สรุปผลประเมินจังหวัดแม่ฮ่องสอน เดือนธันวาคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน2,115.31426.0079.9 %5.0686.1893.0186.4 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดแม่ฮ่องสอน9,951.283,100.0068.8 %5.070.67206.96-192.9 %0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยอำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน9,712.722,172.0077.6 %5.081.78128.65-57.3 %0.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดแม่ฮ่องสอน14,035.7014,132.10-0.7 %0.0105.95104.451.4 %0.5
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน2,125.681,945.008.5 %4.052.880.9598.2 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่แม่ฮ่องสอน1,839.731,025.0044.3 %5.0328.32114.0065.3 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดแม่ฮ่องสอน2,636.401,155.6056.2 %5.0525.160.09100.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่แม่ฮ่องสอน6,265.723,424.7145.3 %5.01,285.80121.6090.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่สะเรียง2,493.64329.0086.8 %5.0718.680.9599.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปาย3,151.43200.0093.7 %5.0300.4247.5084.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาขุนยวม2,962.56217.0092.7 %5.0394.900.9599.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่่่่่่่่ลาน้อย2,509.27469.9981.3 %5.0552.760.9599.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสบเมย2,648.47158.0094.0 %5.0697.8027.5596.1 %5.0
ด่านศุลกากรแม่สะเรียง4,167.012,954.0029.1 %5.01,193.10234.3680.4 %5.0
ด่านศุลกากรแม่ฮ่องสอน3,729.613,291.0011.8 %5.0602.00548.158.9 %4.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่แม่ฮ่องสอน3,625.433,516.423.0 %1.51,028.47624.1539.3 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขาแม่สะเรียง2,121.841,011.9052.3 %5.0888.30209.9576.4 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดแม่ฮ่องสอน2,187.00562.0074.3 %5.0705.20165.5376.5 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดแม่ฮ่องสอน3,267.001,142.0065.0 %5.01,237.65266.1678.5 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน2,415.41760.0068.5 %5.0838.313.0699.6 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดแม่ฮ่องสอน2,407.52356.0085.2 %5.0838.3143.1194.9 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดแม่ฮ่องสอน3,739.951,645.0056.0 %5.01,522.88894.3641.3 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดแม่ฮ่องสอน1,566.351,986.00-26.8 %0.0451.066.4798.6 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน2,915.931,105.0062.1 %5.01,256.66820.2134.7 %5.0
ส.ป.ก. แม่ฮ่องสอน2,675.011,307.0351.1 %5.0971.42101.3789.6 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดแม่ฮ่องสอน3,210.834,438.78-38.2 %0.01,199.6167.5794.4 %5.0
ท่าอากาศยานแม่ฮ่องสอน 43,578.1642,584.002.3 %1.0396.67339.7014.4 %5.0
ท่าอากาศยานปาย 28,979.066,050.0179.1 %5.0438.72ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแม่ฮ่องสอน2,636.521,785.4832.3 %5.01,028.470.9599.9 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาแม่ฮ่องสอน2,546.083,612.80-41.9 %0.079.952.8596.4 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดแม่ฮ่องสอน2,406.95410.0083.0 %5.0952.4151.3094.6 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน2,322.43327.5985.9 %5.0781.26266.2865.9 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน3,128.941,909.0039.0 %5.0933.37198.1078.8 %5.0
สำนักงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน3,733.3812,396.51-232.0 %0.01,427.811,252.4212.3 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดแม่ฮ่องสอน3,768.902,780.0026.2 %5.01,598.952.8599.8 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดแม่ฮ่องสอน855.751,063.00-24.2 %0.0641.04273.3757.4 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดแม่ฮ่องสอน2,675.462,534.905.3 %2.5952.4166.5093.0 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดแม่ฮ่องสอน1,101.251,857.79-68.7 %0.0895.35786.6012.1 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอน2,729.681,609.0041.1 %5.0990.44189.1080.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแม่ฮ่อนสอน2,725.411,588.0041.7 %5.0876.34129.6785.2 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดแม่ฮ่องสอน4,926.61969.0080.3 %5.0914.37237.0974.1 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดแม่ฮ่องสอน2,099.09612.0070.8 %5.0554.860.9599.8 %5.0
สพ.แม่ฮ่องสอน10,038.953,027.3669.8 %5.0355.30406.34-14.4 %0.0
เรือนจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน 14,170.656,612.7753.3 %5.0821.65195.2776.2 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน2,271.69556.0075.5 %5.0724.21286.2760.5 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดแม่ฮ่องสอน2,694.69737.0072.6 %5.0971.42125.3987.1 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดแม่ฮองสอน2,151.46304.0085.9 %5.0705.20218.6869.0 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดแม่ฮ่องสอน2,850.662,200.9622.8 %5.01,028.4790.0291.2 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอนไม่ครบ839.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ121.53ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดแม่ฮ่องสอน2,249.401,451.7535.5 %5.0601.2164.7089.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 19,218.465,766.3537.4 %5.02,096.14354.3583.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 213,619.766,153.9654.8 %5.02,254.801,009.1755.2 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน12,406.181,847.7085.1 %5.0231.05206.1810.8 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีแม่ฮ่องสอน27,800.4210,713.4961.5 %5.0826.15335.4859.4 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพแม่สะเรียง26,169.977,899.9969.8 %5.01,187.31327.1372.4 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน5,025.796,447.22-28.3 %0.02,005.192,315.97-15.5 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน 2,523.171,041.0058.7 %5.0895.3521.7897.6 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดแม่ฮ่องสอน2,169.25149.0093.1 %5.0667.16241.6063.8 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดแม่ฮ่องสอน32,601.337,314.0077.6 %5.03,759.981,704.2254.7 %5.0
รวม 378,652 197,141 47.94 % 50,689 16,532 67.38 %