สรุปผลประเมินจังหวัดเพชรบุรี เดือนธันวาคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเพชรบุรี2,318.82554.0076.1 %5.0454.02151.5066.6 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.เพชรบุรี10,656.635,996.0643.7 %5.077.2349.8935.4 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เพชรบุรี10,641.903,878.5563.6 %5.0834.32388.1853.5 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดเพชรบุรี 3,702.761,020.0072.5 %5.0682.190.9599.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่เพชรบุรี16,477.549,664.0041.4 %5.02,260.54472.4779.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขาย้อย3,749.03494.0086.8 %5.0203.0757.5371.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองหญ้าปล้อง3,027.26285.0090.6 %5.0377.5763.6783.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านแหลม3,831.33768.0080.0 %5.0162.6039.1775.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านลาด3,645.48368.0089.9 %5.0166.6250.9169.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่ายาง3,609.31580.0083.9 %5.0324.7550.2384.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแก่งกระจาน3,403.31264.0092.2 %5.0411.5767.0583.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาชะอำ5,034.15444.0091.2 %5.0358.3082.7076.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองเพชรบุรี4,117.42824.0080.0 %5.0277.7043.7384.3 %5.0
ด่านศุลกากรบ้านแหลม2,329.3164.0097.3 %5.0370.390.9599.7 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เพชรบุรี11,301.494,791.3957.6 %5.01,176.601,115.255.2 %2.5
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเพชรบุรีไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0852.68188.0977.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรี3,747.561,337.0064.3 %5.01,081.55229.9078.7 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเพชรบุรี4,650.792,033.0056.3 %5.0934.56313.2566.5 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดเพชรบุรี3,065.56888.8271.0 %5.0777.27409.4547.3 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเพชรบุรี6,130.051,526.0075.1 %5.02,051.36818.0560.1 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดเพชรบุรี2,100.493,027.97-44.2 %0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเพชรบุรี4,161.002,125.0048.9 %5.01,252.67470.2562.5 %5.0
ส.ป.ก. เพชรบุรี5,632.513,012.0046.5 %5.0771.41104.5986.4 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดเพชรบุรี12,435.109,737.9921.7 %5.01,652.00546.2566.9 %5.0
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 4 (เพชรบุรี)7,282.7410,088.99-38.5 %0.02,976.15641.2578.5 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเพชรบุรี4,403.972,702.0038.6 %5.0777.27178.5577.0 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดเพชรบุรี3,126.85567.0081.9 %5.0853.330.9599.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดเพชรบุรี2,935.641,240.0057.8 %5.0625.14171.9572.5 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเพชรบุรี3,320.323,035.778.6 %4.0872.34202.1976.8 %5.0
สำนักงานจังหวัดเพชรบุรี7,148.219,992.01-39.8 %0.01,956.282.8599.9 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดเพชรบุรี4,913.523,687.0025.0 %5.01,119.58671.4140.0 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบุรี3,919.711,568.0060.0 %5.0815.3264.6092.1 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดเพชรบุรี11,458.648,919.1022.2 %5.03,173.2897.1196.9 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเพชรบุรี4,749.84849.0082.1 %5.0853.33306.0364.1 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเพชรบุรี5,713.182,739.0152.1 %5.0948.41352.0562.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเพชรบุรี4,846.101,935.0060.1 %5.0891.36231.4074.0 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเพชรบุรี3,921.512,730.0030.4 %5.0910.3846.5394.9 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเพชรบุรี3,532.822,788.0021.1 %5.0993.1760.2893.9 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดเพชรบุรี10,344.651,449.0086.0 %5.0750.13150.0080.0 %5.0
เรือนจำกลางเพชรบุรี280,056.8495,539.0065.9 %5.01,304.13399.9369.3 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดเพชรบุรี2,814.87805.0071.4 %5.0606.12188.5368.9 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดเพชรบุรี3,871.583,396.1512.3 %5.01,138.59549.5251.7 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเพชรบุรี3,394.081,472.0056.6 %5.0777.26148.7580.9 %5.0
สปส.จ.เพชรบุรี4,939.074,385.0911.2 %5.01,138.57176.7484.5 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบุรี3,417.552,432.0028.8 %5.0796.2875.0390.6 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเพชรบุรี8,878.317,520.0015.3 %5.01,883.9995.0095.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี12,826.667,273.8243.3 %5.02,868.31480.6083.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 163,423.9010,140.3784.0 %5.0895.01634.9029.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 216,088.398,211.0049.0 %5.01,659.33410.8175.2 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเพชรบุรี4,929.805,142.00-4.3 %0.0403.36138.7065.6 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรี99,973.5124,228.0075.8 %5.0850.18234.6272.4 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี96,001.1825,741.0073.2 %5.0856.02345.6059.6 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี19,943.7021,338.45-7.0 %0.0824.471,251.28-51.8 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบุรี37,185.0212,941.0065.2 %5.0802.91294.5063.3 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพเขาย้อย17,686.707,849.0055.6 %5.0596.4436.0094.0 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพบ้านลาด73,640.3214,886.0079.8 %5.0825.58405.9550.8 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี14,870.9811,026.0025.9 %5.01,851.631,372.8025.9 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบุรี 3,360.651,982.0041.0 %5.0739.24420.8043.1 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเพชรบุรี3,701.271,265.0065.8 %5.0549.07250.3254.4 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดเพชรบุรี40,336.0917,159.5257.5 %5.06,905.766,080.0012.0 %5.0
รวม 1,022,727 392,705 61.60 % 64,299 22,882 64.41 %