สรุปผลประเมินจังหวัดสุโขทัย เดือนธันวาคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุโขทัย2,360.31611.0074.1 %5.0482.4394.7180.4 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.สุโขทัย6,830.924,430.8935.1 %5.051.0433.0835.2 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุโขทัย2,841.081,777.0037.5 %5.0767.68289.0862.3 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดสุโขทัย2,684.041,635.0039.1 %5.0691.5949.3792.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สุโขทัย12,368.736,720.2245.7 %5.01,908.64609.7168.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสุโขทัย3,819.851,848.0051.6 %5.0250.2057.0077.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสวรรคโลก3,685.39720.0080.5 %5.0328.1463.4580.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีสำโรง3,417.07638.0081.3 %5.0261.6569.2873.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีสัชนาลัย3,382.34749.0077.9 %5.0430.4848.4788.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านด่านลานหอย3,374.14663.0080.4 %5.0296.0038.0087.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากงไกรลาศ3,319.11574.0082.7 %5.0239.6028.5088.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคีรีมาศ3,260.44587.0082.0 %5.0224.8847.5078.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีนคร3,343.52807.0075.9 %5.0289.7961.7578.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทุ่งเสลี่ยม3,273.48407.0087.6 %5.0345.9435.8089.7 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุโขทัย11,048.026,903.7737.5 %5.01,433.241,682.71-17.4 %0.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุโขทัย2,717.461,471.0045.9 %5.0653.58181.2672.3 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสุโขทัย3,624.321,228.0066.1 %5.01,090.271.8599.8 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุโขทัย2,962.391,230.0058.5 %5.0824.72299.1163.7 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดสุโขทัย2,915.41583.0080.0 %5.0748.66234.9468.6 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุโขทัย6,181.193,189.0048.4 %5.02,326.991,074.4453.8 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดสุโขทัย1,614.55846.1647.6 %5.0473.40553.00-16.8 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุโขทัย3,408.532,319.0032.0 %5.01,128.98689.6638.9 %5.0
ส.ป.ก. สุโขทัย3,671.762,377.0035.3 %5.01,109.9674.2293.3 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดสุโขทัย5,827.5710,607.00-82.0 %0.01,547.33239.0984.5 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุโขทัย3,324.541,397.4058.0 %5.0843.74121.6085.6 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาสุโขทัย3,256.20466.9085.7 %5.074.5632.8456.0 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดสุโขทัย3,177.92739.0076.7 %5.0881.770.01100.0 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดสุโขทัย2,683.65605.0077.5 %5.0691.61265.1161.7 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุโขทัย3,014.44630.7079.1 %5.0824.72240.7070.8 %5.0
สำนักงานจังหวัดสุโขทัย15,629.9221,374.00-36.8 %0.01,281.112,933.01-128.9 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดสุโขทัย7,880.272,960.0062.4 %5.04,394.36410.0290.7 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุโขทัย3,030.081,759.0041.9 %5.0805.71304.3862.2 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดสุโขทัย5,322.1111,181.13-110.1 %0.01,376.1941.3497.0 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุโขทัย2,890.73337.0088.3 %5.0786.69361.9554.0 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุโขทัย3,272.354,053.00-23.9 %0.0900.79381.2057.7 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสุโขทัย5,723.223,674.0035.8 %5.01,128.98212.2081.2 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย3,077.841,800.0041.5 %5.0646.90134.2779.2 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุโขทัย3,237.084,380.00-35.3 %0.0596.5325.4995.7 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสุโขทัย9,659.681,560.0083.9 %5.0710.63397.7044.0 %5.0
เรือนจำจังหวัดสุโขทัย18,530.1120,140.01-8.7 %0.0636.80624.821.9 %0.5
สำนักงานแรงงานจังหวัดสุโขทัย2,609.79773.0070.4 %5.0615.55272.5055.7 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุโขทัย3,614.001,829.8849.4 %5.0824.72155.6381.1 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสุโขทัย2,514.97737.1070.7 %5.0691.61234.3066.1 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสุโขทัย3,880.523,267.7015.8 %5.01,061.81257.5075.7 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุโขทัย4,122.413,140.0023.8 %5.01,128.98320.5471.6 %5.0
สำนักศิลปากรที่ 6 สุโขทัย4,584.034,208.308.2 %4.01,693.65861.1549.2 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสุโขทัย2,739.373,735.70-36.4 %0.0710.63103.7485.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 117,202.2511,322.8134.2 %5.02,016.14461.3977.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 232,304.467,745.4776.0 %5.02,102.41666.5568.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย28,003.696,470.8876.9 %5.04,075.73236.2394.2 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสุโขทัย13,687.955,348.0060.9 %5.0381.83561.97-47.2 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย51,393.3952,120.00-1.4 %0.01,201.98190.1084.2 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย61,291.4130,848.0049.7 %5.0802.28478.0040.4 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย16,665.0312,769.4723.4 %5.0829.271,130.00-36.3 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างสุโขทัย17,469.8812,350.7029.3 %5.0630.06313.4650.2 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย33,616.5911,512.2165.8 %5.0802.4027.5596.6 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพศรีสำโรง54,999.1415,492.0071.8 %5.0721.80673.306.7 %3.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย7,632.7413,560.23-77.7 %0.01,689.491,246.4226.2 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุโขทัย 3,709.326,491.52-75.0 %0.0843.74419.3350.3 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุโขทัย2,416.721,252.1048.2 %5.0482.4386.6482.0 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดสุโขทัย24,749.8210,435.3057.8 %5.04,400.202,862.2935.0 %5.0
รวม 584,849 345,389 40.94 % 62,193 24,601 60.44 %