สรุปผลประเมินจังหวัดนครปฐม เดือนธันวาคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐม3,466.55679.0080.4 %5.0384.26104.2072.9 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครปฐม2,970.462,035.0031.5 %5.0688.8857.7091.6 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดนครปฐม3,154.421,085.0065.6 %5.0593.8033.7694.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรภาค 626,482.07943.7796.4 %5.05,632.15320.3094.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครปฐม 224,443.4415,523.1536.5 %5.02,448.60554.5277.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครปฐม122,033.1411,041.2949.9 %5.02,571.45570.0077.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสามพราน 14,306.281,360.0068.4 %5.0235.2966.9371.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสามพราน24,678.923,059.0034.6 %5.0403.2754.0686.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพุทธมณฑล5,116.461,141.0077.7 %5.0277.3694.4965.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองนครปฐม16,566.471,546.0090.7 %5.0466.0146.5590.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานครชัยศรี15,596.45869.0094.4 %5.0255.030.9599.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางเลน4,151.33524.0087.4 %5.0372.7851.8586.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากำแพงแสน4,621.701,029.0077.7 %5.0281.0569.3575.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดอนตูม3,640.81584.0084.0 %5.0363.2347.5086.9 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 710,409.674,906.4252.9 %5.01,296.541,121.0013.5 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครปฐม 13,713.164,026.00-8.4 %0.0816.02350.1157.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครปฐม 23,823.936,218.01-62.6 %0.0916.35348.4462.0 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครปฐม2,651.32595.0077.6 %5.0422.65145.6965.5 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดนครปฐม5,582.902,271.0059.3 %5.0974.12674.7530.7 %5.0
สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 33,112.931,215.0061.0 %5.01,387.5966.8295.2 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครปฐม3,005.951,085.0063.9 %5.0669.8667.1790.0 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดนครปฐม3,099.30598.0080.7 %5.0669.85227.6466.0 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม10,974.595,730.7747.8 %5.01,620.661,593.691.7 %0.5
สำนักงานปศุสัตว์เขต 74,978.112,319.0053.4 %5.02,114.231,489.3529.6 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดนครปฐม1,770.272,671.17-50.9 %0.0416.520.9599.8 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครปฐม4,449.243,408.0023.4 %5.01,107.22150.7286.4 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครปฐม3,122.691,089.0065.1 %5.0596.375.2199.1 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดนครปฐม15,566.407,937.2249.0 %5.01,867.86192.1289.7 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครปฐม3,420.33951.0072.2 %5.0802.96299.7362.7 %5.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 5 (นครปฐม)10,981.255,661.4048.4 %5.0690.50812.66-17.7 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดนครปฐม3,568.25922.0074.2 %5.0917.0727.5597.0 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดนครปฐม2,694.47604.8077.6 %5.0479.700.9599.8 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครปฐม4,367.052,712.0037.9 %5.0860.02230.2773.2 %5.0
สำนักงานจังหวัดนครปฐม5,114.482,426.7052.6 %5.01,339.04936.0630.1 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดนครปฐม5,459.762,276.0058.3 %5.01,493.99463.1469.0 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครปฐม3,991.091,314.0067.1 %5.0556.5582.5085.2 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดนครปฐม10,001.7710,696.94-7.0 %0.02,115.0882.0796.1 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครปฐม10,510.401,267.3087.9 %5.0688.88402.2841.6 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครปฐม3,201.412,500.0021.9 %5.0707.89361.0049.0 %5.0
สำนักงานส่งเสิรมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครปฐม3,465.831,436.0058.6 %5.0730.41268.5763.2 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครปฐม6,721.563,879.0042.3 %5.01,562.51595.8961.9 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครปฐม5,444.755,393.001.0 %0.5783.96101.0587.1 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนบ้านกาญจนาภิเษก20,315.4134,408.11-69.4 %0.0775.46263.7666.0 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนชายบ้านมุทิตา11,275.006,360.0043.6 %5.0761.76167.9678.0 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนชายบ้านอุเบกขา17,363.1912,812.0026.2 %5.0909.90401.7155.9 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนสิรินธร37,037.7636,460.951.6 %0.51,974.65466.6676.4 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนหญิงบ้านปรานี20,877.3910,694.2148.8 %5.01,344.76372.1472.3 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครปฐม8,972.414,905.0045.3 %5.01,027.70200.0080.5 %5.0
เรือนจำกลางนครปฐม107,599.21147,068.00-36.7 %0.01,364.091,217.9010.7 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดนครปฐม2,678.18149.0094.4 %5.0479.70134.2772.0 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครปฐม6,247.491.00100.0 %5.01,145.26449.7560.7 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครปฐม3,352.111,144.0065.9 %5.0764.94190.8575.1 %5.0
สปส.จ.นครปฐม14,865.1911,031.9825.8 %5.02,495.40928.2462.8 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม3,998.821,725.0056.9 %5.01,050.17459.5756.2 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนครปฐม10,653.913,739.7564.9 %5.0678.42228.6566.3 %5.0
ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนกาญจนาภิเษก(วิทยาลัยในวัง)3,724.601,440.0061.3 %5.0941.29159.3183.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 115,412.558,452.9445.2 %5.01,135.65621.9945.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 215,323.096,299.5258.9 %5.0929.51512.3244.9 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 16,285.657,344.01-16.8 %0.0423.07356.4715.7 %5.0
โสตศึกษาจังหวัดนครปฐม64,644.7013,416.4379.2 %5.0521.21277.7146.7 %5.0
กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง23,562.8921,460.008.9 %4.0622.30288.7753.6 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคนครปฐม143,715.4427,976.0080.5 %5.0883.87210.3376.2 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม101,215.75ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0741.031,371.96-85.1 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม10,173.078,298.2818.4 %5.0352.80430.31-22.0 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพนครปฐม31,304.9325,082.0019.9 %5.0558.91246.1756.0 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพบางแก้วฟ้า(หลวงพ่อเปิ่นอุปถัมภ์)13,849.2314,397.60-4.0 %0.0466.23279.4740.1 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล48,910.7210,000.0079.6 %5.0486.45283.3441.8 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม8,508.4414,216.17-67.1 %0.01,483.191,134.3323.5 %5.0
โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง)291,295.53374,933.00-28.7 %0.01,584.281,277.2519.4 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครปฐม 3,480.052,332.0033.0 %5.0821.99636.2822.6 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครปฐม2,458.17923.0062.5 %5.0384.61131.6265.8 %5.0
ตำรวจภูธรภาค 757,778.9644,213.9323.5 %5.010,332.788,949.8013.4 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดนครปฐม43,523.45138,469.73-218.1 %0.05,626.684,770.0015.2 %5.0
รวม 1,345,619 1,117,283 16.97 % 86,646 40,588 53.16 %