สรุปผลประเมินจังหวัดเชียงใหม่ เดือนธันวาคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคเหนือ2,798.072,145.5723.3 %5.02,081.670.95100.0 %5.0
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 347,483.1031,013.8334.7 %5.0168.38349.26-107.4 %0.0
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่2,259.7715.0099.3 %5.0825.22131.8384.0 %5.0
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0271.37103.6761.8 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่49,302.945,210.6789.4 %5.0152.5342.9771.8 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย อำเภอฝาง เชียงใหม่7,243.276,323.0012.7 %5.063.220.9598.5 %5.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่12,506.6514,046.63-12.3 %0.0117.650.9599.2 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เชียงใหม่11,228.1811,235.50-0.1 %0.01,776.02297.5583.2 %5.0
สำนักงานคลังเขต 53,175.641,748.6944.9 %5.01,649.160.9599.9 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดเชียงใหม่2,624.371,301.0050.4 %5.0996.3649.2295.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรภาค 830,185.1817,413.9042.3 %5.03,379.80728.6578.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่เชียงใหม่ 115,905.649,669.0739.2 %5.05,952.26674.5088.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่เชียงใหม่ 27,675.441,700.3977.8 %5.02,777.61675.4575.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองเชียงใหม่ 13,459.942,393.0030.8 %5.0355.7846.5586.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองเชียงใหม่ 25,259.802,714.0048.4 %5.0355.7184.2076.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหางดง3,081.73205.0093.3 %5.0295.9842.3185.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสารภี3,217.70831.0074.2 %5.0210.0749.5776.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสันป่าตอง4,162.15760.0081.7 %5.0300.4453.3782.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจอมทอง2,987.03470.0084.3 %5.0350.9842.3187.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดอยเต่า3,002.80377.0087.4 %5.0479.82152.0968.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาฮอด3,069.47276.0091.0 %5.0384.0191.5976.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาอมก๋อย2,960.72119.0096.0 %5.0678.93171.0074.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดอยหล่อ2,968.91185.0093.8 %5.0210.3585.5059.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่แจ่ม2,980.26226.0092.4 %5.0689.23114.0083.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสะเมิง2,971.40245.0091.8 %5.0240.841.9599.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสันกำแพง14,020.681,200.3091.4 %5.0323.15101.3568.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสันทราย2,916.42840.0071.2 %5.0251.2898.5460.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดอยสะเก็ด3,110.35641.0079.4 %5.0265.2122.7891.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่ริม2,944.89830.0071.8 %5.0258.1289.2665.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่แตง3,158.37502.0084.1 %5.0384.8965.7082.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาฝาง3,663.69906.0075.3 %5.0702.6895.4486.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพร้าว3,595.91402.0088.8 %5.0475.6032.6993.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเชียงดาว3,087.84239.0092.3 %5.0457.2849.3989.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเวียงแหง2,591.3446.0098.2 %5.0482.94104.5078.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาไชยปราการ3,069.21234.0092.4 %5.0453.490.9599.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่อาย3,035.73227.0092.5 %5.0628.5916.1697.4 %5.0
สำนักงานศุลกากรภาคที่ 34,247.262,563.0739.7 %5.01,725.23254.8785.2 %5.0
ด่านศุลกากรท่าอากาศยานเชียงใหม่3,331.512,565.6023.0 %5.01,272.39198.1284.4 %5.0
ด่านศุลกากรเชียงดาว2,854.871,854.0035.1 %5.0842.6257.4893.2 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 56,395.547,731.60-20.9 %0.01,536.31536.7565.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เชียงใหม่6,898.859,805.50-42.1 %0.02,650.752,416.098.9 %4.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่4,696.183,547.1424.5 %5.01,433.73342.6776.1 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่5,049.581,010.0080.0 %5.02,061.26844.3859.0 %5.0
สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 99,897.202,297.0076.8 %5.01,953.6091.4495.3 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่3,038.681,681.0044.7 %5.0897.90582.6535.1 %5.0
สำนักงานชลประทานที่ 134,143.8036,089.78-5.7 %0.013,128.103,926.3070.1 %5.0
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 7ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.01,744.43597.6565.7 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดเชียงใหม่1,573.15488.0069.0 %5.01,300.62401.8569.1 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์เขต 54,146.632,431.1741.4 %5.02,352.94432.0481.6 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่3,303.452,124.0035.7 %5.01,320.542,491.85-88.7 %0.0
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 64,094.047,682.20-87.6 %0.01,974.05447.4777.3 %5.0
สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 1 29,376.6324,583.5016.3 %5.02,236.93812.8063.7 %5.0
สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6 จ.เชียงใหม่4,100.392,951.3728.0 %5.02,702.1694.5096.5 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่2,306.252,511.51-8.9 %0.0774.47609.1421.3 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่8,306.474,812.2842.1 %5.03,354.352,216.3533.9 %5.0
ส.ป.ก. เชียงใหม่3,579.783,636.00-1.6 %0.01,357.67327.4875.9 %5.0
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 13,531.711,396.2060.5 %5.02,120.891,492.4329.6 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่13,650.2338,245.41-180.2 %0.04,013.06494.3787.7 %5.0
สำนักงานทางหลวงที่ 1 11,806.907,952.0032.6 %5.05,682.173,707.8034.7 %5.0
