สรุปผลประเมินจังหวัดภูเก็ต เดือนธันวาคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดภูเก็ต2,971.721,289.0056.6 %5.0421.90291.2931.0 %5.0
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จ.ภูเก็ตไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.092.91418.50-350.4 %0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.ภูเก็ต18,762.498,954.0052.3 %5.064.12130.36-103.3 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ภูเก็ต3,746.435,120.00-36.7 %0.0631.07140.6377.7 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดภูเก็ต3,043.121,933.0036.5 %5.0440.91118.6873.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ภูเก็ต31,544.4716,189.9848.7 %5.03,217.25837.8174.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองภูเก็ต 112,948.663,600.0072.2 %5.0402.8853.2086.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองภูเก็ต 24,840.752,481.0048.7 %5.0440.91102.9476.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากะทู้4,663.531,146.0075.4 %5.0329.3660.8081.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาถลาง4,176.801,227.0070.6 %5.0371.2495.0074.4 %5.0
ด่านศุลกากรภูเก็ต6,412.264,622.0027.9 %5.0593.04241.8159.2 %5.0
ด่านศุลกากรท่าอากาศยานภูเก็ตไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0865.6626.1097.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ภูเก็ต3,987.296,520.00-63.5 %0.0764.18527.4131.0 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดภูเก็ต4,882.302,123.0056.5 %5.01,144.48276.2775.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดภูเก็ต4,106.391,085.0073.6 %5.0859.26259.6969.8 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต3,326.411,738.0047.8 %5.0459.93148.6867.7 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดภูเก็ต2,778.831,070.0061.5 %5.0383.86250.9834.6 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดภูเก็ต3,166.142,544.0019.6 %5.0478.94428.3310.6 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดภูเก็ต1,700.441,820.00-7.0 %0.0355.52132.0562.9 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต4,061.961,708.0058.0 %5.0783.20430.9445.0 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดภูเก็ต3,286.382,000.0039.1 %5.0516.98235.7354.4 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดภูเก็ต6,765.5919,213.00-184.0 %0.01,429.74286.9879.9 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ต3,812.363,625.004.9 %2.0745.17206.5472.3 %5.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 15 (จ.ภูเก็ต)4,285.124,914.00-14.7 %0.0745.17640.9514.0 %5.0
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตก19,926.5914,291.3928.3 %5.0242.8591.5262.3 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาภูเก็ต 1,677.43310.0081.5 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต3,958.94537.0086.4 %5.0821.230.9599.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดภูเก็ต3,116.23276.9091.1 %5.0459.93182.9660.2 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดภูเก็ต4,012.483,394.0015.4 %5.0764.18382.2650.0 %5.0
สำนักงานจังหวัดภูเก็ต8,316.747,769.006.6 %3.01,220.571,265.73-3.7 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดภูเก็ต5,136.665,786.00-12.6 %0.01,296.63839.6935.2 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดภูเก็ต4,438.52737.0083.4 %5.01,011.39136.0986.5 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดภูเก็ต7,563.3012,838.74-69.8 %0.01,220.57166.5386.4 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดภูเก็ต3,051.9383.0097.3 %5.0421.90324.9023.0 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดภูเก็ต3,610.353,122.0013.5 %5.0631.07186.2070.5 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดภูเก็ต3,739.701,241.0066.8 %5.0726.15186.5674.3 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดภูเก็ต3,412.36905.0073.5 %5.0593.04172.8670.9 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดภูเก็ต4,812.503,686.0023.4 %5.0574.02158.3572.4 %5.0
สพ.ภูเก็ต9,710.334,232.0056.4 %5.0520.84109.3579.0 %5.0
รจจ.ภูเก็ต 71,868.04101,860.50-41.7 %0.0971.14858.6311.6 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดภูเก็ต2,920.30503.0082.8 %5.0373.18319.6914.3 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดภูเก็ต5,928.337,599.00-28.2 %0.01,562.86188.7787.9 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดภูเก็ต4,018.411,896.0052.8 %5.0859.26156.1881.8 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดภูเก็ต5,273.746,298.79-19.4 %0.01,087.46344.0568.4 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดภูเก็ต4,130.362,090.0049.4 %5.0878.28130.6885.1 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดภูเก็ต3,122.022,081.0033.3 %5.0440.91362.7017.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต40,528.3312,506.0069.1 %5.0654.59239.0263.5 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดภูเก็ต13,608.032,713.7180.1 %5.0258.50122.0052.8 %5.0
สถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคถลาง43,753.5623,400.0046.5 %5.0314.55380.00-20.8 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต42,568.4140,660.804.5 %2.0652.6085.5086.9 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต141,843.31364,631.59-157.1 %0.0436.52346.5620.6 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ต16,933.8417,507.99-3.4 %0.0332.5696.7470.9 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต13,131.4914,436.00-9.9 %0.01,148.26763.2633.5 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดภูเก็ต 3,333.87967.0071.0 %5.0535.99232.8856.6 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดภูเก็ต2,645.13387.0085.4 %5.0288.782.8399.0 %5.0
ตำรวจภูธรภาค 8 62,260.8449,027.0721.3 %5.08,539.302,649.7769.0 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ตไม่ครบ10,245.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
รวม 703,622 802,696 -14.08 % 46,377 17,825 61.57 %