สรุปผลประเมินจังหวัดน่าน เดือนธันวาคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดน่าน392.25312.0020.5 %5.0587.7487.8885.0 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดน่าน9,989.634,204.3857.9 %5.068.18181.36-166.0 %0.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดน่านไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่น่าน4,276.861,215.0071.6 %5.0447.33137.1969.3 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดน่าน2,442.79996.0059.2 %5.0777.890.9599.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่น่าน12,585.842,462.6180.4 %5.01,941.68462.6576.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองน่าน3,515.06611.0082.6 %5.0318.9884.6373.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเวียงสา12,779.90408.0096.8 %5.0316.6364.7079.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาน้อย4,748.15107.0097.7 %5.0381.1492.0675.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาหมื่น5,376.05174.0096.8 %5.0379.6098.3974.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่จริม2,748.18409.0085.1 %5.0288.3754.8281.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านหลวง3,267.26277.0091.5 %5.0195.8072.6462.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าวังผา2,996.10441.0085.3 %5.0329.4937.6388.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปัว2,953.29193.0093.5 %5.0394.1364.3483.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเชียงกลาง2,973.99400.0086.6 %5.0330.4733.6389.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทุ่งช้าง4,343.09299.0093.1 %5.0451.5197.2178.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ่อเกลือ2,707.41167.0093.8 %5.0422.7197.5576.9 %5.0
ด่านศุลกากรทุ่งช้าง4,350.803,181.0026.9 %5.0911.72544.0740.3 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่น่าน3,985.264,154.34-4.2 %0.01,538.531,851.49-20.3 %0.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดน่านไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดน่าน4,578.811,461.0068.1 %5.01,310.33761.9041.9 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดน่าน2,642.33724.0072.6 %5.0834.94337.5459.6 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดน่าน2,396.38487.0079.7 %5.0757.74365.4251.8 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดน่าน5,475.481,523.0072.2 %5.01,448.54900.7137.8 %5.0
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 74,088.322,128.6047.9 %5.01,348.5242.8496.8 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดน่าน32,219.414,758.5085.2 %5.08,762.90334.5996.2 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดน่าน4,369.671,763.7559.6 %5.01,638.701,384.2515.5 %5.0
ส.ป.ก. น่าน2,832.461,323.8453.3 %5.01,687.57889.7247.3 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดน่าน4,716.276,116.16-29.7 %0.01,103.34222.7679.8 %5.0
ท่าอากาศยานน่านนคร51,783.2531,454.5039.3 %5.0944.82449.6052.4 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดน่าน3,738.34990.0073.5 %5.01,215.2664.5094.7 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาน่าน1,291.361,114.0013.7 %5.072.5455.5823.4 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดน่าน2,513.73691.0072.5 %5.0930.0244.4395.2 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดน่าน2,279.37387.0083.0 %5.0720.85215.3570.1 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดน่านไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานจังหวัดน่าน4,607.825,848.01-26.9 %0.01,576.55999.2636.6 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดน่าน6,704.372,020.0069.9 %5.02,717.51205.5192.4 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดน่าน3,030.421,170.9261.4 %5.01,082.15223.2579.4 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดน่าน4,779.915,890.24-23.2 %0.01,386.3967.4695.1 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดน่าน8,952.511,473.3183.5 %5.0834.94377.3354.8 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดน่าน3,678.201,238.0066.3 %5.0737.88245.1066.8 %5.0
สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดน่าน3,040.131,220.0059.9 %5.0968.03356.1263.2 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดน่าน3,194.413,200.00-0.2 %0.01,063.13267.2774.9 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดน่าน2,242.661.00100.0 %5.0644.8036.9794.3 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดน่าน8,978.142,432.0072.9 %5.01,062.05201.3881.0 %5.0
รจจ.น่าน 23,650.6419,724.8616.6 %5.0895.47686.1823.4 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดน่าน2,242.46471.0079.0 %5.0682.82205.1070.0 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดน่าน2,634.12961.1563.5 %5.0815.93395.1251.6 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดน่าน2,472.49520.0079.0 %5.0796.91120.3784.9 %5.0
สปส.จ.น่าน4,585.273,662.8120.1 %5.01,291.31381.6170.4 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดน่าน3,851.801,791.0053.5 %5.01,500.50377.3674.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดน่าน3,459.413,765.57-8.9 %0.0987.07104.5089.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 123,997.0618,645.8722.3 %5.02,665.34718.2073.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2212,145.896,457.7997.0 %5.01,800.27129.7492.8 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดน่านไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคน่าน56,329.2343,500.0022.8 %5.01,570.62436.0572.2 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างน่าน22,459.69148.0099.3 %5.0996.581,052.35-5.6 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคปัวไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพเวียงสา40,597.6711,936.7070.6 %5.0839.69699.2016.7 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่านไม่ครบ10,386.95ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ1,735.40ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดน่าน 2,456.661,007.0059.0 %5.0611.98270.1355.9 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดน่าน2,325.391,245.0046.5 %5.0682.81171.4474.9 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดน่าน 16,817.225,376.0068.0 %5.04,548.811,217.8173.2 %5.0
รวม 680,591 218,640 67.87 % 65,618 20,077 69.40 %