สรุปผลประเมินจังหวัดพังงา เดือนธันวาคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพังงา2,392.09654.0072.7 %5.0376.72208.6744.6 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.พังงา30,635.6519,389.7336.7 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา7,278.134,087.0043.8 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พังงา4,484.783,355.2925.2 %5.0661.9695.4785.6 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดพังงา4,218.181,090.0074.2 %5.0623.9399.2584.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่พังงา13,396.7012,972.003.2 %1.51,688.83403.9376.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองพังงา4,710.641.00100.0 %5.0228.4662.4172.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเกาะยาว370.8594.0074.7 %5.0456.0231.3593.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากะปง3,927.18276.0093.0 %5.0256.141.0099.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาตะกั่วทุ่ง4,001.65251.0093.7 %5.0207.0857.1772.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาตะกั่วป่า3,969.28359.7090.9 %5.0356.4333.5690.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทับปุด3,584.70283.0092.1 %5.0209.2081.4361.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท้ายเหมือง5,733.28324.0094.3 %5.0321.5049.2484.7 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พังงา3,834.563,356.0012.5 %5.0776.09439.8543.3 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พังงา สาขาตะกั่วป่า2,396.691,678.0030.0 %5.0494.94190.0061.6 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพังงา14,720.606,625.0055.0 %5.0947.20341.3764.0 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดพังงา5,358.092,037.2962.0 %5.0966.22369.5561.8 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพังงา3,602.761,197.0066.8 %5.0662.00178.0373.1 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดพังงา2,916.171,295.0055.6 %5.0585.93129.2377.9 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพังงา3,504.872,201.1137.2 %5.0723.57806.82-11.5 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดพังงา4,673.733,954.0015.4 %5.01,002.00356.2564.4 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพังงา4,230.491,533.6063.7 %5.01,137.36459.4759.6 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพังงา2,856.201,099.0061.5 %5.0604.950.9599.8 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดพังงา4,656.426,753.54-45.0 %0.01,042.28198.0881.0 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพังงา3,513.552,217.6036.9 %5.0615.5033.1994.6 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาพังงา 1,625.251,113.0031.5 %5.059.892.8595.2 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดพังงา3,247.271,038.0068.0 %5.0738.0333.5495.5 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดพังงา3,340.80645.0080.7 %5.0547.87306.2944.1 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพังงา3,263.382,131.0034.7 %5.0681.01361.9546.9 %5.0
สำนักงานจังหวัดพังงา25,242.7142,986.25-70.3 %0.09,390.311,140.1687.9 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดพังงา4,182.103,602.0013.9 %5.01,118.35591.7147.1 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพังงา4,673.731,625.0065.2 %5.0757.04268.0064.6 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดพังงา3,816.644,114.17-7.8 %0.0627.79143.5177.1 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพังงา10,981.581,434.0086.9 %5.0700.00730.55-4.4 %0.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพังงา4,628.173,596.9922.3 %5.0814.12311.0461.8 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพังงา7,724.762,485.0067.8 %5.0719.01348.6351.5 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพังงา3,713.691,808.9651.3 %5.0719.0483.5288.4 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพังงา4,185.691,974.0052.8 %5.0452.7932.8592.7 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดพังงา10,892.941,388.0087.3 %5.0700.03175.6374.9 %5.0
รจจ.พังงา 83,075.81110,160.00-32.6 %0.0868.24574.6833.8 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดพังงา2,751.94925.0066.4 %5.0509.8467.5986.7 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดพังงา5,481.912,618.0052.2 %5.01,194.41624.6447.7 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพังงา3,955.761,008.0074.5 %5.0642.98308.7552.0 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดพังงา11,770.435,985.3649.1 %5.0966.22356.4063.1 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพังงา3,607.671,438.0060.1 %5.0871.14199.3677.1 %5.0
สำนักงาน กศน. จังหวัดพังงา12,749.837,773.9239.0 %5.02,658.64328.3287.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา23,692.828,364.3164.7 %5.01,585.86165.0289.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง31,825.757,434.2776.6 %5.01,595.10385.6175.8 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพังงา4,194.012,576.1038.6 %5.0264.82236.7010.6 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคพังงา53,026.3367,959.81-28.2 %0.01,068.07238.9277.6 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา18,267.0512,211.3033.2 %5.0558.411,427.42-155.6 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพท้ายเหมือง28,919.768,966.0169.0 %5.0653.03242.8462.8 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพตะกั่วป่า28,439.7513,673.0051.9 %5.0672.21668.630.5 %0.5
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา14,328.7914,114.521.5 %0.51,578.801,342.3815.0 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพังงา 3,409.541,538.0054.9 %5.0689.17476.1530.9 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพังงา2,439.03720.0070.5 %5.0395.77199.0949.7 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดพังงา14,618.2512,480.0014.6 %5.04,016.793,607.1110.2 %5.0
รวม 583,040 426,971 26.77 % 53,759 20,606 61.67 %