สรุปผลประเมินจังหวัดเชียงราย เดือนธันวาคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย2,138.13519.0075.7 %5.0743.76154.8079.2 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงราย14,064.142,860.0079.7 %5.073.96211.48-185.9 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เชียงราย2,725.072,673.001.9 %0.51,009.99256.4374.6 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดเชียงราย2,378.96850.0064.3 %5.0876.9165.9992.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่เชียงราย8,398.0210,579.80-26.0 %0.03,348.96708.0678.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองเชียงราย3,260.071,340.7058.9 %5.0370.02112.1669.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่จัน3,160.57125.0096.0 %5.0335.1138.4588.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่สาย2,937.95826.0071.9 %5.0437.9265.3585.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพาน2,877.14789.0072.6 %5.0380.0862.9283.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเวียงป่าเป้า3,011.66258.0091.4 %5.0544.2536.2493.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเชียงของ2,737.35321.0088.3 %5.0571.0241.9092.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่สรวย2,693.02303.0088.7 %5.0344.982.3199.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเชียงแสน3,028.31231.0092.4 %5.0253.9257.3677.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเทิง2,940.66342.0088.4 %5.0393.2568.8182.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาป่าแดด3,923.22340.0091.3 %5.0263.430.9599.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเวียงชัย3,011.66377.0087.5 %5.0267.0618.9592.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพญาเม็งราย2,779.77261.0090.6 %5.0261.273.1298.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเวียงแก่น2,728.64318.0088.3 %5.0484.5113.6497.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาขุนตาล2,869.79216.0092.5 %5.0252.7115.1894.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่ฟ้าหลวง2,811.78185.0093.4 %5.0306.200.9599.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่ลาว2,746.09400.0085.4 %5.0152.6866.5056.4 %5.0
ด่านศุลกากรแม่สาย11,358.4336,959.30-225.4 %0.02,627.83623.5876.3 %5.0
ด่านศุลกากรเชียงแสน9,834.514,796.0051.2 %5.01,519.86390.3974.3 %5.0
ด่านศุลกากรเชียงของ9,072.8118,291.40-101.6 %0.01,550.97352.8577.2 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เชียงราย6,882.066,520.005.3 %2.52,150.952,511.80-16.8 %0.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย2,360.121,159.0050.9 %5.0743.76389.0447.7 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดเชียงราย3,826.931,601.1058.2 %5.01,523.42828.4145.6 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงราย3,068.551,274.0058.5 %5.01,105.06133.4187.9 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดเชียงราย2,285.832,195.863.9 %1.5819.83138.2083.1 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย3,075.20982.0068.1 %5.01,257.191,763.62-40.3 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงราย2,355.306,005.53-155.0 %0.0723.73293.8759.4 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงราย4,081.562,350.3742.4 %5.01,770.63956.7646.0 %5.0
ส.ป.ก. เชียงราย3,574.182,122.1140.6 %5.01,485.39702.5352.7 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงราย 9,075.167,493.0017.4 %5.02,169.9664.9897.0 %5.0
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 17 (เชียงราย)4,016.293,568.0011.2 %5.02,213.17950.0057.1 %5.0
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงราย2,690.951,762.0034.5 %5.01,029.00520.0749.5 %5.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย)8,504.355,294.3137.7 %5.04,349.051,462.7266.4 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาเชียงราย2,842.344,420.00-55.5 %0.090.4586.454.4 %2.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาเชียงราย (กลุ่มงานอากาศเกษตร)7,474.89235.0096.9 %5.0496.550.09100.0 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดเชียงราย2,916.05293.0090.0 %5.01,181.1338.6596.7 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดเชียงราย2,386.42805.5066.2 %5.0819.8385.5089.6 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงราย2,894.281,617.0044.1 %5.01,124.08390.9565.2 %5.0
สำน้กงานจังหวัดเชียงราย8,727.9240,162.00-360.2 %0.04,242.713,364.9020.7 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดเชียงราย4,391.235,698.00-29.8 %0.01,979.80556.1171.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงราย2,710.552,400.0011.5 %5.01,009.99475.0053.0 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงราย14,123.425,873.5758.4 %5.03,339.47150.9895.5 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดเชียงราย7,951.15912.0088.5 %5.0743.76138.7081.4 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงราย3,273.44ไม่ครบประเมินไม่ได้0.01,200.14513.0157.3 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงราย2,953.18903.0069.4 %5.01,143.10343.5669.9 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงราย5,901.402,463.0258.3 %5.02,246.03789.5164.8 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเชียงราย3,786.331,413.7262.7 %5.0914.9154.1694.1 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงราย9,441.294,668.0050.6 %5.0503.77214.9557.3 %5.0
เรือนจำกลางเชียงราย155,291.3994,094.0039.4 %5.02,103.09945.7055.0 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดเชียงราย2,728.6844.9098.4 %5.0781.9681.3089.6 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงราย6,551.92162.2497.5 %5.01,364.63370.8072.8 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงราย3,003.701,119.5062.7 %5.0990.97221.1077.7 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงราย6,358.506,285.501.1 %0.51,808.66959.3447.0 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย3,591.541,146.0068.1 %5.01,561.45456.0070.8 %5.0
สำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงราย3,030.524,273.32-41.0 %0.01,238.18349.7971.7 %5.0
ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนเชียงราย6,263.612,179.5065.2 %5.01,567.68399.7974.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 128,929.847,439.4774.3 %5.02,672.14762.5771.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 222,289.337,374.6066.9 %5.02,694.62674.0475.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 39,432.384,188.6355.6 %5.02,710.19523.2180.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 415,594.134,740.9669.6 %5.02,366.471,168.1650.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย42,262.433,721.0191.2 %5.03,264.04409.5087.5 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเชียงราย13,221.123,023.0077.1 %5.0406.4466.5083.6 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย14,058.6633,040.00-135.0 %0.0808.91566.7129.9 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย27,308.1926,160.004.2 %2.01,067.99871.2918.4 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย92,553.4833,960.0063.3 %5.01,109.29864.5022.1 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงราย16,862.502,500.0085.2 %5.0961.31475.0050.6 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพเชียงราย23,405.1412,070.0148.4 %5.0817.391,126.07-37.8 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพเทิง40,175.5310,000.0075.1 %5.0924.16665.0028.0 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง74,291.505,000.0093.3 %5.0866.19855.001.3 %0.5
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย11,275.7613,665.13-21.2 %0.02,403.902,223.177.5 %3.5
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงราย 2,651.791,286.0051.5 %5.01,029.00429.4358.3 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงราย2,371.99796.0066.4 %5.0819.8338.0095.4 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงราย 36,128.956,648.0081.6 %5.06,020.262,904.8251.7 %5.0
รวม 901,417 483,270 46.39 % 102,106 39,693 61.13 %