สรุปผลประเมินจังหวัดมุกดาหาร เดือนธันวาคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดมุกดาหาร2,287.551,624.0029.0 %5.0439.0769.2484.2 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดมุกดาหาร23,724.5811,505.3651.5 %5.084.62237.54-180.7 %0.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดมุกดาหาร909.0710,112.00-1,012.3 %0.034.360.9597.2 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่มุกดาหาร2,282.401,549.0032.1 %5.0610.210.9599.8 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดมุกดาหาร2,769.251,450.0047.6 %5.0648.24106.3583.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่มุกดาหาร15,596.7610,800.4030.8 %5.03,044.26280.2590.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองมุกดาหารไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0356.91171.2452.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานิคมคำสร้อย3,273.69241.0092.6 %5.0226.2039.0982.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดอนตาล3,197.22105.0096.7 %5.0251.8563.8774.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคำชะอี3,342.59148.0095.6 %5.0333.7649.4985.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองสูง3,071.6465.0097.9 %5.0266.5026.0390.2 %5.0
ด่านศุลกากรมุกดาหาร15,898.7835,040.35-120.4 %0.03,001.96174.0194.2 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่มุกดาหาร3,354.372,142.0036.1 %5.0895.40945.84-5.6 %0.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดมุกดาหาร2,233.631,260.0043.6 %5.0458.0647.5089.6 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดมุกดาหาร3,303.871,167.0064.7 %5.0952.50133.6686.0 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร2,495.041,007.0059.6 %5.0686.27276.9559.6 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดมุกดาหาร2,272.18676.0070.2 %5.0515.13404.1121.6 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดมุกดาหาร2,555.282,311.669.5 %4.5743.30777.10-4.5 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดมุกดาหาร1,252.291,385.00-10.6 %0.0382.42190.0050.3 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร3,915.482,541.0035.1 %5.01,296.61227.0582.5 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดมุกดาหาร 3,317.551,347.0059.4 %5.0952.50124.5986.9 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดมุกดาหาร3,613.394,888.80-35.3 %0.01,028.56379.3363.1 %5.0
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดมุกดาหาร2,513.25642.0074.5 %5.0591.17264.1055.3 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยามุกดาหาร1,731.03685.0060.4 %5.049.632.8594.3 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดมุกดาหาร2,678.40606.0077.4 %5.0724.2856.0592.3 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดมุกดาหาร2,375.46601.0074.7 %5.0572.1857.0090.0 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดมุกดาหาร3,011.801,963.0034.8 %5.0857.42476.3544.4 %5.0
สำนักงานจังหวัดมุกดาหาร11,102.4032,269.79-190.7 %0.01,313.801,742.06-32.6 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดมุกดาหาร4,076.691,956.0052.0 %5.01,256.75413.2567.1 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมุกดาหาร2,484.472,872.00-15.6 %0.0705.27149.7178.8 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดมุกดาหาร6,593.075,738.2113.0 %5.02,017.40193.8090.4 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดมุกดาหาร2,567.13841.0067.2 %5.0781.33437.0044.1 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดมุกดาหาร2,870.481,629.0043.2 %5.0819.36185.2577.4 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดมุกดาหาร2,853.782,560.0010.3 %5.0762.3495.0087.5 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดมุกดาหาร3,367.35712.0078.9 %5.0952.47277.2370.9 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดมุกดาหาร3,661.051,585.3856.7 %5.0534.1249.1590.8 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดมุกดาหาร25,735.021,197.0095.3 %5.0664.47245.1063.1 %5.0
เรือนจำจังหวัดมุกดาหาร34,376.9121,446.4837.6 %5.0798.92451.6143.5 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดมุกดาหาร2,343.59869.0062.9 %5.0553.1650.2990.9 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดมุกดาหาร3,409.181,973.0042.1 %5.01,047.55234.4577.6 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดมุกดาหาร2,452.45559.0077.2 %5.0610.21236.9561.2 %5.0
สปส.จ.มุกดาหาร3,044.931,416.2753.5 %5.0838.41380.7854.6 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดมุกดาหาร3,134.871,314.0058.1 %5.0952.50175.7581.5 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดมุกดาหาร8,352.885,964.6228.6 %5.03,291.44268.0191.9 %5.0
ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนมุกดาหาร9,279.482,437.6373.7 %5.01,349.0796.9592.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร26,895.5610,114.5462.4 %5.01,658.24316.9980.9 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดมุกดาหาร7,516.182,537.7666.2 %5.0315.89109.1565.4 %5.0
โสตศึกษาจังหวัดมุกดาหาร4,247.0610,563.28-148.7 %0.0474.46126.3173.4 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร70,616.1524,480.0065.3 %5.0760.31620.1418.4 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพนิคมคำสร้อย11,056.8211,334.00-2.5 %0.0605.61380.9037.1 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร4,929.747,960.45-61.5 %0.01,651.771,481.9210.3 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดมุกดาหาร 2,808.651,632.0041.9 %5.0743.30421.5143.3 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดมุกดาหาร2,968.89783.0073.6 %5.0458.09189.6958.6 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดมุกดาหาร19,269.016,073.0068.5 %5.04,937.364,595.406.9 %3.0
รวม 398,990 258,681 35.17 % 50,857 19,506 61.65 %