สรุปผลประเมินจังหวัดตาก เดือนธันวาคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดตาก2,159.14335.0084.5 %5.0673.05325.7351.6 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดตาก18,291.558,196.0055.2 %5.077.7496.25-23.8 %0.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์ จ.ตาก9,297.6810,127.50-8.9 %0.055.1944.2519.8 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ตาก9,764.484,409.9754.8 %5.01,110.44206.0881.4 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดตาก2,889.611,212.0058.1 %5.0958.30151.3284.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ตาก25,408.998,660.0065.9 %5.02,897.93995.6465.6 %5.0
ด่านศุลกากรแม่สอด48,468.2418,840.0061.1 %5.02,763.381,022.2063.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ตาก4,816.115,434.48-12.8 %0.01,186.491,631.15-37.5 %0.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตาก8,938.701,397.0084.4 %5.0825.20167.6679.7 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดตาก10,285.522,305.0977.6 %5.01,338.63426.5668.1 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดตาก2,882.52618.0078.6 %5.01,015.350.9599.9 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดตาก2,801.29781.0072.1 %5.0977.32743.3423.9 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก9,999.391,720.0082.8 %5.01,205.50967.1019.8 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดตาก2,765.371,707.3738.3 %5.0608.41205.2066.3 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตาก10,929.722,352.3978.5 %5.01,623.85916.4343.6 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดตาก (ส.ป.ก.ตาก)9,849.971,872.7281.0 %5.01,148.47148.6987.1 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดตาก11,720.054,153.5064.6 %5.01,300.60179.8186.2 %5.0
ท่าอากาศยานตาก17,789.564,942.6272.2 %5.0544.940.9599.8 %5.0
ท่าอากาศยานแม่สอด81,864.8564,380.4121.4 %5.01,219.95151.0087.6 %5.0
สำนักงานทางหลวงที่413,365.6123,025.08-72.3 %0.03,005.004,946.15-64.6 %0.0
สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ. ตาก4,114.68849.0079.4 %5.01,148.45311.7172.9 %5.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 14 (ตาก)12,500.857,144.9342.8 %5.05,314.29290.0494.5 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาตาก3,004.69293.0090.2 %5.0101.5733.9866.5 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาตาก(กลุ่มงานอากาศเกษตรดอยมูเซอ)1,403.35280.0080.0 %5.038.1712.9266.2 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาตาก (กลุ่มงานอุตุนิยมวิทยาอุทกอุ้มผาง)1,403.35431.0069.3 %5.086.902.8596.7 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดตาก2,777.61953.0065.7 %5.01,053.3965.7293.8 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดตาก2,482.90408.0083.6 %5.0825.20180.3578.1 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตาก9,806.084,066.2958.5 %5.01,110.43260.4076.5 %5.0
สำนักงานจังหวัดตาก22,338.2618,767.0116.0 %5.01,680.921,445.1014.0 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดตาก12,240.883,679.0069.9 %5.02,289.42421.1781.6 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตาก3,060.171,001.0067.3 %5.01,110.42285.0074.3 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดตาก83,563.276,209.7992.6 %5.04,648.04186.5096.0 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตาก7,491.612,005.0073.2 %5.01,072.39325.2069.7 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดตาก4,204.202,066.8050.8 %5.0773.24317.6658.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก9,549.331,618.0083.1 %5.01,015.36254.4874.9 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตาก2,456.56682.3872.2 %5.0706.17118.6683.2 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดตาก9,084.091,957.2578.5 %5.0393.220.9599.8 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดตาก7,324.053,525.9451.9 %5.0471.53447.455.1 %2.5
เรือนจำกลางตาก 22,463.3036,049.11-60.5 %0.01,034.42284.0072.5 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดตาก2,517.45729.0071.0 %5.0806.17136.3883.1 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดตาก5,574.452,193.0060.7 %5.02,232.34297.4786.7 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดตาก2,617.97589.0077.5 %5.0499.80219.4156.1 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดตาก4,807.102,378.5450.5 %5.01,205.51229.4081.0 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดตาก10,605.742,949.7672.2 %5.01,521.58329.9878.3 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดตาก9,469.362,789.7070.5 %5.0977.33454.6053.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 115,647.817,202.8454.0 %5.05,679.69348.1593.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 19,039.236,201.4467.4 %5.02,761.63782.4871.7 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดตาก5,436.543,014.0044.6 %5.0422.50635.52-50.4 %0.0
โสตศึกษาจังหวัดตาก26,343.1733,562.19-27.4 %0.0289.16532.26-84.1 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด25,791.625,372.0079.2 %5.01,285.31940.6926.8 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก16,758.6818,775.96-12.0 %0.01,094.78758.0230.8 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคตาก39,981.9539,084.002.2 %1.01,368.17673.5550.8 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก19,058.527,804.6459.0 %5.02,478.762,023.5018.4 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตาก 2,917.852,009.0031.1 %5.01,148.45338.9670.5 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดตาก2,369.20339.0085.7 %5.0692.08142.5079.4 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดตาก35,408.269,136.0074.2 %5.06,624.963,296.6150.2 %5.0
รวม 769,903 402,587 47.71 % 80,497 30,710 61.85 %