สรุปผลประเมินจังหวัดลำปาง เดือนธันวาคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลำปาง2,121.72408.0080.8 %5.0645.48181.5671.9 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดลำปาง12,686.355,804.0054.3 %5.089.60157.43-75.7 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ลำปาง3,050.473,460.17-13.4 %0.01,006.79150.2485.1 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดลำปาง2,478.12878.0064.6 %5.0816.6351.4193.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ลำปาง15,016.505,952.0060.4 %5.03,916.23900.7277.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองลำปาง3,728.861,865.0050.0 %5.0400.2799.2275.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่เมาะ4,088.43658.0083.9 %5.0335.0029.3891.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเกาะคา2,982.30260.0091.3 %5.0254.0539.9184.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาห้างฉัตร2,979.63332.0088.9 %5.0223.1456.0074.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่ทะ2,937.41185.0093.7 %5.0260.4651.7280.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเถิน2,949.10356.0087.9 %5.0484.4559.7487.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสบปราบ2,870.31173.0094.0 %5.0239.552.7098.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขางาว2,966.59324.0089.1 %5.0459.5231.9093.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแจ้ห่ม2,884.70218.0092.4 %5.0221.7250.8377.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่พริก2,885.94193.0093.3 %5.0449.992.8899.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังเหนือ3,012.16284.0090.6 %5.0459.7355.1988.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำปาง5,889.835,382.268.6 %4.01,634.311,748.00-7.0 %0.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดลำปาง2,226.36714.0067.9 %5.0778.59165.9778.7 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดลำปาง5,089.731,275.0074.9 %5.01,588.49485.4569.4 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำปาง2,850.66574.0079.9 %5.0968.75396.8959.0 %5.0
สำนักชลประทานที่ 216,835.919,806.3241.8 %5.07,489.283,291.8256.0 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดลำปาง2,302.87706.0769.3 %5.0740.56286.3561.3 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลำปาง4,568.202,674.0041.5 %5.01,463.151,094.4025.2 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดลำปาง5,563.851,890.0066.0 %5.0569.67242.2557.5 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลำปาง4,176.67561.0086.6 %5.01,691.36526.0268.9 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดลำปาง3,035.354,521.84-49.0 %0.01,082.85237.5078.1 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง13,055.966,278.9951.9 %5.02,471.02469.5881.0 %5.0
ท่าอากาศยานลำปาง51,112.8157,463.00-12.4 %0.0362.58137.5562.1 %5.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 2 ลำปาง3,114.642,868.087.9 %3.51,719.89722.8958.0 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำปาง3,365.371,553.0053.9 %5.01,254.08453.1563.9 %5.0
สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 111,367.057,441.0034.5 %5.05,917.982,065.0065.1 %5.0
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 1 ลำปาง3,700.711,923.5348.0 %5.02,218.600.95100.0 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาลำปาง2,421.281,571.0035.1 %5.088.262.8596.8 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดลำปาง3,194.97472.0085.2 %5.01,101.870.9599.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดลำปาง2,375.02581.0075.5 %5.0816.79412.5949.5 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำปาง3,234.021,482.0054.2 %5.01,246.20199.9884.0 %5.0
สำนักงานจังหวัดลำปาง5,252.9930,238.69-475.6 %0.01,748.412,440.61-39.6 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดลำปาง4,928.573,725.0024.4 %5.02,118.33394.5281.4 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลำปาง2,814.381,053.0062.6 %5.0911.71256.7971.8 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดลำปาง6,036.064,398.4827.1 %5.01,322.84223.3083.1 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 10 ลำปาง16,013.4511,445.0028.5 %5.01,654.392.8599.8 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลำปาง9,584.79801.0091.6 %5.01,196.95423.7764.6 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดลำปาง2,938.821,367.0053.5 %5.01,044.82385.0363.1 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลำปาง3,011.521,833.0039.1 %5.01,082.85478.7055.8 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลำปาง4,388.43698.5084.1 %5.01,311.04571.7956.4 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดลำปาง3,567.282,279.7036.1 %5.01,006.7939.2596.1 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดลำปาง27,862.164,698.0083.1 %5.0613.85176.7071.2 %5.0
รจก.ลำปาง 41,386.4827,370.5533.9 %5.01,215.44581.9252.1 %5.0
ทัณฑสถานบำบัดพิเศษลำปาง 15,747.5018,611.05-18.2 %0.0908.32296.5567.4 %5.0
สถานกักขังกลางจังหวัดลำปาง6,524.804,320.0033.8 %5.0504.75511.48-1.3 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดลำปาง2,383.87647.0072.9 %5.0825.62175.2278.8 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดลำปาง3,073.831,030.0066.5 %5.01,101.87509.1153.8 %5.0
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 10 ลำปาง18,978.6410,052.0047.0 %5.01,648.05541.5067.1 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดลำปาง3,300.75711.0078.5 %5.0911.69226.3875.2 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดลำปาง4,953.334,603.007.1 %3.51,520.22403.6873.4 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำปาง3,767.29900.0076.1 %5.01,311.21360.8372.5 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดลำปาง3,195.582,173.0032.0 %5.01,158.91270.4476.7 %5.0
สถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยภาคเหนือ3,116.434,062.00-30.3 %0.0720.71114.0084.2 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาลำปาง10,069.873,730.8763.0 %5.01,534.51364.7576.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 125,552.916,864.0073.1 %5.01,707.27634.0362.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 238,800.463,772.0090.3 %5.0659.34556.1215.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 317,653.0912,716.1428.0 %5.01,323.69410.1369.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน37,091.125,469.0585.3 %5.03,180.09663.5579.1 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดลำปาง382.042,702.50-607.4 %0.0239.9482.7065.5 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคลำปาง71,237.3443,315.3639.2 %5.02,029.59570.2571.9 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง41,879.9025,676.0038.7 %5.01,052.95535.1049.2 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง16,043.4710,642.0033.7 %5.0911.99549.8239.7 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคนครลำปาง41,599.0316,496.0060.3 %5.0960.49521.9745.7 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพเถิน15,864.9514,721.697.2 %3.51,058.40234.3677.9 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง5,097.788,442.00-65.6 %0.01,179.261,514.55-28.4 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง 3,313.461,771.0046.6 %5.01,196.95519.7756.6 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง2,455.97990.0059.7 %5.0759.58194.7574.4 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดลำปาง22,903.498,377.7363.4 %5.07,123.028,456.60-18.7 %0.0
รวม 761,892 433,792 43.06 % 96,223 40,054 58.37 %