สรุปผลประเมินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เดือนธันวาคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอยุธยา3,695.63584.0084.2 %5.0930.80108.0088.4 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พระนครศรีอยุธยา5,732.264,907.7314.4 %5.0930.84201.1378.4 %5.0
สำนักงานคลังเขต 12,742.331,565.7042.9 %5.0863.960.9599.9 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดพระนครศรีอยุธยา2,703.891,779.0034.2 %5.0512.4131.7993.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่พระนครศรีอยุธยา168,063.8613,230.0080.6 %5.02,932.41527.8182.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่พระนครศรีอยุธยา220,826.8113,626.0434.6 %5.02,326.42646.7672.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระนครศรีอยุธยา3,968.581,325.0066.6 %5.0220.160.9599.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเสนา3,536.41776.0078.1 %5.0351.5622.9893.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าเรือ3,653.80571.0084.4 %5.0305.2249.4083.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังน้อย4,431.361,641.0063.0 %5.0223.1554.7775.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาภาชี3,439.02354.0089.7 %5.0225.5943.1080.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาผักไห่3,657.78264.0092.8 %5.0186.6533.1782.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานครหลวง4,386.25531.0087.9 %5.0260.3160.8276.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลาดบัวหลวง3,635.77530.0085.4 %5.0298.6045.5184.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขามหาราช3,410.94307.0091.0 %5.0146.147.0095.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านแพรก517.29209.0059.6 %5.0194.611.0099.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางบาล3,386.42325.0090.4 %5.0129.7167.1948.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางไทร3,545.37632.0082.2 %5.0288.720.9599.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางซ้าย2,741.25325.0088.1 %5.0193.3862.6667.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางปะหัน3,491.41486.0086.1 %5.0154.0038.4375.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางปะอิน4,170.571,068.0074.4 %5.0322.8559.8381.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาอุทัย4,882.592,489.0049.0 %5.0264.8448.4581.7 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พระนครศรีอยุธยา 14,108.716,480.61-57.7 %0.01,005.04363.0063.9 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พระนครศรีอยุธยา 23,660.343,005.0017.9 %5.0877.29826.505.8 %2.5
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา2,614.222,032.0022.3 %5.0474.42303.5636.0 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา3,864.491,772.0054.1 %5.01,137.72717.0937.0 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา2,695.031,214.0055.0 %5.0645.52200.0469.0 %5.0
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 13,496.551,878.0046.3 %5.0893.80544.6339.1 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดพระนครศรีอยุธยา3,147.431,171.0062.8 %5.0626.55268.9557.1 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา4,469.052,262.0049.4 %5.01,327.64162.2387.8 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา2,174.092,425.00-11.5 %0.0518.30295.4543.0 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา5,473.541,919.1364.9 %5.01,246.88678.1945.6 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา3,240.172,120.0034.6 %5.0797.69176.3777.9 %5.0
สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ ๒3,356.501,412.2257.9 %5.0930.790.9599.9 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดพระนครศรีอยุธยา7,139.7118,935.00-165.2 %0.01,577.33373.2176.3 %5.0
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา3,427.651,326.0061.3 %5.0816.69291.5764.3 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา3,293.071,106.0066.4 %5.0882.1653.1094.0 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา2,737.951,612.0041.1 %5.0581.06488.7815.9 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา3,526.403,092.0012.3 %5.0873.76179.7779.4 %5.0
สำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา4,817.292,133.0055.7 %5.01,425.22267.9281.2 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดพระนครศรีอยุธยา6,938.454,141.0040.3 %5.02,071.76363.0582.5 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา5,538.302,320.0058.1 %5.01,063.88199.5081.2 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา6,753.488,429.28-24.8 %0.01,734.3966.3896.2 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา10,572.372,437.0076.9 %5.0759.64469.2538.2 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพระนครศรีอยุธยา4,385.113,874.0011.7 %5.0854.73112.2986.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพระนครศรีอยุธยา5,975.332,537.0057.5 %5.01,063.9066.3793.8 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา4,397.801,775.3859.6 %5.01,158.96397.1065.7 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพระนครศรีอยุธยา4,988.204,083.0018.1 %5.0835.6833.4196.0 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนพระนครศรีอยุธยา18,812.118,287.0055.9 %5.01,016.20137.4386.5 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา10,111.394,664.0053.9 %5.0456.54133.1970.8 %5.0
รจก.พระนครศรีอยุธยา 29,145.8037,635.00-29.1 %0.0526.17382.0227.4 %5.0
รจจ.พระนครศรีอยุธยา 47,588.8167,906.00-42.7 %0.0920.53436.6152.6 %5.0
ทสบ.พระนครศรีอยุธยา 35,000.2230,868.0011.8 %5.0529.99221.4158.2 %5.0
ทสว.พระนครศรีอยุธยา 17,991.3723,245.61-29.2 %0.0461.21271.2541.2 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา2,908.96952.0067.3 %5.0338.82126.5262.7 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา3,955.464,664.00-17.9 %0.01,002.070.9599.9 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา3,150.681,915.0039.2 %5.0702.57242.4165.5 %5.0
สปส.จ.พระนครศรีอยุธยา6,724.758,592.00-27.8 %0.01,767.49451.2674.5 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา5,249.601,548.0070.5 %5.01,158.98473.5959.1 %5.0
สำนักศิลปากรที่ 3 พระนครศรีอยุธยา23,451.784,637.9480.2 %5.01,360.08657.7551.6 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา14,475.261,708.0088.2 %5.05,114.3233.9099.3 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา33,930.683,135.0890.8 %5.0752.55166.1277.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑11,212.467,045.3437.2 %5.01,283.94364.3071.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 225,180.119,387.2762.7 %5.02,695.89299.3188.9 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา5,625.443,620.0335.6 %5.0456.18186.4959.1 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา63,070.3423,748.0062.3 %5.01,417.80653.3953.9 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์21,170.8517,784.0016.0 %5.0606.45161.0273.4 %5.0
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือพระนครศรีอยุธยา16,963.6715,759.307.1 %3.5447.5229.5093.4 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา 86,057.9530,054.6465.1 %5.0589.52350.2640.6 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศูนย์ศิลปาชีพบางไทร 14,964.182,752.4281.6 %5.0617.54580.006.1 %3.0
วิทยาลัยสารพัดช่างพระนครศรีอยุธยา129,729.3713,007.0090.0 %5.0523.85132.4774.7 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพมหาราช 18,819.228,008.1057.4 %5.0463.18501.12-8.2 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพเสนา 59,990.1117,108.0071.5 %5.0530.00902.50-70.3 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา15,831.4411,287.9528.7 %5.01,692.711,183.6330.1 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 3,643.621,366.0062.5 %5.0930.80700.1524.8 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา3,038.581,390.0054.3 %5.0493.44213.9956.6 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา16,677.5222,968.12-37.7 %0.03,436.574,683.65-36.3 %0.0
รวม 1,021,883 518,061 49.30 % 70,736 24,687 65.10 %