สรุปผลประเมินจังหวัดสมุทรสาคร เดือนธันวาคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรสาคร2,417.04972.0059.8 %5.0291.2667.6476.8 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สมุทรสาคร2,971.531,407.0052.7 %5.0538.4768.5987.3 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดสมุทรสาคร2,609.471,391.0046.7 %5.0462.410.9599.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรสาคร 122,243.2017,775.1520.1 %5.03,037.70473.1084.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรสาคร 227,184.26ไม่ครบประเมินไม่ได้0.03,309.57563.9883.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสมุทรสาคร 16,634.385,332.5419.6 %5.0279.310.9599.7 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สมุทรสาคร4,115.537,383.27-79.4 %0.01,013.87348.7965.6 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสมุทรสาครไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสมุทรสาคร3,657.383,265.0010.7 %5.0880.76418.0052.5 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสมุทรสาคร2,842.48854.0070.0 %5.0481.420.9599.8 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสาคร2,682.77395.0085.3 %5.0405.36305.0524.7 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสาคร2,924.062,355.0019.5 %5.0500.44227.3854.6 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสาคร1,675.941,514.009.7 %4.5351.4847.6986.4 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรสาคร3,837.731,032.3073.1 %5.0994.85326.8067.2 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดสมุทรสาคร8,877.8915,524.00-74.9 %0.01,146.98201.9982.4 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสมุทรสาคร3,102.421,672.0046.1 %5.0671.58218.9167.4 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดสมุทรสาคร3,686.10835.0077.3 %5.0899.780.9599.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดสมุทรสาคร2,732.45775.0071.6 %5.0424.37321.9924.1 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสมุทรสาคร3,479.041,996.6542.6 %5.0728.63247.0066.1 %5.0
สำนักงานจังหวัดสมุทรสาคร8,188.4632,878.00-301.5 %0.01,337.14389.2570.9 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดสมุทรสาคร4,981.26978.0080.4 %5.0652.58285.1056.3 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรสาคร3,230.411,522.0052.9 %5.0652.57101.4784.5 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดสมุทรสาคร5,172.4710,243.74-98.0 %0.01,287.30ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสมุทรสาคร2,843.481,084.0061.9 %5.0481.43194.7559.5 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสมุทรสาคร3,335.401,476.0055.7 %5.0652.55151.1376.8 %5.0
ท้องถิ่นจังหวัดสมุทรสาคร3,322.182,444.0026.4 %5.0690.60213.8569.0 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสมุทรสาคร2,989.502,051.6931.4 %5.0519.45222.2757.2 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสมุทรสาคร3,896.57ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0595.5242.9692.8 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสมุทรสาคร10,189.251.00100.0 %5.0460.3295.5879.2 %5.0
รจจ.สมุทรสาคร 37,263.71ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0656.62ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 76,359.1613,560.00-113.2 %0.01,812.54567.5568.7 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดสมุทรสาคร2,415.311,444.0040.2 %5.0405.36108.6073.2 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรสาคร12,560.4712,297.122.1 %1.02,173.85630.6071.0 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสมุทรสาคร4,036.902,428.0039.9 %5.0994.85313.5268.5 %5.0
สปส.จ.สมุทรสาคร9,748.8713,968.00-43.3 %0.02,410.35312.5587.0 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรสาคร4,030.731,004.0075.1 %5.0937.810.9599.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสมุทรสาคร7,746.086,057.0421.8 %5.02,215.20100.2195.5 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสมุทรสาคร80,752.342,550.5196.8 %5.0301.66148.6850.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร21,797.197,946.2763.5 %5.01,138.81259.3777.2 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสมุทรสาคร14,840.162,386.1083.9 %5.0270.02479.71-77.7 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร75,773.9132,460.0057.2 %5.01,435.54ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพบ้านแพ้วไม่ครบ11,328.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ448.28ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร9,794.5410,312.80-5.3 %0.01,194.09654.8845.2 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร 5,664.532,332.2058.8 %5.0880.76664.7024.5 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรสาคร2,407.34735.9869.4 %5.0291.26196.6132.5 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรสาคร62,304.9927,555.0155.8 %5.013,957.134,882.3465.0 %5.0
รวม 444,974 254,194 42.87 % 51,444 14,857 71.12 %