1 %5.0377.0014.5896.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสหัสขันธ์3,656.58221.0094.0 %5.0169.6720.0088.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาห้วยผึ้ง3,008.63187.0093.8 %5.0293.6865.8077.6 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กาฬสินธุ์4,127.564,530.56-9.8 %0.01,384.831,246.9610.0 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกาฬสินธุ์659.78ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0278.71ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาฬสินธุ์4,066.941,790.0056.0 %5.01,270.74462.3563.6 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์3,081.741,506.9951.1 %5.0909.53196.9978.3 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดกาฬสินธุ์2,567.13587.0077.1 %5.0624.19319.8548.8 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาฬสินธุ์4,385.982,555.5541.7 %5.01,289.851,026.4420.4 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดกาฬสินธุ์1,497.504,222.80-182.0 %0.0455.6929.0593.6 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดกาฬสินธุ์3,746.792,046.0045.4 %5.01,202.5449.5095.9 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดกาฬสินธุ์4,247.556,220.37-46.4 %0.01,384.9383.4394.0 %5.0
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 16 (กาฬสินธุ์)6,205.457,299.12-17.6 %0.02,182.15599.4572.5 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกาฬสินธุ์2,959.86840.9971.6 %5.0871.40498.6242.8 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยากาฬสินธุ์1,334.58241.0081.9 %5.061.3634.6843.5 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดกาฬสินธุ์3,249.90483.0085.1 %5.0928.47102.0789.0 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดกาฬสินธุ์2,483.66706.0071.6 %5.0643.23196.0169.5 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดกาฬสินธุ์3,231.012,121.0034.4 %5.0890.4457.3793.6 %5.0
สำนักงานจังหวัดกาฬสินธุ์4,073.0737,873.60-829.9 %0.01,194.671,394.01-16.7 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดกาฬสินธุ์3,942.561,990.0049.5 %5.01,327.80134.6789.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกาฬสินธุ์2,992.401,477.0050.6 %5.0890.4299.7588.8 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดกาฬสินธุ์4,810.206,646.83-38.2 %0.01,403.9598.6993.0 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกาฬสินธุ์3,273.691,816.7044.5 %5.0909.51284.3768.7 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์3,007.921,457.8651.5 %5.0890.44317.7264.3 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดกาฬสินธุ์3,644.941,834.0049.7 %5.01,137.65116.1189.8 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาฬสินธุ์4,695.041,255.0073.3 %5.01,200.56393.3467.2 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดกาฬสินธุ์4,399.093,333.0024.2 %5.0757.3132.7895.7 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดกาฬสินธุ์27,447.351,837.0093.3 %5.0844.61284.6966.3 %5.0
เรือนจำจังหวัดกาฬสินธุ์ 81,767.3044,216.9045.9 %5.01,232.731,886.17-53.0 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดกาฬสินธุ์2,579.351,137.0055.9 %5.0586.16122.6079.1 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดกาฬสินธุ์5,019.751,581.9068.5 %5.0852.48498.6741.5 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดกาฬสินธุ์2,600.17456.0082.5 %5.0700.28187.9373.2 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดกาฬสินธุ์5,223.232,896.8044.5 %5.01,407.28466.7266.8 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์4,227.521,076.0074.5 %5.01,384.86603.9156.4 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดกาฬสินธุ์5,937.103,622.9839.0 %5.01,765.15282.6384.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 137,701.378,759.3976.8 %5.02,074.22570.7072.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 229,995.754,928.6483.6 %5.0985.5891.5090.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 343,072.914,875.0988.7 %5.01,311.53217.7883.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาฬสินธุ์7,627.496,573.0013.8 %5.02,058.641,438.8730.1 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกาฬสินธุ์10,505.576,431.5038.8 %5.0456.66275.5039.7 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคเขาวงไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพคำม่วงไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพหนองกุงศรี44,820.7514,553.0067.5 %5.0837.75766.658.5 %4.0
วิทยาลัยการอาชีพห้วยผึ้งไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์15,013.5614,906.000.7 %0.52,111.251,750.0017.1 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ 2,913.292,074.4028.8 %5.0833.39238.7371.4 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกาฬสินธุ์2,349.83961.0059.1 %5.0567.15296.9047.6 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดกาฬสินธุ์40,244.749,472.1676.5 %5.06,698.634,936.1526.3 %5.0
รวม 508,203 239,105 52.95 % 58,739 24,531 58.24 %