สรุปผลประเมินจังหวัดสุพรรณบุรี เดือนธันวาคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุพรรณบุรี2,602.89619.0076.2 %5.0452.37197.3256.4 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.สุพรรณบุรี18,051.2411,586.6035.8 %5.090.19190.00-110.7 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุพรรณบุรี3,036.051,402.0053.8 %5.0756.62195.5374.2 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดสุพรรณบุรี2,760.48826.0070.1 %5.0623.5148.7792.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สุพรรณบุรี8,609.051.00100.0 %5.02,315.38852.1563.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสุพรรณบุรี4,787.771,081.0077.4 %5.0287.290.9599.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเดิมบางนางบวช3,489.00347.0090.1 %5.0306.2038.0087.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นทีี่่ี่ีสาขาด่านช้าง3,701.45777.0079.0 %5.0336.3940.5787.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นทีี่่ี่ีสาขาบางปลาม้า3,728.211,183.0068.3 %5.0190.6785.5055.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นทีี่่ี่ีสาขาศรีประจันต์3,474.38485.0086.0 %5.0200.4695.0052.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดอนเจดีย์3,717.55847.0077.2 %5.0231.1449.4078.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นทีี่่ี่ีสาขาสองพี่น้อง3,550.15780.0078.0 %5.0384.3357.9584.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสามชุก3,552.54937.0073.6 %5.0309.050.9599.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาอู่ทอง5,724.84661.0088.5 %5.0335.5485.5074.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองหญ้าไซ3,394.16811.0076.1 %5.0323.0647.4085.3 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุพรรณบุรี7,845.152,975.3462.1 %5.01,175.721,115.735.1 %2.5
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี3,002.851,267.0057.8 %5.0623.510.9599.8 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสุพรรณบุรี3,523.211,724.0051.1 %5.0965.801,013.19-4.9 %0.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุพรรณบุรี3,455.94701.0079.7 %5.0777.14333.8557.0 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดสุพรรณบุรี2,999.651,495.0050.2 %5.0642.53545.3315.1 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรี3,872.142,831.0026.9 %5.01,060.881,270.25-19.7 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดสุพรรณบุรี2,776.861,903.0031.5 %5.0531.62695.20-30.8 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุพรรณบุรี5,091.162,808.0044.8 %5.01,555.29695.9055.3 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุพรรณบุรี (ส.ป.ก.สุพรรณบุรี)4,955.762,786.6443.8 %5.01,098.91540.0250.9 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดสุพรรณบุรี12,668.3315,614.00-23.3 %0.01,650.3742.7597.4 %5.0
สำนักงานทางหลวงที่ 12 (สุพรรณบุรี) กรมทางหลวง10,200.6310,096.861.0 %0.53,673.405,284.20-43.9 %0.0
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 18 (สุพรรณบุรี)6,330.117,343.86-16.0 %0.02,553.511,755.6031.2 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจ.สุพรรณบุรี3,347.031,159.0065.4 %5.0889.73804.059.6 %4.5
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 2 สุพรรณบุรี7,133.416,169.6213.5 %5.02,430.032,090.0014.0 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดสุพรรณบุรี3,351.64727.0078.3 %5.0889.7338.4295.7 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดสุพรรณบุรี3,710.61217.0094.2 %5.0547.45298.0845.6 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุพรรณบุรี3,836.872,152.2043.9 %5.0870.72631.5127.5 %5.0
สำนักงานจังหวัดสุพรรณบุรี4,844.636,033.53-24.5 %0.01,041.86123.5088.1 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดสุพรรณบุรี10,339.274,019.0061.1 %5.0870.72338.5661.1 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุพรรณบุรี4,239.671,235.0070.9 %5.0984.81260.9873.5 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดสุพรรณบุรี7,510.027,087.315.6 %2.51,403.1759.6595.7 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 2 สุพรรณบุรี12,765.187,873.6438.3 %5.02,139.59294.5086.2 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดสุพรรณบุรี7,358.32833.0088.7 %5.0813.671,105.49-35.9 %0.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุพรรณบุรี4,364.232,575.4141.0 %5.0813.67312.9561.5 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสุพรรณบุรี3,921.753,241.0017.4 %5.01,003.83538.5146.4 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุพรรณบุรี4,228.271,160.0072.6 %5.01,251.04431.0565.5 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุพรรณบุรี3,282.122,650.0019.3 %5.0737.61102.6986.1 %5.0
สพ.สุพรรณบุรี6,146.875,719.007.0 %3.5402.10247.0038.6 %5.0
รจ.จ.สุพรรณบุรี 55,587.381.00100.0 %5.01,117.401.8599.8 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดสุพรรณบุรี2,359.04520.0078.0 %5.0547.45284.0548.1 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุพรรณบุรี3,459.901,492.0056.9 %5.0741.45170.1077.1 %5.0
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 2 สุพรรณบุรี27,829.1613,380.9951.9 %5.01,898.65618.0067.5 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสุพรรณบุรี3,261.90585.0082.1 %5.0680.56169.4375.1 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสุพรรณบุรี4,813.822,864.0040.5 %5.01,098.91416.0862.1 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุพรรณบุรี4,144.001,254.6069.7 %5.0819.22228.0072.2 %5.0
สำนักศิลปากรที่ 2 สุพรรณบุรี4,173.712,293.8045.0 %5.0927.77605.7534.7 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสุพรรณบุรี4,125.332,565.0037.8 %5.0536.84197.3763.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1165,673.819,362.2294.3 %5.0989.69533.3146.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 214,000.905,479.4460.9 %5.01,106.70404.5963.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 326,427.475,744.1678.3 %5.01,401.56412.8370.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี7,967.683,497.0056.1 %5.02,131.82310.5085.4 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 5 จังหวัดสุพรรณบุรี6,650.527,716.00-16.0 %0.0433.650.9599.8 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี69,313.0489,057.00-28.5 %0.01,341.47639.6052.3 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี106,015.4522,148.3779.1 %5.0822.54380.1653.8 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุพรรณบุรี26,156.111.00100.0 %5.0946.570.9599.9 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างบรรหาร-แจ่มใส21,902.9175,789.37-246.0 %0.0747.1114,715.50-1,869.7 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง35,906.461.00100.0 %5.0766.160.9599.9 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพอู่ทอง67,638.809,366.9286.2 %5.0689.63275.9160.0 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี19,863.4719,360.002.5 %1.01,885.851,353.2728.2 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุพรรณบุรี 4,027.204,318.52-7.2 %0.0752.94418.7744.4 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 8 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม6,797.949,418.00-38.5 %0.02,091.81134.0393.6 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุพรรณบุรี3,002.62789.0073.7 %5.0623.51351.7843.6 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดสุพรรณบุรี33,421.306,031.0082.0 %5.03,417.261,709.7950.0 %5.0
รวม 955,801 419,776 56.08 % 69,057 47,288 31.52 %