สรุปผลประเมินจังหวัดอ่างทอง เดือนธันวาคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอ่างทอง2,845.70511.0082.0 %5.0278.40120.6656.7 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อ่างทอง2,879.151,417.0050.8 %5.0468.85100.3778.6 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดอ่างทอง2,385.551,017.0057.4 %5.0405.3647.5088.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่อ่างทอง10,860.209,203.0315.3 %5.01,685.87342.0579.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองอ่างทอง3,794.101,399.0063.1 %5.0193.6447.5075.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวิเศษชัยชาญ3,778.36757.0080.0 %5.0227.1547.5079.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโพธิ์ทอง3,408.18199.0094.2 %5.0164.2645.4372.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาไชโย3,359.32387.0088.5 %5.0127.7047.5062.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาป่าโมก3,359.46196.0094.2 %5.0125.6347.5062.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแสวงหา3,323.93426.0087.2 %5.0140.5047.5066.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสามโก้1,036.09102.0090.2 %5.0145.130.9599.3 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อ่างทอง3,062.663,108.96-1.5 %0.0506.88286.6243.5 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอ่างทอง3,313.181,071.5067.7 %5.0259.69237.968.4 %4.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดอ่างทอง3,919.53936.0076.1 %5.0944.25473.6249.8 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอ่างทอง3,695.22686.2081.4 %5.0449.85328.2327.0 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดอ่างทอง2,805.70866.0069.1 %5.0468.85117.8374.9 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอ่างทอง3,139.411,711.0045.5 %5.0620.95684.73-10.3 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดอ่างทอง2,022.062,830.00-40.0 %0.0418.5597.9776.6 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอ่างทอง4,084.591,476.0063.9 %5.0792.12406.9748.6 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดอ่างทอง16,332.6211,139.8431.8 %5.0963.26398.9658.6 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอ่างทอง3,258.85618.0081.0 %5.0678.03114.7783.1 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดอ่างทอง3,369.30558.0083.4 %5.0639.9956.6191.2 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดอ่างทอง2,843.62305.0089.3 %5.0411.80156.7561.9 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอ่างทอง3,165.242,221.0029.8 %5.0620.98267.4156.9 %5.0
สำนักงานจังหวัดอ่างทอง11,563.6620,805.99-79.9 %0.01,172.441,022.8412.8 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดอ่างทอง4,450.102,576.0042.1 %5.0849.17722.0015.0 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอ่างทอง3,191.891,567.0050.9 %5.0563.93178.8068.3 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดอ่างทอง7,317.827,992.54-9.2 %0.01,172.4266.5594.3 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอ่างทอง4,230.372,907.0031.3 %5.0525.90234.3955.4 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอ่างทอง3,038.611,705.0043.9 %5.0582.95250.1457.1 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอ่างทอง3,435.493,362.332.1 %1.0563.93550.362.4 %1.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอ่างทอง4,069.261,169.0071.3 %5.0659.01150.5177.2 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอ่างทอง3,702.702,120.0042.7 %5.0373.7760.1183.9 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดอ่างทอง2,877.551,264.0056.1 %5.0496.4391.9681.5 %5.0
เรือนจำจังหวัดอ่างทอง 32,505.6033,630.44-3.5 %0.0609.47275.2054.8 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดอ่างทอง2,760.90651.0076.4 %5.0373.7461.8383.5 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอ่างทอง3,021.90489.0083.8 %5.0383.71102.6973.2 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดอ่างทอง4,831.774,018.4716.8 %5.0639.99349.6045.4 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอ่างทอง2,795.461,341.0052.0 %5.0468.85117.3575.0 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดอ่างทอง3,231.771,600.0050.5 %5.0591.88246.3958.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง22,171.3012,020.7045.8 %5.01,017.12312.6469.3 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอ่างทอง3,954.023,243.9518.0 %5.0302.84302.97-0.0 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง53,958.8441,980.0022.2 %5.0971.98527.8145.7 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทอง21,887.749,890.0054.8 %5.0352.23604.96-71.8 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ26,890.307,467.0072.2 %5.0362.86175.7551.6 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง6,144.2316,049.28-161.2 %0.0977.38961.741.6 %0.5
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอ่างทอง 3,089.831,374.0055.5 %5.0601.96275.2454.3 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอ่างทอง2,483.99501.0079.8 %5.0335.74101.2469.8 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดอ่างทอง15,764.376,831.5556.7 %5.02,236.762,448.01-9.4 %0.0
รวม 351,215 230,200 34.46 % 28,924 14,714 49.13 %