สรุปผลประเมินจังหวัดแพร่ เดือนธันวาคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแพร่2,368.05404.0082.9 %5.0538.0455.5989.7 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดแพร่130,069.532,186.4098.3 %5.080.961.9597.6 %5.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดแพร่ (เด่นชัย) (ระบบดิจิทัล)7,576.507,858.20-3.7 %0.093.450.9599.0 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่แพร่2,564.671,398.0045.5 %5.0863.05139.4383.8 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดแพร่2,653.161,092.0058.8 %5.0767.360.9599.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่แพร่11,890.674,599.7361.3 %5.02,173.42313.5085.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองแพร่772.67702.009.1 %4.5310.8548.7584.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสูงเม่น3,079.73343.0088.9 %5.0199.4438.0080.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเด่นชัย3,084.30526.0082.9 %5.0222.3451.3076.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสอง3,424.25598.0082.5 %5.0380.9762.7083.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลอง3,140.47306.0090.3 %5.0370.440.9599.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาร้องกวาง3,070.34299.0090.3 %5.0289.980.9599.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังชิ้น3,117.85279.0091.1 %5.0323.3828.5091.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองม่วงไข่3,209.45220.0093.1 %5.0168.330.9599.4 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่แพร่9,816.393,887.3760.4 %5.01,089.512,203.05-102.2 %0.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดแพร่2,363.93845.0064.3 %5.0595.08175.8570.4 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดแพร่3,481.781,654.0052.5 %5.01,146.54525.7954.1 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดแพร่2,764.63670.0075.8 %5.0853.58326.8561.7 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดแพร่2,340.58436.0081.4 %5.0614.09396.8735.4 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดแพร่6,623.712,156.3767.4 %5.01,317.68956.0727.4 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดแพร่1,717.202,239.00-30.4 %0.0503.01367.7126.9 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดแพร่94,468.351,413.0098.5 %5.04,619.90759.4683.6 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดแพร่10,868.213,643.1466.5 %5.01,488.83112.6392.4 %5.0
ท่าอากาศยานแพร่40,516.6921,245.7847.6 %5.0490.6985.5082.6 %5.0
สำนักงานทางหลวงที่ 2 (แพร่)8,429.5111,172.76-32.5 %0.04,004.645,491.95-37.1 %0.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแพร่3,209.43926.1671.1 %5.0994.42337.2566.1 %5.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 (แพร่)9,868.192,264.3377.1 %5.04,227.14765.4081.9 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาแพร่2,572.63170.0093.4 %5.070.991.9597.3 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดแพร่2,758.71521.0081.1 %5.0937.3982.2291.2 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดแพร่2,339.48265.0088.7 %5.0614.10266.9556.5 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดแพร่3,125.981,100.0064.8 %5.0522.59140.9073.0 %5.0
สำนักงานจังหวัดแพร่10,570.6511,699.59-10.7 %0.01,412.78911.1535.5 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดแพร่3,877.811,998.0048.5 %5.01,279.66166.6287.0 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดแพร่5,927.031,105.0081.4 %5.0804.26160.2480.1 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดแพร่4,089.095,234.80-28.0 %0.01,275.09107.3391.6 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดแพร่9,380.73793.0091.5 %5.0918.36331.6463.9 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดแพร่3,340.251,822.0045.5 %5.0880.31218.3775.2 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่3,826.23722.0081.1 %5.0809.35430.8946.8 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดแพร่3,456.173,400.001.6 %0.51,127.54603.7946.5 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดแพร่2,529.723,720.00-47.1 %0.0451.4250.0088.9 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดแพร่8,792.352,420.0072.5 %5.0506.33106.4079.0 %5.0
รจจ.แพร่ 22,675.3013,685.4139.6 %5.0833.08330.0360.4 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดแพร่2,259.77324.0085.7 %5.0576.0753.0690.8 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดแพร่2,897.45862.0070.2 %5.0756.37132.0782.5 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดแพร่3,009.24663.0078.0 %5.0728.20100.5586.2 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดแพร่4,088.772,966.6727.4 %5.01,184.58228.0080.8 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดแพร่3,356.852,326.4030.7 %5.01,088.53ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดแพร่6,196.579,981.00-61.1 %0.03,371.42129.3696.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต1 9,836.495,255.8546.6 %5.01,464.91903.0038.4 %5.0
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 215,015.433,889.2374.1 %5.01,574.20654.6558.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแพร่7,922.624,987.3837.0 %5.02,001.99231.6088.4 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดแพร่3,529.002,662.5024.6 %5.0313.47192.1838.7 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคแพร่73,947.4850,915.0031.1 %5.01,433.67341.4576.2 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่74,014.7125,216.0065.9 %5.0844.01410.8251.3 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่120,955.6821,571.0082.2 %5.0769.95370.2351.9 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่22,646.4710,556.0153.4 %5.0770.05494.4535.8 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพลอง23,171.1714,010.9939.5 %5.0732.68685.996.4 %3.0
วิทยาลัยการอาชีพสอง26,925.218,494.6568.5 %5.0746.03335.2555.1 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่8,164.076,548.0019.8 %5.01,701.83930.8745.3 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดแพร่ 2,862.041,233.1856.9 %5.0861.32426.1350.5 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดแพร่2,719.86615.0077.4 %5.0576.07243.7157.7 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดแพร่44,737.894,424.0090.1 %5.06,252.092,239.5364.2 %5.0
รวม 924,009 299,522 67.58 % 67,829 26,260 61.28 %