สรุปผลประเมินจังหวัดสุราษฎร์ธานี เดือนธันวาคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี5,551.04213.0096.2 %5.0692.50222.0567.9 %5.0
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 5 สุราษฎร์ธานี4,141.9311,401.00-175.3 %0.01,706.75242.5085.8 %5.0
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดสุราษฎร์ธานี52,897.3743,133.5618.5 %5.0252.84636.25-151.6 %0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.สุราษฎร์ธานี18,947.8113,594.5628.3 %5.085.80292.00-240.3 %0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย อำเภอเกาะสมุย5,943.601,804.4069.6 %5.067.1473.63-9.7 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุราษฎร์ธานี4,304.5613,806.00-220.7 %0.01,417.05382.1273.0 %5.0
สำนักงานคลังเขต 83,874.192,336.4839.7 %5.0766.930.9599.9 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดสุราษฎร์ธานี2,986.521,328.0055.5 %5.0863.6748.1894.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรภาค 1112,718.453,824.5869.9 %5.04,634.88488.9589.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สุราษฎร์ธานี 213,426.955,212.4461.2 %5.01,913.38253.9586.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สุราษฎร์ธานี19,307.5716,120.4616.5 %5.02,968.20572.4280.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสุราษฎร์ธานี4,024.341,645.0059.1 %5.0216.5264.0370.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพุนพินไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0347.9363.6581.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากาญจนดิษฐ์5,335.84250.0095.3 %5.0261.020.9599.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าฉาง3,356.75272.0091.9 %5.0319.3268.6478.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระแสง5,052.39620.0087.7 %5.0378.040.9599.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าชนะ5,074.46179.0096.5 %5.0361.8840.1988.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเวียงสระ3,616.04947.0073.8 %5.0414.110.9599.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดอนสัก5,537.37324.0094.1 %5.0337.3149.1685.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาไชยา5,315.14520.0090.2 %5.0510.690.9599.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านนาสาร3,515.82445.0087.3 %5.0316.7862.6980.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเคียนซา5,454.06239.0095.6 %5.0310.2533.9989.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาชัยบุรี3,164.91282.0091.1 %5.0338.895.3198.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านนาเดิม4,427.22396.0091.1 %5.0243.0329.0588.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านตาขุน4,364.01858.0080.3 %5.0234.710.9599.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพนม5,394.38128.0097.6 %5.0379.830.9599.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเกาะสมุย3,830.67542.0085.9 %5.0433.260.9599.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเกาะพะงัน3,413.83555.0083.7 %5.0356.6266.5081.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคีรีรัฐนิคม5,275.581.00100.0 %5.0198.520.9599.5 %5.0
ด่านศุลกากรบ้านดอน10,723.005,718.0046.7 %5.0768.3281.7089.4 %5.0
ด่านศุลกากรเกาะสมุย2,784.572,350.0015.6 %5.0601.28258.8556.9 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 83,841.798,333.40-116.9 %0.01,592.32824.6048.2 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุราษฎร์ธานี23,998.597,419.0069.1 %5.09,804.97695.4092.9 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุราษฎร์ธานีสาขาเมืองฯไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0381.87179.5553.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุราษฎร์ธานีสาขาพุนพิน2,617.882,009.5023.2 %5.0471.91259.3545.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุราษฎร์ธานีสาขาเวียงสระ2,598.81818.0068.5 %5.0646.77558.6013.6 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุราษฎร์ธานีสาขาเกาะสมุย3,197.541,933.0039.5 %5.0502.64133.0073.5 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุราษฎร์ธานี2,888.222,096.0027.4 %5.0444.00266.9539.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี6,931.893,692.4046.7 %5.01,415.11532.2062.4 %5.0
สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 103,223.972,060.7236.1 %5.02,893.03110.4296.2 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี3,071.921,008.0067.2 %5.0897.36174.8080.5 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดสุราษฎร์ธานี2,968.46917.0069.1 %5.0891.60515.8642.1 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุราษฎร์ธานี4,013.692,592.8435.4 %5.01,072.82930.0513.3 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์เขต 84,200.243,933.336.4 %3.01,973.41689.3065.1 %5.0
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 114,590.473,541.0022.9 %5.01,981.571,622.0418.1 %5.0
สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 7 จังหวัดสุราษฎร์ธานี37,457.843,603.0190.4 %5.01,821.071,844.90-1.3 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดสุราษฎร์ธานี2,465.913,172.16-28.6 %0.0627.68496.8520.8 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี4,088.071,600.0060.9 %5.01,358.061,452.88-7.0 %0.0
สำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี4,951.032,672.0046.0 %5.01,469.11785.1946.6 %5.0
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 83,859.111,679.6456.5 %5.01,666.621,522.608.6 %4.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี5,499.4419,664.00-257.6 %0.01,624.29551.0066.1 %5.0
ท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานี209,677.00254,839.34-21.5 %0.0996.34950.004.7 %2.0
