สรุปผลประเมินจังหวัดอุทัยธานี เดือนธันวาคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุทัยธานี2,281.92596.0073.9 %5.0471.8476.0383.9 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุทัยธานี2,789.304,043.79-45.0 %0.0464.54102.1878.0 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดอุทัยธานี2,833.32960.0066.1 %5.0681.0356.4291.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่อุทัยธานี23,258.829,533.0059.0 %5.02,356.99536.6377.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองอุทัยธานี4,720.46607.0087.1 %5.0221.5138.9582.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพืนที่สาขาทัพทัน4,525.14206.0095.4 %5.0178.4952.2570.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสว่างอารมณ์3,878.34393.0089.9 %5.0216.0049.4077.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองขาหย่าง3,259.45387.0088.1 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านไร่3,350.03443.0086.8 %5.0524.09100.2580.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลานสัก3,397.46584.0082.8 %5.0346.9398.0471.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองฉาง4,179.59416.0090.0 %5.0226.1019.9591.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาห้วยคต3,321.02244.0092.7 %5.0274.1735.1587.2 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุทัยธานี11,073.804,848.3256.2 %5.01,092.19880.7519.4 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุทัยธานี2,816.071,397.0050.4 %5.0360.41135.9562.3 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดอุทัยธานี6,188.322,045.0067.0 %5.01,137.408,441.30-642.2 %0.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุทัยธานี2,901.53478.0083.5 %5.0757.05382.1249.5 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดอุทัยธานี4,657.52877.0081.2 %5.0757.05303.0360.0 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุทัยธานี6,402.171,340.8079.1 %5.01,831.941,724.345.9 %2.5
สำนักงานเกษตรจังหวัดอุทัยธานี3,251.281.00100.0 %5.0550.490.9599.8 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุทัยธานี4,537.572,378.7647.6 %5.01,479.68633.6757.2 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอุทัยธานี4,087.751,876.8054.1 %5.01,031.02120.2688.3 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดอุทัยธานี8,382.845,582.9933.4 %5.01,664.15140.1691.6 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุทัยธานี5,276.262,720.0348.4 %5.0871.67309.3264.5 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดอุทัยธานี3,347.09864.0074.2 %5.0786.9175.7590.4 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดอุทัยธานี2,949.86808.0072.6 %5.0642.99235.5663.4 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุทัยธานี3,408.502,302.4732.4 %5.0795.08357.3855.1 %5.0
สำนักงานจังหวัดอุทัยธานี9,629.263,000.0068.8 %5.01,465.761,534.69-4.7 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดอุทัยธานี4,667.713,080.0034.0 %5.01,099.37469.0557.3 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุทัยธานี5,428.751,449.0073.3 %5.0947.24163.1182.8 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดอุทัยธานี9,805.807,348.9625.1 %5.01,836.7645.3097.5 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุทัยธานี3,432.351,966.0042.7 %5.0833.15208.9474.9 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุทัยธานี3,387.061,055.0068.9 %5.0795.11124.9284.3 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุทัยธานี3,931.731,059.0073.1 %5.0776.09224.4571.1 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอุทัยธานี4,075.761,097.3273.1 %5.0806.21213.6473.5 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุทัยธานี2,781.552,300.0017.3 %5.0547.9067.2987.7 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดอุทัยธานี10,003.57960.0090.4 %5.01,036.44118.7588.5 %5.0
เรือนจำจังหวัดอุทัยธานี19,493.7621,809.84-11.9 %0.0624.67563.259.8 %4.5
สำนักงานแรงงานจังหวัดอุทัยธานี3,610.57706.0080.4 %5.0828.910.9599.9 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดอุทัยธานี3,143.081,160.0063.1 %5.0727.04250.2765.6 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอุทัยธานี15,555.46847.0094.6 %5.06,423.84197.3496.9 %5.0
สำนักงานประกันสังคม จ.อุทัยธานี4,894.903,067.9637.3 %5.0871.17261.4070.0 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุทัยธานี5,366.871,871.0065.1 %5.0795.1155.1993.1 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษาบอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดอุทัยธานี5,828.2041,812.95-617.4 %0.01,289.530.9599.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 117,115.408,942.0747.8 %5.0923.88566.7938.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 221,987.939,792.0055.5 %5.01,597.29744.9353.4 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุทัยธานี4,659.721,355.5970.9 %5.0311.47280.849.8 %4.5
วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี51,388.0731,672.0038.4 %5.01,199.53773.4035.5 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุทัยธานี29,388.4721,120.2128.1 %5.0833.771,112.48-33.4 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี17,439.7011,232.2435.6 %5.0716.93408.9043.0 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี34,439.2215,043.7356.3 %5.01,800.141,241.5431.0 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุทัยธานี 4,147.221,841.6055.6 %5.0940.22425.7654.7 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุทัยธานี2,583.45764.0070.4 %5.0547.90132.2275.9 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดอุทัยธานี15,501.449,898.0036.1 %5.04,377.661,667.5061.9 %5.0
รวม 444,762 252,184 43.30 % 54,673 26,760 51.05 %