สรุปผลประเมินจังหวัดนครพนม เดือนธันวาคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครพนม2,043.32435.0078.7 %5.0454.54123.7172.8 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดนครพนม255,264.416,735.0197.4 %5.02,261.93199.0291.2 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครพนม2,577.931,253.0051.4 %5.0420.3451.9387.6 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดนครพนม2,858.392,013.0029.6 %5.0701.31127.7581.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครพนม7,962.591,578.7280.2 %5.02,013.41487.1575.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าอุเทน5,359.78250.0095.3 %5.0238.3775.3068.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาธาตุพนม3,366.23310.0090.8 %5.0285.1282.0371.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาแก3,291.33177.0094.6 %5.0514.8787.2883.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาหว้า3,490.10139.0096.0 %5.0313.707.4297.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปลาปาก3,278.37168.0094.9 %5.0300.640.9599.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านแพง3,542.23328.0090.7 %5.0399.1397.7375.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเรณูนคร3,327.95223.0093.3 %5.0251.4647.0881.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีสงคราม3,448.77242.0093.0 %5.0351.7466.7381.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโพนสวรรค์3,308.92156.0095.3 %5.0280.4332.8488.3 %5.0
ด่านศุลกากรนครพนม6,094.2922,474.01-268.8 %0.02,013.82383.6880.9 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครพนม 3,514.683,626.10-3.2 %0.01,024.58757.1526.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครพนม สาขาเมืองนครพนม2,134.26535.0074.9 %5.0397.02253.6536.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครพนม สาขาธาตุพนม2,351.911,020.5056.6 %5.0382.62139.6563.5 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครพนม สาขาศรีสงคราม2,063.74817.8060.4 %5.0487.18134.9072.3 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครพนมไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครพนม3,622.68746.0079.4 %5.01,043.59422.5759.5 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครพนม4,615.80759.0083.6 %5.0758.36217.7471.3 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดนครพนม4,120.64892.0078.4 %5.0323.74111.0965.7 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครพนม5,913.861,363.0077.0 %5.02,051.45794.6661.3 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดนครพนม2,608.851,632.0037.4 %5.0665.00296.3555.4 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครพนม4,050.892,228.3445.0 %5.01,423.89727.1348.9 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครพนม3,420.252,236.0034.6 %5.0755.04139.5581.5 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดนครพนม4,191.2910,796.81-157.6 %0.01,271.79569.1055.3 %5.0
ท่าอากาศยานนครพนม57,902.0256,592.092.3 %1.0196.88414.58-110.6 %0.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครพนม3,055.74838.0072.6 %5.0872.45477.5445.3 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยานครพนม(กลุ่มงานอากาศเกษตร)922.48111.0088.0 %5.049.93ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดนครพนม2,058.17557.0072.9 %5.062.9723.1963.2 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดนครพนม2,461.50486.0080.3 %5.0698.1627.7496.0 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดนครพนม2,551.797,026.11-175.3 %0.0701.31512.8826.9 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครพนม3,411.081,562.0054.2 %5.0815.41527.9535.3 %5.0
สำนักงานจังหวัดนครพนม4,713.724,162.8311.7 %5.01,252.77703.6343.8 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดนครพนม3,447.751,841.1646.6 %5.01,157.68317.3072.6 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครพนม3,683.711,645.0055.3 %5.01,062.61429.4059.6 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดนครพนม11,564.044,351.0062.4 %5.01,975.3882.3795.8 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครพนม9,130.961,053.0088.5 %5.0720.33340.2552.8 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครพนม3,006.591,130.0062.4 %5.0834.39253.0469.7 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครพนม3,865.532,092.0045.9 %5.0861.86671.6522.1 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครพนม3,978.221,002.0074.8 %5.0929.50401.1756.8 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครพนม4,492.733,169.0629.5 %5.0625.25102.3183.6 %5.0
สพ.นครพนม40,386.916,120.0084.8 %5.0773.13401.1048.1 %5.0
รจก.นครพนม 62,291.4450,048.9019.7 %5.01,333.83897.8832.7 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดนครพนม4,492.931,963.2756.3 %5.01,385.89118.3491.5 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครพนม3,454.693,212.007.0 %3.51,005.57425.8857.6 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครพนม2,886.311,915.0033.7 %5.0644.26260.8559.5 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดนครพนม4,220.422,858.0432.3 %5.0986.28419.2257.5 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครพนม2,577.111,998.0022.5 %5.01,461.58706.9351.6 %5.0
สำนักงาน กศน.จังหวัดนครพนม2,952.595,078.99-72.0 %0.0680.07835.43-22.8 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม6,896.243,818.2744.6 %5.0451.52428.785.0 %2.5
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 139,961.976,776.8083.0 %5.01,318.681,159.3112.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 27,281.254,284.0041.2 %5.01,495.68927.5238.0 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนครพนม23,481.316,668.1271.6 %5.0348.9489.3074.4 %5.0
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยนครพนม35,215.4928,790.0118.2 %5.01,178.16492.5858.2 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง21,838.5513,303.2039.1 %5.0890.97299.4266.4 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคนครพนม55,672.3615,336.0172.5 %5.0741.56741.95-0.1 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม8,421.2711,252.00-33.6 %0.01,852.201,692.058.6 %4.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครพนม 3,133.721,473.0053.0 %5.0777.35505.6235.0 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครพนม3,114.27751.0075.9 %5.0530.17228.6556.9 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดนครพนม27,417.8512,550.5254.2 %5.02,906.63458.5784.2 %5.0
รวม 827,766 328,950 60.26 % 54,914 22,809 58.47 %