สรุปผลประเมินจังหวัดสมุทรสงคราม เดือนธันวาคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรสงคราม2,327.93544.0076.6 %5.0216.1349.3277.2 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สมุทรสงคราม6,673.4618,367.47-175.2 %0.0463.34121.3073.8 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดสมุทรสงคราม2,613.371,108.5057.6 %5.0387.2827.4392.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรสงคราม28,149.1823,723.0015.7 %5.02,331.45517.2777.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสมุทรสงครามไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0243.0447.5080.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาอัมพวา3,591.30566.0084.2 %5.0182.3995.0047.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางคนที3,478.01168.0095.2 %5.0131.1347.5063.8 %5.0
ด่านศุลกากรแม่กลอง3,696.024,331.40-17.2 %0.0955.04390.0159.2 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สมุทรสงคราม4,223.663,336.6821.0 %5.0558.42427.5023.4 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสมุทรสงคราม2,446.701.00100.0 %5.0273.180.9599.7 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสมุทรสงคราม3,596.411,201.0066.6 %5.0767.60366.3852.3 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสมุทรสงคราม2,880.77625.0078.3 %5.0463.34271.3241.4 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสงคราม11,939.21618.0094.8 %5.04,456.70231.1894.8 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสงคราม2,627.70531.4079.8 %5.0349.24292.6916.2 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสงคราม2,851.432,276.8920.1 %5.0635.8384.0886.8 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรสงคราม3,280.711,471.1255.2 %5.0634.48106.4083.2 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดสมุทรสงคราม12,225.737,813.6036.1 %5.0900.7183.4890.7 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสมุทรสงคราม3,258.68889.0072.7 %5.0562.6958.5989.6 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดสมุทรสงคราม2,926.53815.0072.2 %5.0482.3651.2089.4 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดสมุทรสงคราม2,776.61324.5088.3 %5.0349.24178.9748.8 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสมุทรสงคราม3,019.171,869.0038.1 %5.0501.37134.1073.3 %5.0
สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม4,372.073,238.2025.9 %5.01,109.880.9599.9 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดสมุทรสงคราม4,976.711,337.0073.1 %5.01,376.111,281.686.9 %3.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรสงคราม3,316.851,431.0056.9 %5.0653.50136.0979.2 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดสมุทรสงคราม4,147.292,965.1028.5 %5.0938.7453.6294.3 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสมุทรสงคราม10,388.031,034.0090.0 %5.0520.39115.1277.9 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสมุทรสงคราม3,137.541,918.0038.9 %5.0558.42247.6655.7 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสมุทรสงคราม3,350.272,565.0023.4 %5.0653.5033.3494.9 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสมุทรสงคราม4,267.491,356.9068.2 %5.0539.35120.4177.7 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสมุทรสงคราม3,567.912,619.0026.6 %5.0349.2457.0083.7 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสมุทรสงคราม10,135.191,692.0083.3 %5.0406.2942.7589.5 %5.0
รจก.สมุทรสงคราม 27,084.4810,967.0559.5 %5.0492.38371.1424.6 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดสมุทรสงคราม2,590.29674.0074.0 %5.0330.23131.9160.1 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรสงคราม4,183.183,210.5623.3 %5.0748.58244.4067.4 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสมุทรสงคราม3,048.21665.7078.2 %5.0482.36233.7151.5 %5.0
สปส.จ.สมุทรสงคราม4,205.662,674.0036.4 %5.0824.64158.8180.7 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรสงคราม3,907.901,064.0072.8 %5.0805.96280.4865.2 %5.0
สำนักงาน กศน.จังหวัดสมุทรสงคราม2,909.382,279.6021.6 %5.0463.34271.2741.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม15,635.299,168.1841.4 %5.0669.71276.0158.8 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสมุทรสงคราม4,782.421,834.0061.7 %5.0271.31111.5158.9 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม62,787.1952,000.8017.2 %5.01,054.22446.5057.6 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม12,053.2324,068.33-99.7 %0.0322.70171.9546.7 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพอัมพวา15,870.1617,894.70-12.8 %0.0214.13184.8413.7 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสงคราม17,269.0312,189.0029.4 %5.0840.96449.8246.5 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์สมุทรสงคราม31,991.6026,060.0018.5 %5.01,313.92754.3042.6 %5.0
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 52,825.331,246.0055.9 %5.01,215.39344.2171.7 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสงคราม 2,698.281,442.0046.6 %5.0463.34154.2466.7 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรสงคราม2,494.40483.0080.6 %5.0273.18239.4112.4 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรสงคราม13,916.521.00100.0 %5.02,678.892,530.325.5 %2.5
รวม 390,494 258,659 33.76 % 36,416 13,026 64.23 %