สรุปผลประเมินจังหวัดปทุมธานี เดือนธันวาคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดปทุมธานี2,749.99571.0079.2 %5.0313.7067.3978.5 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ปทุมธานี5,958.434,940.3717.1 %5.01,207.29209.2982.7 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดปทุมธานี3,604.14959.0073.4 %5.0541.73106.0580.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ปทุมธานี 113,770.878,055.3541.5 %5.02,633.44525.5380.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ปทุมธานี 231,836.6021,471.6932.6 %5.04,223.58608.0085.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองปทุมธานี5,498.691,919.0065.1 %5.0522.7162.0388.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลาดหลุมแก้ว5,135.611,735.0066.2 %5.0351.6564.3481.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสามโคก4,197.921,159.0072.4 %5.0304.64113.8062.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองหลวง 15,624.735,203.657.5 %3.5369.1466.5082.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองหลวง 24,188.521,697.0059.5 %5.0277.8452.2581.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาธัญบุรี4,321.082,429.5043.8 %5.0511.4938.0092.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลำลูกกา5,626.191,293.0077.0 %5.0487.34114.0076.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองเสือ4,434.96582.0086.9 %5.0236.1695.0059.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ปทุมธานี 15,864.125,505.116.1 %3.01,169.26540.5553.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ปทุมธานี 26,493.436,797.56-4.7 %0.01,523.29499.4467.2 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดปทุมธานีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดปทุมธานี4,864.722,132.0056.2 %5.01,036.15383.4763.0 %5.0
สำนักส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 13,876.923,570.807.9 %3.51,115.66163.3485.4 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดปทุมธานี3,649.10849.0076.7 %5.0560.85119.1678.8 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดปทุมธานี3,105.10641.0079.4 %5.0560.75226.4259.6 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปทุมธานี3,447.652,984.5213.4 %5.0579.76576.110.6 %0.5
สำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์16,866.830.27100.0 %5.01,861.52668.0264.1 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์เขต 18,927.898,901.960.3 %0.52,217.53530.6476.1 %5.0
สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ 144,359.8876,948.3346.7 %5.056,111.81287.8599.5 %5.0
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 18,837.297,503.0015.1 %5.06,707.522,053.6969.4 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดปทุมธานี2,612.382,036.0022.1 %5.0487.5933.3493.2 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดปทุมธานี4,433.143,673.6317.1 %5.0975.41231.4376.3 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปทุมธานี4,585.061,744.0062.0 %5.0694.07184.5773.4 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดปทุมธานี28,215.4220,045.6829.0 %5.05,105.570.95100.0 %5.0
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 1 (ปทุมธานี)6,622.756,193.506.5 %3.02,229.87199.5091.1 %5.0
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดปทุมธานี5,098.102,465.8851.6 %5.0845.99113.3786.6 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดปทุมธานี3,905.38985.0074.8 %5.0446.6026.3694.1 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดปทุมธานี3,751.551,629.5056.6 %5.0519.03369.3228.8 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดปทุมธานี4,839.244,678.743.3 %1.5788.94259.8267.1 %5.0
สำนักงานจังหวัดปทุมธานี25,026.5518,790.0024.9 %5.06,640.53350.2094.7 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดปทุมธานี3,842.912,788.0027.5 %5.0865.00334.0361.4 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปทุมธานี9,474.981,475.0084.4 %5.01,530.57293.5580.8 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดปทุมธานี8,149.6714,061.30-72.5 %0.01,647.9663.3596.2 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 1 ปทุมธานี12,304.647,165.6541.8 %5.01,456.56273.2081.2 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดปทุมธานี10,917.71493.0095.5 %5.0560.74264.1052.9 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดปทุมธานี3,701.222,130.4042.4 %5.0788.94324.0058.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดปทุมธานี3,611.082,032.0043.7 %5.0769.92150.0580.5 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดปทุมธานี5,615.722,127.7962.1 %5.01,074.13227.5278.8 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดปทุมธานี4,502.282,258.0049.8 %5.0674.840.9599.9 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดปทุมธานี11,631.8510,132.0012.9 %5.0534.67341.0536.2 %5.0
รจจ.ปทุมธานี 135,326.34117.7099.9 %5.07,644.57582.3592.4 %5.0
ทัณฑสถานบำบัดพิเศษจังหวัดปทุมธานี 78,326.2464,128.5518.1 %5.0852.70326.0061.8 %5.0
สถานกักขังกลางจังหวัดปทุมธานี101,536.9520,987.7779.3 %5.0575.75190.0067.0 %5.0
ทัณฑสถานบำบัดพิเศษหญิง52,232.2028,217.0146.0 %5.02,814.77904.4067.9 %5.0
ทัณฑสถานวัยหนุ่มกลาง 213,454.7790,311.0057.7 %5.01,435.31345.5075.9 %5.0
สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 116,882.7818,960.00-12.3 %0.03,193.821,886.3940.9 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดปทุมธานี11,015.71976.1391.1 %5.03,963.26176.3495.6 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดปทุมธานี8,139.547,380.729.3 %4.51,397.45235.8783.1 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดปทุมธานี4,455.122,460.2444.8 %5.0839.29623.2625.7 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดปทุมธานี15,983.9713,236.0017.2 %5.02,493.64532.0078.7 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานี6,007.373,261.5045.7 %5.0865.01724.0016.3 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษารังสิต368,319.9472,030.0080.4 %5.015,227.59670.4195.6 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดปทุมธานี3,139.953,301.20-5.1 %0.0363.85273.3524.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 132,189.3010,016.0068.9 %5.0709.02370.9947.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 212,567.149,423.7825.0 %5.01,069.02462.3056.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปทุมธานี11,911.4110,720.9710.0 %5.01,789.27182.7189.8 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดปทุมธานี3,901.232,284.5041.4 %5.0232.81504.75-116.8 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี34,686.8724,024.0030.7 %5.0795.06663.2816.6 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี 81,099.3436,368.0055.2 %5.01,378.74505.1263.4 %5.0
วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี114,040.6946,189.9959.5 %5.035.511,005.94-2,732.8 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี18,607.9516,520.0011.2 %5.01,321.09764.7142.1 %5.0
สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี351,205.22148,487.0057.7 %5.06,761.72847.8587.5 %5.0
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 4 (ปทุมธานี)ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0596.75119.4480.0 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปทุมธานี 4,008.532,032.7149.3 %5.0865.00490.9843.2 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดปทุมธานี3,204.46677.0078.9 %5.0313.49149.7652.2 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดปทุมธานี38,852.59ไม่ครบประเมินไม่ได้0.03,320.56ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
รวม 2,152,325 906,866 57.87 % 171,596 25,749 84.99 %