สรุปผลประเมินจังหวัดอุตรดิตถ์ เดือนธันวาคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุตรดิตถ์2,185.93301.0086.2 %5.0493.20120.6775.5 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.อุตรดิตถ์9,175.976,410.9030.1 %5.070.27109.27-55.5 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุตรดิตถ์4,047.21627.0084.5 %5.0892.56159.1582.2 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดอุตรดิตถ์2,989.261,007.0066.3 %5.0721.37144.5580.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่อุตรดิตถ์19,149.376,526.0065.9 %5.01,962.70660.2266.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพิชัย3,566.81423.0088.1 %5.0305.8327.3591.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาตรอน4,383.80491.0088.8 %5.0230.790.9599.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลับแล3,281.57397.0087.9 %5.0182.4761.2266.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทองแสนขัน3,183.75257.0091.9 %5.0274.7866.6675.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาน้ำปาด3,166.54157.0095.0 %5.0264.4033.2087.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าปลา3,173.75262.0091.7 %5.0323.4856.0282.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาฟากท่า3,619.24193.0094.7 %5.0451.5165.8985.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านโคก3,252.29248.0092.4 %5.0614.7899.1583.9 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุตรดิตถ์11,525.123,744.2767.5 %5.01,634.061,148.5529.7 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุตรดิตถ์ สาขาน้ำปาด2,415.16835.0065.4 %5.0617.40215.5865.1 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุตรดิตถ์2,667.861,464.3045.1 %5.0608.60138.2777.3 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดอุตรดิตถ์4,364.932,070.0052.6 %5.01,329.89211.7584.1 %5.0
สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 8 3,383.562,088.0038.3 %5.01,524.96443.6570.9 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์2,674.501,122.0058.0 %5.0721.37354.9050.8 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดอุตรดิตถ์2,061.73696.0066.2 %5.0436.14313.5228.1 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุตรดิตถ์5,208.701,780.0065.8 %5.0798.76855.41-7.1 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดอุตรดิตถ์2,641.831,902.0028.0 %5.0646.9326.5595.9 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์7,906.093,447.0056.4 %5.01,463.00779.8346.7 %5.0
ส.ป.ก. อุตรดิตถ์3,515.641,572.2355.3 %5.0913.7997.8589.3 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดอุตรดิตถ์7,500.4411,984.00-59.8 %0.01,603.08290.7481.9 %5.0
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 9 (อุตรดิตถ์)13,023.776,965.5846.5 %5.01,900.701,791.705.7 %2.5
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุตรดิตถ์3,067.811,255.0059.1 %5.0892.51500.5043.9 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาอุตรดิตถ์1,486.82423.0071.6 %5.062.2247.9922.9 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดอุตรดิตถ์3,000.61775.0074.2 %5.0977.1225.0797.4 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดอุตรดิตถ์2,537.23428.0083.1 %5.0645.32132.4179.5 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุตรดิตถ์3,232.851,763.0045.5 %5.0930.56265.4471.5 %5.0
สำนักงานจังหวัดอุตรดิตถ์13,023.773,146.0075.8 %5.01,900.70834.9956.1 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดอุตรดิตถ์6,300.932,758.0056.2 %5.01,310.88133.6289.8 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุตรดิตถ์9,977.982,010.0079.9 %5.0892.53401.6155.0 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดอุตรดิตถ์11,460.456,375.5144.4 %5.01,558.0957.5396.3 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุตรดิตถ์10,370.051,053.0089.8 %5.01,101.70346.6068.5 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุตรดิตถ์3,329.022,943.0011.6 %5.01,025.64281.7572.5 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุตรดิตถ์3,242.131,129.0065.2 %5.0987.63478.2151.6 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอุตรดิตถ์2,914.84520.0082.2 %5.0797.43205.3774.2 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุตรดิตถ์4,779.622,300.0051.9 %5.0271.5765.0776.0 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดอุตรดิตถ์9,506.321,000.0089.5 %5.0683.36206.4969.8 %5.0
เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์ 29,747.4425,124.4415.5 %5.0839.22523.9937.6 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดอุตรดิตถ์2,461.95684.0072.2 %5.0626.29101.9483.7 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดอุตรดิตถ์3,259.041,799.0044.8 %5.0987.61260.1373.7 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอุตรดิตถ์2,655.581,052.0060.4 %5.0702.37138.7780.2 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดอุตรดิตถ์5,236.562,793.7846.6 %5.01,293.17373.3371.1 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์4,755.271,049.0077.9 %5.0950.82181.9780.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดอุตรดิตถ์5,208.324,061.9622.0 %5.0987.6132.5496.7 %5.0
ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนอุตรดิตถ์9,278.412,513.0072.9 %5.0359.97258.0428.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 127,010.5112,461.9953.9 %5.01,393.74427.8069.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 213,286.494,417.4166.8 %5.01,884.48913.9451.5 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุตรดิตถ์7,410.303,598.6151.4 %5.0749.65302.1059.7 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์59,663.0050,830.9914.8 %5.01,456.36758.5047.9 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์82,988.8225,514.9969.3 %5.0882.54383.8256.5 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างอุตรดิตถ์181,363.8613,352.4092.6 %5.0745.35372.3450.0 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพพิชัย65,262.689,112.0086.0 %5.0785.08478.8639.0 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์154,081.4113,863.0291.0 %5.02,397.781,378.0342.5 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ 3,231.691,674.0048.2 %5.0873.52370.7457.6 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุตรดิตถ์2,450.47638.0074.0 %5.0422.33108.4974.3 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดอุตรดิตถ์34,872.719,143.0073.8 %5.04,590.711,430.7468.8 %5.0
รวม 916,520 268,532 70.70 % 57,953 21,051 63.67 %