สรุปผลประเมินจังหวัดกำแพงเพชร เดือนธันวาคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกำแพงเพชร2,215.79429.0080.6 %5.0529.44170.9867.7 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.กำแพงเพชร6,275.394,237.6032.5 %5.037.160.9597.4 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่กำแพงเพชร2,856.961,726.0039.6 %5.0833.71148.3682.2 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดกำแพงเพชร3,143.331,241.0060.5 %5.0757.640.9599.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กำแพงเพชร9,998.883,305.7966.9 %5.02,069.75386.6581.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองกำแพงเพชร3,978.191,015.0074.5 %5.0390.970.9599.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาขาณุวรลักษบุรี3,328.11457.0086.3 %5.0467.5150.0789.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองขลุง3,272.75557.0083.0 %5.0341.8364.0181.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพรานกระต่าย3,197.12420.0086.9 %5.0253.3131.7987.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลานกระบือ3,228.93588.0081.8 %5.0303.0547.0284.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองลาน3,167.09723.7977.1 %5.0379.4844.3588.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาไทรงาม3,179.57314.0090.1 %5.0249.930.9599.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบึงสามัคคี3,158.85587.0081.4 %5.0364.7264.9082.2 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กำแพงเพชร3,843.257,235.60-88.3 %0.01,252.051,134.309.4 %4.5
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกำแพงเพชร6,974.64507.0092.7 %5.03,292.41194.7294.1 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดกำแพงเพชร3,777.251,573.0058.4 %5.01,271.07642.9549.4 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดกำแพงเพชร2,943.091,405.0052.3 %5.0871.74177.7679.6 %5.0
สำนักงานชลประทานที่ 428,486.4028,324.050.6 %0.56,689.323,880.7542.0 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดกำแพงเพชร2,337.361,212.0048.1 %5.0548.47153.5472.0 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกำแพงเพชร3,105.87312.2489.9 %5.0714.33770.92-7.9 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดกำแพงเพชร2,036.482,487.00-22.1 %0.0600.6949.5291.8 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกำแพงเพชร4,352.511,987.0054.3 %5.01,499.26285.0081.0 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดกำแพงเพชร4,153.972,029.3051.1 %5.01,366.147,410.00-442.4 %0.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดกำแพงเพชร7,139.4110,239.00-43.4 %0.01,670.40220.9686.8 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกำแพงเพชร3,275.252,177.0933.5 %5.01,145.6469.3593.9 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยากำแพงเพชร1,762.67327.0081.4 %5.068.922.8595.9 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดกำแพงเพชร2,929.07645.0078.0 %5.0871.74441.7549.3 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดกำแพงเพชร2,623.04575.0078.1 %5.0681.58117.7182.7 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดกำแพงเพชร2,785.762,634.005.4 %2.5525.40384.9026.7 %5.0
สำนักงานจังหวัดกำแพงเพชร4,247.957,452.00-75.4 %0.01,271.07285.0077.6 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดกำแพงเพชร3,223.012,380.0026.2 %5.01,042.88652.6537.4 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกำแพงเพชร3,580.015,536.54-54.7 %0.01,099.93171.1284.4 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดกำแพงเพชร13,620.8028,618.44-110.1 %0.02,088.76241.3088.4 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 8 กำแพงเพชร11,747.3613,679.99-16.5 %0.02,181.382,891.80-32.6 %0.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกำแพงเพชร9,610.162,254.0076.5 %5.0776.66617.5020.5 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกำแพงเพชร3,049.491,687.7044.7 %5.0833.72303.3063.6 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดกำแพงเพชร4,110.691,804.0056.1 %5.01,195.01268.1977.6 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกำแพงเพชร3,651.092,089.0042.8 %5.0985.82361.0063.4 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดกำแพงเพชร3,366.882,646.0021.4 %5.0719.6164.6791.0 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดกำแพงเพชร29,454.032,103.0092.9 %5.0931.82199.7578.6 %5.0
เรือนจำกลางกำแพงเพชร 51,355.5454,500.00-6.1 %0.01,188.40793.2533.3 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดกำแพงเพชร2,524.961,189.0052.9 %5.0681.58248.9563.5 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดกำแพงเพชร3,011.011,124.0062.7 %5.0890.75246.8572.3 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดกำแพงเพชร2,566.051,040.0059.5 %5.0700.58210.0870.0 %5.0
สปส.จ.กำแพงเพชร4,764.913,669.2523.0 %5.01,328.11823.9238.0 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกำแพงเพชร3,941.531,732.0056.1 %5.01,290.08339.8773.7 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดกำแพงเพชร3,028.561,402.5053.7 %5.0878.25329.8362.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากำแพงเพชร20,869.576,457.8369.1 %5.02,793.41625.8577.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 121,680.6610,867.1849.9 %5.01,624.99486.4070.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 212,296.997,577.9938.4 %5.01,781.65610.8765.7 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกำแพงเพชร5,506.264,268.0022.5 %5.0290.98620.55-113.3 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร62,722.8678,125.99-24.6 %0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกำแพงเพชร18,831.7941,500.00-120.4 %0.0906.091,890.00-108.6 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างกำแพงเพชร28,025.5313,153.0053.1 %5.0834.97457.9045.2 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพขาณุวรลักษบุรี23,385.0422,840.002.3 %1.0835.56332.5060.2 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร16,113.7112,335.4723.4 %5.01,932.73987.9748.9 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกำแพงเพชร 2,936.291,204.0059.0 %5.0871.74250.8071.2 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายภาคที่ 213,715.874,684.8465.8 %5.02,363.921,757.7025.6 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกำแพงเพชร2,365.12581.0075.4 %5.0605.51194.2367.9 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดกำแพงเพชร13,299.478,949.7932.7 %5.03,151.511,613.7048.8 %5.0
รวม 536,130 426,723 20.41 % 68,125 35,826 47.41 %