สรุปผลประเมินจังหวัดกระบี่ เดือนธันวาคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกระบี่2,613.881,031.0060.6 %5.0412.17243.2041.0 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.กระบี่ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.055.80141.51-153.6 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่กระบี่3,102.341,246.0059.8 %5.0481.92117.6075.6 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดกระบี่3,237.272,199.0032.1 %5.0602.36106.9782.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กระบี่9,093.388,307.008.6 %4.01,971.48544.7572.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองกระบี่4,234.541,229.0071.0 %5.0289.59166.7942.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาอ่าวลึก3,973.72362.0090.9 %5.0330.1231.8590.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเหนือคลอง3,873.96382.0090.1 %5.0183.080.9599.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองท่อม3,878.97705.0081.8 %5.0313.9365.8879.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขาพนม3,921.44390.0090.1 %5.0289.3733.0688.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปลายพระยา3,919.70309.0092.1 %5.0328.430.9599.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเกาะลันตา3,870.63402.0089.6 %5.0420.3849.9888.1 %5.0
ด่านศุลกากรกระบี่3,833.234,680.00-22.1 %0.0678.300.9599.9 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กระบี่3,295.972,325.6029.4 %5.0526.57298.1143.4 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กระบี่ สาขาเมืองกระบี่4,425.151,162.8073.7 %5.0343.58203.4840.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กระบี่ สาขาคลองท่อม2,433.08555.0077.2 %5.0423.83331.4821.8 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกระบี่3,842.421,651.0057.0 %5.0925.60374.6859.5 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดกระบี่3,357.752,214.0034.1 %5.0697.41306.8756.0 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดกระบี่3,191.161,455.0054.4 %5.0659.38199.7169.7 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดกระบี่3,555.69777.0078.1 %5.0811.42289.3564.3 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกระบี่4,223.852,114.9249.9 %5.01,053.921,021.963.0 %1.5
สำนักงานเกษตรจังหวัดกระบี่1,926.011,075.0044.2 %5.0472.96181.7961.6 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกระบี่4,580.584,531.581.1 %0.51,267.95881.8630.5 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดกระบี่ (ส.ป.ก.กระบี่)3,923.271,586.0059.6 %5.0761.79182.6476.0 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดกระบี่13,242.7510,608.8519.9 %5.01,172.81363.6169.0 %5.0
ท่าอากาศยานกระบี่359,405.00346,608.503.6 %1.52,016.86559.4072.3 %5.0
สำนักงานทางหลวงที่ 174,994.8612,075.56-141.8 %0.01,381.983,346.85-142.2 %0.0
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 14 (กระบี่)6,989.687,141.95-2.2 %0.01,644.99589.0064.2 %5.0
สำนักทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกระบี่4,753.161,336.5071.9 %5.0811.50374.3053.9 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยากระบี่ 8,257.332,068.0075.0 %5.093.12104.50-12.2 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดกระบี่3,504.57762.0078.3 %5.0792.5022.0597.2 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดกระบี่3,002.511,023.0065.9 %5.0583.21172.5770.4 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดกระบี่3,383.421,924.0043.1 %5.0735.44248.4866.2 %5.0
สำนักงานจังหวัดกระบี่4,146.762,068.0050.1 %5.01,039.70172.5783.4 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดกระบี่4,463.532,148.0051.9 %5.01,172.81267.9077.2 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกระบี่5,232.391,802.0065.6 %5.0906.58408.3355.0 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดกระบี่13,114.669,810.2725.2 %5.01,305.94190.0085.5 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกระบี่3,305.841,522.0054.0 %5.0754.46323.0057.2 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกระบี่3,483.463,014.3813.5 %5.0811.50410.4949.4 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดกระบี่3,800.962,002.0047.3 %5.0678.39296.1356.3 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกระบี่3,752.961,261.0066.4 %5.0925.6076.0091.8 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดกระบี่3,981.822,068.0048.1 %5.0602.33267.9055.5 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดกระบี่10,993.062,341.0078.7 %5.0678.41367.6445.8 %5.0
เรือนจำจังหวัดกระบี่59,498.7321,252.0064.3 %5.01,213.31646.0046.8 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดกระบี่2,930.922,023.3031.0 %5.0564.30147.6573.8 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดกระบี่3,770.133,355.0011.0 %5.0887.57346.6960.9 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดกระบี่3,550.861,997.0043.8 %5.0735.50355.5951.7 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดกระบี่5,079.103,881.6123.6 %5.0963.65420.8556.3 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกระบี่3,286.371,480.0055.0 %5.0697.41104.5085.0 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดกระบี่10,255.733,854.0362.4 %5.03,017.36457.2084.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่33,355.9110,283.0069.2 %5.01,724.47650.9062.3 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกระบี่5,559.892,334.2758.0 %5.0408.83383.806.1 %3.0
วิทยาลัยเทคนิคกระบี่75,346.5157,997.0023.0 %5.01,456.49969.9533.4 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบี่19,027.2923,868.00-25.4 %0.0736.16846.34-15.0 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างกระบี่16,132.7112,552.3022.2 %5.0648.77273.2157.9 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพคลองท่อม19,647.4310,125.0048.5 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
วิทยาลัยการอาชีพอ่าวลึก26,157.5521.8099.9 %5.0669.41496.8725.8 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่97,025.1919,494.9979.9 %5.012,319.531,057.3591.4 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกระบี่ 3,683.901,633.7655.7 %5.0751.64259.5465.5 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกระบี่2,676.51776.0071.0 %5.0450.20172.9061.6 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดกระบี่13,206.17392.0097.0 %5.03,148.132,890.008.2 %4.0
รวม 952,308 629,596 33.89 % 62,802 24,816 60.48 %