สรุปผลประเมินจังหวัดราชบุรี เดือนธันวาคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดราชบุรี2,611.62196.0092.5 %5.0464.3295.9579.3 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.ราชบุรี12,544.215,118.9059.2 %5.075.5354.8227.4 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ราชบุรี4,081.074,631.92-13.5 %0.0730.53187.2374.4 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดราชบุรี2,695.051,209.0055.1 %5.0673.5082.8087.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ราชบุรี21,495.1814,773.9931.3 %5.02,659.71757.0971.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวัดเพลง3,097.00265.0091.4 %5.0120.2047.5060.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองราชบุรี4,435.741,672.0062.3 %5.0331.5444.6586.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านโป่ง3,443.701,302.0062.2 %5.0260.6561.7576.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโพธาราม3,824.94755.0080.3 %5.0320.2636.5488.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดำเนินสะดวก3,550.35511.0085.6 %5.0281.1122.7191.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปากท่อ3,682.35334.0090.9 %5.0300.9751.1883.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางแพ4,188.54595.0085.8 %5.0204.4138.0081.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสวนผึ้ง3,489.13311.0091.1 %5.0495.6156.3188.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจอมบึง9,881.74365.0096.3 %5.0265.3060.3177.3 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ราชบุรี7,081.615,151.3127.3 %5.01,320.03933.9529.2 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดราชบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดราชบุรี4,496.221,524.0066.1 %5.01,072.83193.3282.0 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดราชบุรี3,189.54892.0072.0 %5.0806.62224.6972.1 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดราชบุรี1,162.001,123.203.3 %1.5730.530.9599.9 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดราชบุรี6,214.272,752.0055.7 %5.02,099.68773.8363.1 %5.0
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 107,242.005,586.0022.9 %5.02,567.13360.0586.0 %5.0
สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร ที่ 2 จ.ราชบุรี3,049.701,123.2063.2 %5.0837.250.9599.9 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดราชบุรี3,075.602,754.0010.5 %5.0532.59143.8073.0 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดราชบุรี4,371.721,398.0768.0 %5.01,320.04260.2180.3 %5.0
ส.ป.ก. ราชบุรี3,049.701,270.0058.4 %5.0730.53258.4064.6 %5.0
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 103,984.78987.5075.2 %5.02,424.64879.5563.7 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดราชบุรี 7,399.648,498.02-14.8 %0.01,472.53189.0587.2 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดราชบุรี4,164.441,808.7756.6 %5.01,224.96501.1659.1 %5.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 811,790.694,186.8164.5 %5.01,098.28846.4522.9 %5.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 (บ้านโป่ง)14,146.716,497.1554.1 %5.05,224.33429.7091.8 %5.0
สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 713,495.416,863.3149.1 %5.03,915.66216.6094.5 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดราชบุรี3,319.86341.0089.7 %5.0920.69108.6188.2 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดราชบุรี3,249.572,823.5713.1 %5.0692.51502.6927.4 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดราชบุรี3,049.702,779.098.9 %4.0730.5358.2792.0 %5.0
สำนักงานจังหวัดราชบุรี4,773.5723,795.89-398.5 %0.01,434.141,590.76-10.9 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดราชบุรี3,277.551,476.0055.0 %5.0844.64639.8224.2 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดราชบุรี3,049.701,364.0055.3 %5.0730.53263.8663.9 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดราชบุรี3,063.1210,028.37-227.4 %0.0730.5353.1192.7 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดราชบุรี4,058.711,672.0058.8 %5.0730.53227.0568.9 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดราชบุรี3,339.121,449.0056.6 %5.0863.66358.1558.5 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดราชบุรี4,642.211,693.0063.5 %5.01,053.82191.1181.9 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดราชบุรี5,154.442,776.0046.1 %5.01,320.04167.9387.3 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดราชบุรี3,500.892,784.9020.5 %5.0825.610.9599.9 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 2 จ.ราชบุรี23,512.313,682.0084.3 %5.0929.79361.8561.1 %5.0
สพ.ราชบุรี42,183.5224,137.0042.8 %5.0929.79116.3087.5 %5.0
เรือนจำกลางราชบุรี 1,048,535.8056,515.5694.6 %5.010,668.912,745.5074.3 %5.0
รจก.เขาบิน 95,470.58142,428.20-49.2 %0.01,473.28427.5071.0 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดราชบุรี3,051.94707.0076.8 %5.0730.53108.1685.2 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดราชบุรี4,223.634,674.15-10.7 %0.01,205.93328.6772.7 %5.0
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 4 ราชบุรี16,584.9046,214.52-178.7 %0.01,399.31244.0082.6 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดราชบุรี7,954.971,956.6075.4 %5.0844.64234.8772.2 %5.0
สปส.จ.ราชบุรี6,004.753,531.2441.2 %5.01,281.99275.5078.5 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดราชบุรี4,160.251,852.0055.5 %5.01,224.96494.0059.7 %5.0
สำนักศิลปากรที่ 1 ราชบุรี2,879.801,550.0046.2 %5.01,032.73504.5051.1 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดราชบุรี32,074.969,706.2269.7 %5.04,372.781,248.0971.5 %5.0
สถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยภาคกลาง3,051.941,102.0063.9 %5.0796.60285.6264.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาราชบุรี7,409.634,820.0034.9 %5.04,637.79115.6497.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 159,342.868,556.0085.6 %5.01,593.16430.3573.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 212,253.776,736.0845.0 %5.0987.78603.7838.9 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดราชบุรี4,808.384,562.005.1 %2.5316.510.9599.7 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี258.561.0099.6 %5.0409.130.9599.8 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี 219,757.427,512.0062.0 %5.0753.84264.1665.0 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคโพธาราม39,904.2725,613.0035.8 %5.01,008.36630.3337.5 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี31,072.401.00100.0 %5.0861.040.9599.9 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างราชบุรี13,371.881.00100.0 %5.0607.250.9599.8 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพปากท่อ33,308.771,829.4794.5 %5.0565.821,293.15-128.5 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพบ้านโป่ง24,352.481.00100.0 %5.0110.790.9599.1 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี10,399.8113,427.99-29.1 %0.02,018.47985.1551.2 %5.0
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดราชบุรี12,269.109,899.9119.3 %5.03,303.2132.9999.0 %5.0
ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี181,450.3485,399.4952.9 %5.01,487.77171.0488.5 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดราชบุรี 3,898.362,199.0043.6 %5.01,181.13450.4361.9 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดราชบุรี2,493.731.00100.0 %5.0502.350.9599.8 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดราชบุรี18,594.462,268.0087.8 %5.02,544.120.95100.0 %5.0
รวม 1,990,049 608,322 69.43 % 95,218 24,330 74.45 %