สรุปผลประเมินจังหวัดพิษณุโลก เดือนธันวาคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิษณุโลก3,275.91641.0080.4 %5.0160.76100.9837.2 %5.0
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 47,394.985,096.7531.1 %5.03,247.36254.6192.2 %5.0
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดพิษณุโลก195,931.2515,290.2592.2 %5.0286.73193.7032.4 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.พิษณุโลก21,114.7618,806.0010.9 %5.066.05115.87-75.4 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พิษณุโลก4,175.424,041.343.2 %1.51,088.5149.2095.5 %5.0
สำนักงานคลังเขต ๖2,554.741,673.8234.5 %5.0708.2033.6095.3 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดพิษณุโลก2,868.991,689.0041.1 %5.0513.4531.2193.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรภาค 713,480.8314,960.00-11.0 %0.03,049.61224.4392.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่พิษณุโลก32,876.1518,395.0044.0 %5.03,199.30517.6983.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 64,252.667,782.44-83.0 %0.02,145.061,276.0340.5 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พิษณุโลก4,919.756,927.52-40.8 %0.01,659.001,611.372.9 %1.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพิษณุโลก2,810.941,121.2160.1 %5.0784.27311.2160.3 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดพิษณุโลก4,961.68982.0080.2 %5.01,792.10726.4659.5 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก3,241.671,275.0060.7 %5.0648.61298.0254.1 %5.0
สำนักงานชลประทานที่ 315,471.0656,824.69-267.3 %0.06,745.453,417.0049.3 %5.0
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 64,183.97897.0078.6 %5.01,867.39464.4375.1 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดพิษณุโลก3,087.351,129.0063.4 %5.0974.41279.5171.3 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก4,237.302,288.0046.0 %5.01,582.941,919.59-21.3 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์ 64,162.323,706.6210.9 %5.02,204.131,062.3951.8 %5.0
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 84,141.643,216.0022.3 %5.01,449.83118.8891.8 %5.0
สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 2 27,319.6113,764.4849.6 %5.02,105.82394.0581.3 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดพิษณุโลก2,128.143,719.48-74.8 %0.0626.80388.4538.0 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก4,434.592,875.0035.2 %5.01,563.92735.7353.0 %5.0
ส.ป.ก. พิษณุโลก3,498.822,108.0039.8 %5.01,107.54990.0310.6 %5.0
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 23,899.842,853.0026.8 %5.01,906.211,742.848.6 %4.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดพิษณุโลก13,548.3816,520.60-21.9 %0.05,870.02325.8594.4 %5.0
ท่าอากาศยานพิษณุโลก112,781.70128,636.44-14.1 %0.0496.511,008.85-103.2 %0.0
สำนักงานทางหลวงที่ 5 10,250.608,015.0021.8 %5.04,048.692,844.2029.8 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพิษณุโลก4,614.063,139.5632.0 %5.01,278.69466.4563.5 %5.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 3 (จ.พิษณุโลก)6,909.875,364.1722.4 %5.01,469.0431.8597.8 %5.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 11 (พิษณุโลก)15,696.7214,251.009.2 %4.55,663.951,650.9270.9 %5.0
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 96,517.645,158.0020.9 %5.02,986.021,178.0060.5 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาพิษณุโลก2,925.86192.0093.4 %5.079.502.8596.4 %5.0
สถานีเรดาร์ตรวจอากาศพิษณุโลก628,806.381,242.0099.8 %5.0249.202.8598.9 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดพิษณุโลก3,247.32661.0079.6 %5.01,050.482.8599.7 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดพิษณุโลก2,571.91298.0088.4 %5.0727.22206.0771.7 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพิษณุโลก3,758.993,094.0017.7 %5.0871.20347.1760.1 %5.0