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 11(สุราษฎร์ธานี)7,032.118,151.80-15.9 %0.02,252.95246.0589.1 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุราษฎร์ธานี3,450.641,297.0062.4 %5.01,057.16391.4063.0 %5.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 14 (จ.สุราษฎร์ธานี)3,593.913,335.927.2 %3.51,398.69557.5060.1 %5.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 4 (สุราษฎร์ธานี)10,731.629,053.3915.6 %5.04,395.23171.7196.1 %5.0
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 108,243.674,022.9451.2 %5.02,912.423,413.10-17.2 %0.0
สำนักงานกรมอุตุนิยมวิทยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี6,573.984,164.0036.7 %5.0110.5632.3970.7 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาสุราษฎร์ธานี (กลุ่มงานอากาศเกษตรกาญจนดิษฐ์)1,739.64832.0052.2 %5.081.160.9598.8 %5.0
กลุ่มงานอุตุนิยมวิทยาอุทกพระแสง1,739.64621.5864.3 %5.089.6030.4066.1 %5.0
สำนักงานกรมอุตุนิยมวิทยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี(เกาะสมุย)2,843.301,012.0064.4 %5.092.312.8596.9 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี3,838.681,194.0068.9 %5.01,262.970.9599.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี2,877.09567.0080.3 %5.0825.61405.6550.9 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี3,578.632,601.0027.3 %5.0701.21306.8656.2 %5.0
สำนักงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี8,997.3146,503.00-416.9 %0.02,502.381,964.2621.5 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดสุราษฎร์ธานี7,755.88796.0089.7 %5.01,320.03587.0155.5 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุราษฎร์ธานี4,271.332,634.0038.3 %5.01,224.96315.4074.3 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี6,655.438,882.80-33.5 %0.01,776.4272.3695.9 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 11 สุราษฎร์ธานี13,102.3312,566.004.1 %2.02,244.301,287.2542.6 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุราษฎร์ธานี33,055.882,642.0092.0 %5.010,923.113,149.2571.2 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานี3,635.683,796.00-4.4 %0.01,148.90389.5066.1 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสุราษฎร์ธานี4,186.48273.0093.5 %5.01,415.11333.4576.4 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุราษฎร์ธานี5,295.423,879.0026.7 %5.01,719.39497.8071.0 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุราษฎร์ธานี4,667.423,658.2221.6 %5.0920.72264.1071.3 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 8 24,370.8917,527.0028.1 %5.0864.53117.1986.4 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสุราษฎร์ธานี7,729.5511,280.00-45.9 %0.0579.74280.2551.7 %5.0
เรือนจำกลางสุราษฎร์ธานี101,967.6463,040.0638.2 %5.01,467.311,547.25-5.4 %0.0
สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 813,347.8912,606.005.6 %2.52,429.03985.6559.4 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี7,092.144,710.0033.6 %5.0844.64121.3685.6 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุราษฎร์ธานี5,518.715,237.005.1 %2.51,943.24388.5580.0 %5.0
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 11 สุราษฎร์ธานี13,399.4213,491.99-0.7 %0.0833.92448.8046.2 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี3,659.621,955.0046.6 %5.0661.99187.4871.7 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสุราษฎร์ธานี5,326.508,007.00-50.3 %0.01,833.46247.9586.5 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี3,144.055,510.00-75.3 %0.0958.742,227.15-132.3 %0.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสุราษฎร์ธานี3,299.488,189.48-148.2 %0.0681.01129.7081.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร48,410.327,302.6984.9 %5.04,195.24588.1886.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 117,662.737,471.5057.7 %5.01,149.21316.3572.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 238,831.228,179.1778.9 %5.02,159.95409.5481.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 325,107.1113,492.0046.3 %5.01,703.66389.5077.1 %5.0
สอนคนตาบอดภาคใต้11,212.972,041.5881.8 %5.0389.90519.71-33.3 %0.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี4,305.622,684.9937.6 %5.0239.02209.7512.2 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี219,170.3056,041.0174.4 %5.01,295.12728.0543.8 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์15,029.3011,360.0024.4 %5.0933.6383.6091.0 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี34,802.273,893.2088.8 %5.01,111.22216.6080.5 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุราษฎร์ธานี19,229.6229,598.01-53.9 %0.01,024.96888.8213.3 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างสุราษฎร์ธานี18,592.8211,681.0037.2 %5.0816.40180.5077.9 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพไชยา17,285.9211,140.0035.6 %5.01,015.02504.8050.3 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพเวียงสระ42,347.2714,460.0065.9 %5.01,000.42309.2169.1 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี61,172.6023,134.4162.2 %5.024,189.8211,505.2352.4 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11 สุราษฎร์ธานี27,440.3920,200.0026.4 %5.01,110.05324.6070.8 %5.0
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 11ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.01,209.2499.0091.8 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี 3,762.612,359.0037.3 %5.0877.66404.7053.9 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 10 (จ.สุราษฎร์ธานี)4,755.116,952.01-46.2 %0.01,899.941,097.1942.3 %5.0
ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 6 (สุราษฎร์ธานี)2,291.79952.0058.5 %5.0455.7424.0794.7 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุราษฎร์ธานี2,545.44606.0076.2 %5.0695.86111.1584.0 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดสุราษฎร์ธานี22,374.8815,987.0028.5 %5.07,438.683,498.4953.0 %5.0
รวม 1,542,955 980,202 36.47 % 165,614 62,650 62.17 %