สรุปผลประเมินจังหวัดระนอง เดือนธันวาคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดระนอง2,368.11638.5073.0 %5.0347.66182.9047.4 %5.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จ.ระนองไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.ระนอง125,280.5035,081.7472.0 %5.0867.6599.6088.5 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ระนอง3,293.301,642.4050.1 %5.0651.91223.3365.7 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดระนอง2,846.931,347.7052.7 %5.0537.8245.5491.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ระนอง10,678.3710,830.00-1.4 %0.01,945.00637.8467.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองระนอง3,908.81578.0085.2 %5.0260.7891.2065.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากระบุรี3,786.07169.0095.5 %5.0337.2547.5085.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากะเปอร์3,734.67217.0094.2 %5.0321.1447.5085.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาละอุ่น3,495.35100.0097.1 %5.0239.550.9599.6 %5.0
ด่านศุลกากรระนอง6,964.078,588.90-23.3 %0.01,172.08639.7045.4 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระนอง3,334.104,611.80-38.3 %0.0727.98514.9429.3 %5.0
สรรพสามิตพื้นที่ระนอง สาขากระบุรี2,376.56350.0085.3 %5.0420.63146.3065.2 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดระนอง4,504.571,322.0070.7 %5.0247.21269.62-9.1 %0.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดระนอง4,121.752,371.4042.5 %5.0804.06435.5845.8 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดระนอง3,131.571,077.6065.6 %5.0670.96170.7074.6 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดระนอง3,040.581,077.0064.6 %5.0632.91221.7465.0 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดระนอง3,108.201,096.0064.7 %5.0613.88451.3926.5 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดระนอง2,125.621,571.0026.1 %5.0421.37167.5060.2 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดระนอง3,670.44687.0081.3 %5.0899.16676.6724.7 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระนอง(ส.ป.ก.ระนอง)3,001.362,495.1016.9 %5.0613.90221.6663.9 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดระนอง12,224.526,132.7749.8 %5.01,052.48174.9683.4 %5.0
ท่าอากาศยานระนอง45,374.9942,180.007.0 %3.5377.69293.5022.3 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระนอง3,562.671,085.0069.5 %5.0567.67454.9219.9 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาระนอง 2,771.575,922.49-113.7 %0.053.6380.85-50.8 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดระนอง3,221.93929.9071.1 %5.0708.9699.8085.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดระนอง2,726.78872.8068.0 %5.0499.79236.6552.6 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระนอง3,496.572,008.0042.6 %5.0651.91252.9361.2 %5.0
สำนักงานจังหวัดระนอง7,552.9521,930.11-190.4 %0.01,456.80844.5042.0 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดระนอง3,767.908,344.85-121.5 %0.0937.15424.1254.7 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดระนอง3,387.671,390.4059.0 %5.0823.0691.7288.9 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดระนอง3,754.325,869.66-56.3 %0.0842.0799.7788.2 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดระนอง3,150.521,477.2053.1 %5.0670.93628.906.3 %3.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดระนอง2,738.392,572.606.1 %3.0480.77372.1222.6 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดระนอง2,997.431,644.2045.1 %5.0461.66368.3820.2 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดระนอง4,920.451,400.0071.5 %5.0588.06115.0780.4 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดระนอง2,659.511,279.5051.9 %5.0423.7260.9985.6 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดระนอง37,630.541,723.0095.4 %5.012,023.48248.0397.9 %5.0
รจจ.ระนอง 809,901.0622,513.9897.2 %5.07,827.69466.8694.0 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดระนอง2,634.74641.5075.7 %5.0269.67150.0244.4 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดระนอง6,111.203,713.0039.2 %5.01,412.55422.4870.1 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดระนอง3,363.94661.0080.4 %5.0766.03191.4675.0 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดระนอง3,231.014,146.30-28.3 %0.0689.95287.2358.4 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดระนอง4,002.551,818.0054.6 %5.0850.44248.9370.7 %5.0
สำนักงาน กศน. จังหวัดระนอง3,153.532,023.0035.8 %5.0575.85285.0050.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง21,205.3810,083.0052.5 %5.02,801.41219.1492.2 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดระนอง9,428.762,003.0078.8 %5.0286.12163.4042.9 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคระนอง33,722.5915,889.0052.9 %5.0880.69694.2721.2 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง9,794.709,480.283.2 %1.5489.53495.80-1.3 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพกระบุรี14,742.586,519.6655.8 %5.0590.76161.5272.7 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระนอง8,681.2012,667.11-45.9 %0.01,465.131,134.2022.6 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระนอง 3,761.08684.9181.8 %5.0823.06474.0542.4 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดระนอง2,564.881,501.0041.5 %5.0423.728.6898.0 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดระนอง15,965.4210,921.0031.6 %5.03,091.433,404.89-10.1 %0.0
รวม 1,296,974 287,880 77.80 % 58,597 18,947 67.66 %