สำนักงานจังหวัดพิษณุโลก6,923.8832,813.37-373.9 %0.02,058.341,601.9922.2 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดพิษณุโลก4,318.622,871.0033.5 %5.01,089.19551.7249.3 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพิษณุโลก4,232.28823.0080.6 %5.0616.78159.5974.1 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดพิษณุโลก6,295.376,453.30-2.5 %0.01,849.17153.0791.7 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 9 พิษณุโลก11,708.277,431.7436.5 %5.02,284.21782.0065.8 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพิษณุโลก3,320.081,505.0054.7 %5.0625.95698.08-11.5 %0.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพิษณุโลก3,475.392,132.0038.7 %5.01,145.56585.2048.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพิษณุโลก3,247.993,018.007.1 %3.51,031.46215.1979.1 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิษณุโลก4,416.232,359.6046.6 %5.01,392.78676.4751.4 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพิษณุโลก4,608.173,580.0022.3 %5.01,050.5077.8192.6 %5.0
สพ.พิษณุโลก21,532.485,012.0076.7 %5.0543.09180.5066.8 %5.0
เรือนจำกลางพิษณุโลก 89,643.09145,393.00-62.2 %0.01,800.221,117.5037.9 %5.0
รจจ.พิษณุโลก 52,087.8155,155.90-5.9 %0.01,336.25846.0636.7 %5.0
ทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก16,723.9217,179.42-2.7 %0.0842.83427.8449.2 %5.0
สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 612,422.7313,177.00-6.1 %0.02,895.271,090.9062.3 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดพิษณุโลก2,645.43300.0088.7 %5.0765.25155.7779.6 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดพิษณุโลก3,541.672,030.0042.7 %5.01,145.56372.7267.5 %5.0
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 9 พิษณุโลก24,454.5614,635.0040.2 %5.02,365.47552.9076.6 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพิษณุโลก2,860.73923.0067.7 %5.0860.32201.1576.6 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดพิษณุโลก6,652.26600.0091.0 %5.01,944.23360.5781.5 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพิษณุโลก3,162.861,135.0064.1 %5.01,021.27128.2587.4 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดพิษณุโลก3,417.762,949.4613.7 %5.0898.35106.1388.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์14,266.019,248.8535.2 %5.04,273.39478.5388.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 142,847.469,742.2377.3 %5.01,169.44340.8070.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 222,300.3710,108.7154.7 %5.02,598.00476.6481.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 335,445.335,610.0084.2 %5.02,019.83703.2765.2 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 766,619.393,809.8694.3 %5.0507.27380.0025.1 %5.0
พิษณุโลกปัญญานุกูล44,462.5265,744.25-47.9 %0.0627.581,397.59-122.7 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก62,563.3152,460.0116.1 %5.01,710.67510.7370.1 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคสองแคว17,328.7215,817.008.7 %4.0847.07631.5525.4 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก101,769.8649,613.9951.2 %5.01,009.88315.7468.7 %5.0
วิทยาลัยพณิชยการบึงพระพิษณุโลก47,988.9420,343.0157.6 %5.0875.60584.0533.3 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างพิษณุโลก27,755.662,300.0091.7 %5.01,035.031,086.57-5.0 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพนครไทย29,827.3412,112.2959.4 %5.0985.61646.4134.4 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก20,831.8530,422.01-46.0 %0.02,476.052,161.5412.7 %5.0
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก12,674.997,231.0143.0 %5.03,769.78150.8696.0 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 2 พิษณุโลก30,832.464,216.0086.3 %5.02,497.05598.3376.0 %5.0
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2 (จังหวัดพิษณุโลก)2,776.631,180.0057.5 %5.01,371.44155.7788.6 %5.0
ศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก24,546.2920,481.0016.6 %5.02,023.332,153.74-6.4 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพิษณุโลก 3,073.411,927.5037.3 %5.0955.41605.0236.7 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 2 (จ.พิษณุโลก)4,173.588,091.00-93.9 %0.01,231.542.8599.8 %5.0
ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 7 (พิษณุโลก)2,064.31617.0070.1 %5.01,253.330.9099.9 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพิษณุโลก2,540.00603.0076.3 %5.0464.56248.1446.6 %5.0
ตำรวจภูธรภาค 664,754.8558,738.009.3 %4.519,065.989,310.0351.2 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดพิษณุโลก50,290.888,335.0083.4 %5.013,040.754,808.4463.1 %5.0
รวม 2,215,480 1,098,863 50.40 % 161,645 64,114 60.34 %