สรุปผลประเมินจังหวัดกาญจนบุรี เดือนธันวาคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาญจนบุรี2,363.68728.0069.2 %5.0719.8156.9792.1 %5.0
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 8 60,309.0521,420.0064.5 %5.0262.2956.5278.4 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.กาญจนบุรี7,045.8712,348.33-75.3 %0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี9,392.9217,346.70-84.7 %0.066.0065.231.2 %0.5
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จ.กาญจนบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่กาญจนบุรี3,452.933,060.0011.4 %5.01,195.21197.2583.5 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดกาญจนบุรี3,036.981,260.0058.5 %5.01,005.05121.3187.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กาญจนบุรี12,467.537,039.0943.5 %5.03,134.82869.5972.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองกาญจนบุรีไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0333.1666.9479.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาไทรโยค3,454.45667.0080.7 %5.0415.5770.2283.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทองผาภูมิ3,458.98431.0087.5 %5.0671.3878.5088.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสังขละบุรี3,235.32342.0089.4 %5.0895.8530.6596.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีสวัสดิ์3,348.7860.0098.2 %5.0549.6199.8181.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเลาขวัญ3,461.30289.0091.7 %5.0414.1932.8892.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาด่านมะขามเตี้ย3,446.25372.0089.2 %5.0267.8438.7485.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองปรือ3,478.50275.0092.1 %5.0376.7849.8886.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาห้วยกระเจา3,552.37478.0086.5 %5.0340.1281.2876.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าม่วง3,820.21910.0076.2 %5.0340.2066.3280.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่ามะกา3,777.75829.0078.1 %5.0322.4649.7484.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพนมทวน3,670.31379.0089.7 %5.0250.1350.7679.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ่อพลอย3,435.21468.0086.4 %5.0304.1782.8472.8 %5.0
ด่านศุลกากรสังขละบุรี2,941.5223,211.90-689.1 %0.01,225.38371.6769.7 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กาญจนบุรี5,545.394,704.0015.2 %5.01,244.411,749.22-40.6 %0.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกาญจนบุรี4,169.681,757.0057.9 %5.01,024.0626.8397.4 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดกาญจนบุรี4,003.041,342.0066.5 %5.01,810.82178.8790.1 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดกาญจนบุรี3,189.831,075.0066.3 %5.0765.72206.3273.1 %5.0
สำนักชลประทานที่ 13219,636.52199,627.289.1 %4.596,563.872,334.7097.6 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดกาญจนบุรี3,163.80982.0069.0 %5.01,042.93421.3659.6 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี4,709.593,268.0030.6 %5.01,777.161,956.75-10.1 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดกาญจนบุรี1,795.652,092.20-16.5 %0.0587.3469.0888.2 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกาญจนบุรี4,284.844,265.540.5 %0.51,230.42397.0367.7 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดกาญจนบุรี3,882.3023,312.69-500.5 %0.0830.554,955.43-496.6 %0.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดกาญจนบุรี5,947.589,690.99-62.9 %0.01,613.5666.9495.9 %5.0
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกาญจนบุรี2,581.911,729.0033.0 %5.0307.19296.213.6 %1.5
สำนักงานสถิติจังหวัดกาญจนบุรี3,575.36733.0079.5 %5.01,252.2533.1297.4 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดกาญจนบุรี2,898.27972.0066.5 %5.0953.22476.6050.0 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดกาญจนบุรี3,585.683,111.5013.2 %5.01,214.22257.5078.8 %5.0
สำนักงานจังหวัดกาญจนบุรี4,460.7625.4999.4 %5.01,632.432,065.60-26.5 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดกาญจนบุรี4,461.392,929.0034.3 %5.01,613.56503.5268.8 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกาญจนบุรี2,978.551,835.0038.4 %5.01,119.14284.9374.5 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดกาญจนบุรี4,643.976,459.96-39.1 %0.01,618.7878.1595.2 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดกาญจนบุรี10,633.762,052.0080.7 %5.01,119.00944.1115.6 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกาญจนบุรี3,548.043,740.60-5.4 %0.01,233.24331.5573.1 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดกาญจนบุรี3,623.951,505.0058.5 %5.01,271.12548.3256.9 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี4,349.431,904.6756.2 %5.01,556.51557.7864.2 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดกาญจนบุรี4,860.784,034.3017.0 %5.0948.730.9599.9 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดกาญจนบุรี9,851.426,543.0133.6 %5.0583.54442.5324.2 %5.0
เรือนจำจังหวัดกาญจนบุรี50,402.5246,433.767.9 %3.51,446.7856.3896.1 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดกาญจนบุรี2,671.071,001.0062.5 %5.0466.3927.8894.0 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดกาญจนบุรี4,539.802,068.5654.4 %5.01,598.32144.4091.0 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกาญจนบุรี2,992.281,108.9462.9 %5.01,016.52235.9076.8 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดกาญจนบุรี5,699.314,452.6121.9 %5.0921.93334.7063.7 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกาญจนบุรี4,114.542,857.0030.6 %5.01,480.301,221.9217.5 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดกาญจนบุรี (สำนักงาน กศน.จังหวัดกาญจนบุรี)16,068.243,221.0880.0 %5.06,455.10239.8896.3 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษากาญจนบุรี22,576.862,880.2387.2 %5.0959.48288.8369.9 %5.0
ศูนย์ฝึกวิชาชีพจังหวัดกาญจนบุรี 11,320.521,873.0083.5 %5.070.28319.78-355.0 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 48,001.067,655.104.3 %2.02,053.28543.8573.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 120,075.357,230.2364.0 %5.01,932.94407.0178.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 210,198.5211,712.00-14.8 %0.033,648.26595.3598.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 37,173.035,342.3625.5 %5.02,542.90504.1980.2 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกาญจนบุรี2,061.173,165.57-53.6 %0.0321.980.2999.9 %5.0
โสตศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี12,341.383,603.5870.8 %5.0381.48203.7046.6 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี49,477.9835,734.0027.8 %5.01,493.5677.5994.8 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี77,596.6026,937.0165.3 %5.01,110.50296.2873.3 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกาญจนบุรี36,708.3733,445.008.9 %4.01,366.561,920.00-40.5 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพแม่น้ำแคว27,755.4124,243.0012.7 %5.01,209.08632.0247.7 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรี71,635.198,974.1087.5 %5.01,127.60450.2560.1 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพพนมทวน11,412.258,050.5629.5 %5.0960.80396.3558.7 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี46,954.3117,573.0062.6 %5.02,721.181,309.1951.9 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกาญจนบุรี 3,595.552,171.0039.6 %5.01,252.25556.7055.5 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายภาคที่ 114,530.967,597.8147.7 %5.03,730.461,979.7846.9 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกาญจนบุรี2,857.261,357.4052.5 %5.0871.93471.2246.0 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดกาญจนบุรี550,076.6325,455.0095.4 %5.06,440.394,551.7529.3 %5.0
รวม 1,542,368 677,748 56.06 % 215,584 39,486 81.68 %