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 10 (เชียงใหม่)7,336.355,327.0027.4 %5.03,625.99869.2576.0 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่3,154.95627.0080.1 %5.01,129.47302.2873.2 %5.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมเเละควบคุมมลพิษที่ 1 (เชียงใหม่)9,736.984,268.0056.2 %5.01,604.92985.7538.6 %5.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 (เชียงใหม่)9,424.6011,708.01-24.2 %0.03,576.32464.3287.0 %5.0
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ17,312.027,140.0758.8 %5.0397.00163.1358.9 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาเชียงใหม่(กลุ่มงานอากาศเกษตร)17,921.921,131.8093.7 %5.0206.232.8598.6 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดเชียงใหม่3,763.11536.0085.8 %5.01,566.8480.2794.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดเชียงใหม่2,922.751,600.0045.3 %5.01,129.47293.6874.0 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่4,649.624,091.0012.0 %5.01,271.30241.3281.0 %5.0
สำนักงานจังหวัดเชียงใหม่13,070.0259,810.00-357.6 %0.02,289.451,208.1847.2 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดเชียงใหม่5,642.102,730.0051.6 %5.01,890.11608.6667.8 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่5,858.021,330.0077.3 %5.01,433.73387.7073.0 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่10,090.739,987.001.0 %0.53,474.39149.2595.7 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดเชียงใหม่10,019.211,849.0081.5 %5.01,548.73548.1364.6 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงใหม่4,490.923,478.2122.6 %5.01,338.651,183.6211.6 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่3,725.521,443.0061.3 %5.01,594.30445.0172.1 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่7,195.593,311.9454.0 %5.02,423.46563.9776.7 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเชียงใหม่4,533.496,193.00-36.6 %0.01,344.7382.2993.9 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงใหม่14,913.4011,761.0021.1 %5.0854.97347.9059.3 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 7 จังหวัดเชียงใหม่32,285.5719,104.0040.8 %5.01,163.45254.3378.1 %5.0
เรือนจำกลางเชียงใหม่ 117,826.82127,758.40-8.4 %0.02,616.712,265.9513.4 %5.0
ทัญฑสถานหญิงเชียงใหม่ 37,099.4142,677.60-15.0 %0.01,544.06416.6673.0 %5.0
สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค 513,147.0714,367.30-9.3 %0.03,469.811,589.7254.2 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดเชียงใหม่2,372.57470.0080.2 %5.0882.27173.4480.3 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่3,981.29930.0076.6 %5.01,357.67607.5055.3 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงใหม่3,291.19290.0091.2 %5.01,281.60205.2084.0 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่10,197.4719,940.00-95.5 %0.03,354.35318.2590.5 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่3,290.70555.0083.1 %5.01,367.03294.1678.5 %5.0
สำนักศิลปากรที่ 7 เชียงใหม่4,016.813,033.6124.5 %5.01,661.92748.8954.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดเชียงใหม่3,396.073,684.97-8.5 %0.0973.00335.5665.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 123,356.93595.9597.4 %5.02,719.81249.9490.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 228,578.998,481.3070.3 %5.01,581.311,043.5834.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 38,810.594,111.5253.3 %5.02,183.061,014.7553.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 459,651.079,544.1484.0 %5.01,034.49352.8065.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 551,933.647,637.2085.3 %5.02,933.65995.7666.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่6,770.271,744.0074.2 %5.04,337.70302.8393.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 675,084.825,292.5793.0 %5.01,730.21745.5956.9 %5.0
โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่27,140.0731,512.00-16.1 %0.0474.95627.00-32.0 %0.0
โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์9,558.008,410.9012.0 %5.0465.23524.65-12.8 %0.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 826,707.936,026.1677.4 %5.0424.87412.432.9 %1.0
โสตศึกษาอนุสารสุนทร19,400.958,977.0053.7 %5.0473.44326.3731.1 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพฝาง59,053.698,868.0285.0 %5.01,559.75893.5642.7 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่66,612.5040,572.0039.1 %5.01,924.82722.2262.5 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคสันกำแพง13,585.873,824.0071.9 %5.01,041.07360.1165.4 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่121,322.1838,805.0068.0 %5.01,329.32400.4569.9 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่46,577.3739,759.0114.6 %5.01,372.551,670.75-21.7 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง46,781.6615,362.0067.2 %5.01,168.99442.9262.1 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการอาชีวศึกษาภาคเหนือ2,413.461,467.0039.2 %5.0826.1226.3696.8 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่29,680.9418,040.0039.2 %5.03,217.871,660.9748.4 %5.0
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่6,385.545,856.908.3 %4.02,828.34776.9072.5 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1 เชียงใหม่29,791.2135,424.00-18.9 %0.01,775.25128.2592.8 %5.0
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 1 2,866.751,367.0052.3 %5.01,611.29198.2787.7 %5.0
ศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่74,206.2932,532.9356.2 %5.04,155.022,234.0846.2 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ 4,190.753,999.004.6 %2.01,509.79396.6573.7 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 (จ.เชียงใหม่)3,805.6216,023.62-321.1 %0.01,972.62262.6686.7 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เขต 3 เชียงใหม่3,086.314,353.00-41.0 %0.01,864.86147.2592.1 %5.0
ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 1 (เชียงใหม่)2,225.60513.0077.0 %5.01,737.310.9599.9 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่2,719.81555.0079.6 %5.0939.31455.7151.5 %5.0
ตำรวจภูธรภาค 554,028.7332,780.5139.3 %5.021,280.095,150.3075.8 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่71,832.0819,251.0173.2 %5.018,897.5621,083.29-11.6 %0.0
รวม 1,812,860 1,067,469 41.12 % 229,625 87,789 61.77 %