สรุปผลประเมินจังหวัดพะเยา เดือนธันวาคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพะเยา1,884.55270.2885.7 %5.0464.95108.9476.6 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดพะเยา13,117.634,407.0066.4 %5.0180.42163.699.3 %4.5
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พะเยา2,373.502,112.4211.0 %5.0711.65216.9769.5 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดพะเยา2,367.741,104.5053.4 %5.0711.650.9599.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่พะเยา7,980.785,075.0036.4 %5.01,966.71327.6383.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองพะเยา3,805.01789.0079.3 %5.0383.6955.2785.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเชียงคำ2,924.72539.0081.6 %5.0459.1265.1185.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดอกคำใต้2,884.55367.0087.3 %5.0220.6332.5185.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจุน2,816.11236.0091.6 %5.0295.220.9599.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปง2,734.67299.0089.1 %5.0429.5224.3094.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่ใจ2,856.19303.0089.4 %5.0226.6232.9785.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเชียงม่วน2,924.03154.0094.7 %5.0486.3651.6789.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาภูซาง2,799.67197.0093.0 %5.0479.0557.7687.9 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พะเย�5,441.641,828.4266.4 %5.01,263.111,254.000.7 %0.5
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพะเยาไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดพะเยา3,411.04890.0073.9 %5.01,263.11562.2655.5 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพะเยา2,484.67872.0064.9 %5.0787.7182.6489.5 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดพะเยา2,265.23619.0072.7 %5.0674.1360.8091.0 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพะเยา2,669.65904.0066.1 %5.0882.79862.852.3 %1.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดพะเยา1,192.692,168.54-81.8 %0.0411.21245.2040.4 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพะเยา6,778.804,241.5837.4 %5.01,434.26840.1141.4 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพะเยา3,018.221,136.0062.4 %5.01,072.95198.1081.5 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดพะเยา10,988.244,673.8257.5 %5.01,434.26344.4776.0 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพะเยา2,959.141,130.0061.8 %5.01,069.20226.1078.9 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาพะเยา1,204.89612.0049.2 %5.0455.732.8599.4 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดพะเยา2,682.54796.0070.3 %5.0901.8189.9690.0 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดพะเยา2,218.65394.0082.2 %5.0635.59304.4352.1 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพะเยา2,851.571,899.0533.4 %5.0844.76399.5752.7 %5.0
สำนักงานจังหวัดพะเยา3,758.4713,408.88-256.8 %0.01,434.261,067.1325.6 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดพะเยา4,409.092,474.0043.9 %5.01,339.18488.0263.6 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา2,964.48560.0081.1 %5.0996.89237.5076.2 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดพะเยา4,413.043,392.9323.1 %5.01,263.1134.7097.3 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพะเยา2,584.40728.0071.8 %5.0445.03285.8935.8 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพะเยา2,778.911,945.8830.0 %5.01,072.95490.8354.3 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพะเยา2,864.831,285.0055.1 %5.0825.75334.1759.5 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพะเยา3,394.301,984.0041.5 %5.01,244.09333.0673.2 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพะเยา2,287.78596.0073.9 %5.0609.3168.8788.7 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดพะเยา8,870.062,048.0076.9 %5.0844.84126.8085.0 %5.0
เรือนจำจังหวัดพะเยา16,735.4736,242.56-116.6 %0.0777.49176.0977.4 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดพะเยา2,162.24533.0075.3 %5.0609.12244.8959.8 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดพะเยา2,541.301,789.4929.6 %5.0787.71233.5470.4 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพะเยา2,281.07406.0082.2 %5.0673.62158.5076.5 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดพะเยา4,183.372,338.7644.1 %5.01,187.05528.9355.4 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพะเยา2,546.78973.0061.8 %5.0825.7593.4188.7 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดพะเยา2,517.452,319.007.9 %3.5768.7080.2589.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 110,754.414,030.4262.5 %5.01,194.97315.9673.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 214,382.655,807.5759.6 %5.02,088.03302.6485.5 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพะเยา2,766.483,735.00-35.0 %0.0295.28212.7428.0 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคพะเยา115,605.578,398.2192.7 %5.01,263.59494.1460.9 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยาไม่ครบ34,308.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ33,887.6713,320.0060.7 %5.0837.95643.7023.2 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้16,423.6210,330.1937.1 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา3,230.918,878.08-174.8 %0.01,779.63952.8146.5 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพะเยา 2,454.33976.0060.2 %5.0768.70377.4050.9 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพะเยา2,360.33468.0080.2 %5.0540.51163.5869.7 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดพะเยา11,962.055,981.3350.0 %5.04,187.493,539.9515.5 %5.0
รวม 386,757 172,967 55.28 % 48,807 18,598 61.90 %