สรุปผลประเมินจังหวัดเพชรบูรณ์ เดือนธันวาคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเพชรบูรณ์2,677.14632.0076.4 %5.0590.87171.8870.9 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.เพชรบูรณ์9,870.487,962.3619.3 %5.060.5385.03-40.5 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เพชรบูรณ์3,015.812,749.178.8 %4.0933.16171.0081.7 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดเพชรบูรณ์2,703.041,239.0054.2 %5.0819.4228.0396.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่เพชรบูรณ์10,155.398,180.0019.5 %5.03,213.78805.4474.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหล่มสัก3,344.21495.0085.2 %5.0385.2466.2182.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหล่มเก่า4,336.14397.0090.8 %5.0266.9058.1878.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวิเชียรบุรี3,284.29430.0086.9 %5.0416.3566.7984.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาชนแดน3,767.79596.0084.2 %5.0345.3361.7482.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองไผ่3,334.37504.0084.9 %5.0349.3349.4985.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีเทพ3,277.57409.0087.5 %5.0523.3760.4088.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบึงสามพัน3,317.37684.0079.4 %5.0326.8265.4680.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาน้ำหนาว3,854.71106.0097.3 %5.0476.020.01100.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขาค้อ3,741.830.01100.0 %5.0344.0593.4872.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังโป่ง3,194.80277.0091.3 %5.0329.696.4498.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองเพชรบูรณ์ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0460.4663.2086.3 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เพชรบูรณ์5,757.546,512.32-13.1 %0.01,674.77706.7057.8 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเพชรบูรณ์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดเพชรบูรณ์5,033.152,587.7448.6 %5.01,542.03765.0450.4 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์2,851.091,054.0063.0 %5.0895.13140.3484.3 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดเพชรบูรณ์3,127.32560.0082.1 %5.0685.95186.2072.9 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเพชรบูรณ์7,907.442,052.0074.0 %5.02,123.881,495.0829.6 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดเพชรบูรณ์1,617.772,194.00-35.6 %0.0517.26202.8960.8 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์3,913.302,631.7632.7 %5.01,427.57971.0932.0 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดเพชรบูรณ์2,497.182,920.00-16.9 %0.0731.52248.5866.0 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดเพชรบูรณ์5,162.128,070.00-56.3 %0.01,712.8113.5099.2 %5.0
ท่าอากาศยานเพชรบูรณ์62,600.1222,189.0064.6 %5.0678.74164.5575.8 %5.0
สำนักงานทางหลวงที่ 6 10,848.7811,369.00-4.8 %0.04,673.303,700.2520.8 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเพชรบูรณ์3,186.881,815.0043.0 %5.01,047.25466.7355.4 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาเพชรบูรณ์1,487.18705.0052.6 %5.075.5932.7556.7 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดเพชรบูรณ์3,293.84912.0072.3 %5.01,104.3054.7395.0 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดเพชรบูรณ์2,684.42718.5073.2 %5.0819.06395.3651.7 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเพชรบูรณ์4,180.593,032.0027.5 %5.01,028.23411.4560.0 %5.0
สำนักงานจังหวัดเพชรบูรณ์6,673.943,427.5048.6 %5.01,598.721,751.38-9.5 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดเพชรบูรณ์4,239.833,668.0013.5 %5.01,541.67292.2981.0 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบูรณ์3,815.481,467.2761.5 %5.01,123.32102.8490.8 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดเพชรบูรณ์11,506.349,118.8020.7 %5.01,145.05191.4383.3 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเพชรบูรณ์9,814.852,136.9078.2 %5.0895.13305.5965.9 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์3,236.36ไม่ครบประเมินไม่ได้0.01,066.27ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ท้องถิ่นจังหวัดเพชรบูรณ์5,762.303,096.0046.3 %5.01,902.97598.4968.5 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเพชรบูรณ์6,229.81675.0089.2 %5.01,256.42187.1585.1 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเพชรบูรณ์7,616.032,464.0067.6 %5.0617.2730.4595.1 %5.0
สถานพินิจฯ จังหวัดเพชรบูรณ์6,969.812,372.0066.0 %5.02,051.32316.1584.6 %5.0
เรือนจำจังหวัดเพชรบูรณ์35,093.5935,402.98-0.9 %0.01,142.981,381.33-20.9 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดเพชรบูรณ์3,649.371,288.0064.7 %5.0704.97326.2253.7 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดเพชรบูรณ์3,844.661,314.5865.8 %5.0985.79303.5969.2 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเพชรบูรณ์3,020.801,152.0061.9 %5.0895.49251.1572.0 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดเพชรบูรณ4,389.133,222.1826.6 %5.01,016.01337.8366.7 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบูรณ์4,433.241,440.7067.5 %5.01,617.73473.8270.7 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเพชรบูรณ์4,441.833,328.5225.1 %5.01,028.24331.9767.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 124,008.659,301.9961.3 %5.01,596.33384.8475.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 219,860.958,508.0057.2 %5.01,769.13305.9082.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 311,317.1810,042.0511.3 %5.01,835.22558.7369.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์24,019.215,973.7475.1 %5.02,744.20499.0381.8 %5.0
โสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์19,234.059,210.9952.1 %5.0341.43204.4240.1 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์3,764.462,871.3023.7 %5.0327.45208.2936.4 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์75,371.0165,836.0112.7 %5.01,946.59618.2768.2 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบูรณ์15,475.167,690.7050.3 %5.01,009.171,013.55-0.4 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์24,282.0312,731.5147.6 %5.0808.30438.8545.7 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพชนแดน37,262.2513,919.0062.6 %5.0944.67222.3076.5 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพวิเชียรบุรี21,228.7316,032.0024.5 %5.01,100.501,420.89-29.1 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์11,106.7419,607.20-76.5 %0.02,619.001,563.9940.3 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบูรณ์ 3,925.122,538.5435.3 %5.01,047.61576.0845.0 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเพชรบูรณ์2,136.63596.0072.1 %5.0685.95144.2779.0 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดเพชรบูรณ์22,496.106,202.0072.4 %5.06,012.143,641.3139.4 %5.0
รวม 627,013 360,618 42.49 % 74,889 30,790 58.89 %