สรุปผลประเมินจังหวัดพิจิตร เดือนธันวาคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิจิตร2,364.47747.0068.4 %5.0447.45276.8438.1 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พิจิตร4,166.832,502.6239.9 %5.0637.61268.2857.9 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดพิจิตร2,779.891,351.0051.4 %5.0675.64ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่พิจิตร20,076.3911,170.0044.4 %5.02,710.35628.0076.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองพิจิตร3,185.781.00100.0 %5.0200.970.9599.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาตะพานหิน3,242.84619.0080.9 %5.0235.1991.2261.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางมูลนาก3,345.79621.0081.4 %5.0406.8074.5881.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทับคล้อ3,042.36456.0085.0 %5.0247.9519.0692.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโพทะเล3,293.89793.0075.9 %5.0333.2665.6480.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสากเหล็ก3,223.21463.0085.6 %5.0197.0983.0057.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังทรายพูน3,205.76618.0080.7 %5.0201.3452.2474.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโพธิ์ประทับช้าง3,464.21306.0091.2 %5.0178.6679.4755.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสามง่าม2,973.27638.0078.5 %5.0262.3979.3469.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พิจิตร3,591.032,970.0017.3 %5.01,055.96998.185.5 %2.5
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพิจิตรไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดพิจิตร3,721.141,966.0047.2 %5.01,074.97463.6956.9 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพิจิตร2,932.611,807.0038.4 %5.0751.7082.6889.0 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดพิจิตร2,664.041,255.0052.9 %5.0542.53386.5028.8 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิจิตร4,066.321,643.0059.6 %5.01,374.618,204.36-496.9 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดพิจิตร1,846.101.0099.9 %5.0515.23180.0065.1 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพิจิตร3,956.802,064.0047.8 %5.01,227.10414.0666.3 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพิจิตร (ส.ป.ก.พิจิตร)3,334.373,081.007.6 %3.5917.32139.3784.8 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดพิจิตร13,101.757,469.0043.0 %5.01,607.42145.3391.0 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพิจิตร3,006.37967.0067.8 %5.01,381.6830.1497.8 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาพิจิตร1,498.91780.0048.0 %5.050.6053.04-4.8 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดพิจิตร3,085.80856.0072.3 %5.0827.7745.5994.5 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดพิจิตร2,776.57642.0076.9 %5.0580.56288.4550.3 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพิจิตร3,061.211,970.0035.6 %5.0846.78232.4872.5 %5.0
สำนักงานจังหวัดพิจิตร4,771.046,636.00-39.1 %0.01,284.151,122.7712.6 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดพิจิตร5,912.274,367.0026.1 %5.01,493.33542.9863.6 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพิจิตร3,320.621,400.0057.8 %5.0884.81351.4660.3 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดพิจิตร6,114.2913,450.00-120.0 %0.01,512.3461.3395.9 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพิจิตร2,940.741.00100.0 %5.0676.54155.6777.0 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพิจิตร9,750.082,650.0072.8 %5.0884.81311.4064.8 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพิจิตร3,344.173,271.002.2 %1.0846.78356.4357.9 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร4,352.451,970.0054.7 %5.0590.38374.4636.6 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพิจิตร2,510.304,238.00-68.8 %0.0580.5698.3183.1 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดพิจิตร1,688.151,858.00-10.1 %0.0656.62135.0579.4 %5.0
รจจ.พิจิตร 36,772.6131,917.9113.2 %5.0786.08335.4557.3 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดพิจิตร2,384.37772.0067.6 %5.0542.53239.6255.8 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดพิจิตร3,216.35814.5074.7 %5.0770.72347.0355.0 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพิจิตร2,964.08414.3086.0 %5.0555.86423.7323.8 %5.0
สปส.จ.พิจิตร6,564.463,532.7746.2 %5.0998.91375.0062.5 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพิจิตร2,706.243,855.66-42.5 %0.0713.70592.5017.0 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดพิจิตร3,397.872,768.2218.5 %5.0789.73117.1285.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 131,565.6610,844.7065.6 %5.01,197.96219.2381.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 222,251.329,351.8758.0 %5.01,303.36228.2782.5 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพิจิตร8,416.433,398.6559.6 %5.0380.81294.8922.6 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิจิตร30,662.0314,943.0951.3 %5.0619.211,425.60-130.2 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร114,597.3936,958.5067.7 %5.0887.76789.8811.0 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพิจิตร19,481.7014,229.0027.0 %5.0720.24981.25-36.2 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร8,510.2122,000.00-158.5 %0.01,542.461,448.266.1 %3.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพิจิตร 2,897.691,715.5140.8 %5.0751.7399.0786.8 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 3 (จ.พิจิตร)10,963.926,713.0038.8 %5.01,532.56472.8469.1 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพิจิตร2,483.46830.0066.6 %5.0568.48137.7375.8 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดพิจิตร33,719.7618,597.2144.8 %5.03,805.193,008.4520.9 %5.0
รวม 499,267 271,255 45.67 % 46,691 28,428 39.11 %