สรุปผลประเมินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เดือนธันวาคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์4,227.75984.0076.7 %5.0457.63108.5676.3 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.ประจวบคีรีขันธ์7,939.227,058.8011.1 %5.066.05102.59-55.3 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ประจวบคีรีขันธ์3,442.173,814.29-10.8 %0.0799.92111.1986.1 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดประจวบคีรีขันธ์2,727.121,354.0050.4 %5.0590.7450.3391.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ประจวบคีรีขันธ์14,874.166,630.9255.4 %5.02,454.331,057.3956.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองประจวบคีรีขันธ์4,102.55937.2077.2 %5.0326.3537.0988.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากุยบุรี3,479.04335.0090.4 %5.0257.6739.7484.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทับสะแก3,952.98344.0091.3 %5.0256.7962.7075.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางสะพาน3,782.11747.0080.2 %5.0416.9595.0077.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางสะพานน้อย3,677.49260.0092.9 %5.0464.70114.0075.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปราณบุรี3,930.16986.0074.9 %5.0483.0938.0092.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหัวหิน4,353.361,099.0074.8 %5.0593.7047.5092.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสามร้อยยอด4,090.39284.0093.1 %5.0315.52114.0063.9 %5.0
ด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์5,408.156,547.49-21.1 %0.0894.76255.5571.4 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ประจวบคีรีขันธ์5,100.255,833.72-14.4 %0.01,084.14790.7527.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ประจวบคีรีขันธ์ สาขาหัวหิน2,693.90806.7070.1 %5.0553.24253.3954.2 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ประจวบคีรีขันธ์สาขาบางสะพาน2,437.38579.0076.2 %5.0541.70132.1575.6 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์3,011.871,995.0033.8 %5.0628.80115.0181.7 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์4,878.331,619.0066.8 %5.01,161.22613.5547.2 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์3,094.521,050.0066.1 %5.0761.89220.5271.1 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดประจวบคีรีขันธ์4,459.66764.8082.9 %5.0685.82482.8329.6 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์3,477.553,848.70-10.7 %0.0899.47917.44-2.0 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์2,547.991,746.0031.5 %5.0513.82251.9651.0 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์4,417.203,641.0017.6 %5.01,045.48501.6052.0 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์3,197.671,471.8054.0 %5.0799.9333.5895.8 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดประจวบคีรีขันธ์12,628.558,340.0034.0 %5.01,465.48243.8883.4 %5.0
ท่าอากาศยานหัวหิน75,058.8458,856.3021.6 %5.0458.34633.10-38.1 %0.0
สำนักงานทางหลวงที่ 15 (ประจวบคีรีขันธ์)11,749.075,214.7555.6 %5.04,159.803,622.3512.9 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์3,554.421,643.0053.8 %5.0933.035.4299.4 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์2,247.49930.0058.6 %5.061.670.9598.5 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (หนองพลับ)1,326.18625.0052.9 %5.068.2213.5180.2 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน)4,763.084,338.008.9 %4.089.9427.0369.9 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์3,183.27377.0088.2 %5.0799.940.9599.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์2,797.93385.0086.2 %5.0590.76243.0258.9 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์3,430.782,799.9918.4 %5.0856.9877.8390.9 %5.0
สำนักงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์3,430.752,542.0025.9 %5.01,584.78568.8464.1 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์8,810.574,296.0051.2 %5.01,769.75256.2085.5 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์4,388.161,361.4569.0 %5.0895.23133.0085.1 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์5,986.617,787.80-30.1 %0.01,465.50166.7988.6 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 4 ประจวบคีรีขันธ์12,988.568,073.0037.8 %5.01,966.53790.4059.8 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดประจวบคีรีขันธ์10,186.632,422.0076.2 %5.0685.82ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์3,279.142,223.2732.2 %5.0876.01433.0950.6 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดประจวบคีรีขันธ์3,070.171,234.0059.8 %5.0704.84274.4261.1 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์3,388.441,265.0062.7 %5.0876.00295.5466.3 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์7,421.745,647.0023.9 %5.0686.0556.3691.8 %5.0
สพ.ประจวบคีรีขันธ์10,610.511,452.0086.3 %5.0802.78151.3981.1 %5.0
รจจ.ประจวบคีรีขันธ์ 43,321.14ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0884.97ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์2,950.30559.0081.1 %5.0609.76146.2676.0 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์9,784.892,750.4371.9 %5.01,180.24506.1357.1 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์3,535.601,081.8069.4 %5.0723.87366.2949.4 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์8,597.104,710.8745.2 %5.01,636.62641.6260.8 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์2,847.781,458.0048.8 %5.0647.79148.2077.1 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดประจวบคีรีขันธ์2,673.382,879.40-7.7 %0.0705.0723.6296.6 %5.0
อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์43,238.25128,860.00-198.0 %0.02,694.81734.8072.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 119,638.896,261.6768.1 %5.01,291.61965.2025.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 213,884.208,321.1640.1 %5.01,637.40763.0853.4 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์2,558.981,185.3453.7 %5.0349.32237.5032.0 %5.0
โรงเรียนโสตศึกษาเทพรัตน์21,042.344,616.2878.1 %5.0251.94300.10-19.1 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์337,165.8134,801.2289.7 %5.03,964.11159.3396.0 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน56,301.6216,192.0071.2 %5.0856.75701.8518.1 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพปราณบุรี39,500.977,601.8680.8 %5.0800.87373.4553.4 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล34,567.8110,987.0068.2 %5.0948.59737.6322.2 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์11,663.5318,364.00-57.4 %0.01,693.901,377.4618.7 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 8,054.323,613.0055.1 %5.0931.79646.2530.6 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์2,516.97628.0075.0 %5.0514.71126.4275.4 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์14,898.0110,192.0031.6 %5.04,187.972,535.9739.4 %5.0
รวม 939,025 441,613 52.97 % 63,792 26,032 59.19 %