สรุปผลประเมินจังหวัดชุมพร เดือนธันวาคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชุมพร2,377.74476.0080.0 %5.0467.39134.5271.2 %5.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จ.ชุมพรไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.ชุมพร11,353.472,735.0075.9 %5.071.76132.10-84.1 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ชุมพร3,212.662,568.0020.1 %5.0828.7259.1392.9 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดชุมพร2,684.311,383.0048.5 %5.0600.5033.0894.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชุมพร19,083.265,752.2869.9 %5.01,988.67540.5572.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองชุมพร4,042.60881.0078.2 %5.0295.8345.6084.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าแซะ3,715.95356.0090.4 %5.0297.5065.7077.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปะทิว3,391.58158.0095.3 %5.0257.7540.8584.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหลังสวน5,642.92642.0088.6 %5.0467.1282.1382.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาละแม3,474.46240.0093.1 %5.0387.4554.5485.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพะโต๊ะ3,213.64124.0096.1 %5.0478.9833.3293.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสวี3,447.72362.0089.5 %5.0305.4168.1077.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทุ่งตะโก3,298.19288.0091.3 %5.0303.0866.1678.2 %5.0
ด่านศุลกากรชุมพร3,378.865,936.00-75.7 %0.0771.9079.5489.7 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชุมพร10,230.214,949.0151.6 %5.01,113.94784.0729.6 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชุมพร737.17805.00-9.2 %0.0306.07181.8940.6 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดชุมพร1,949.92988.0049.3 %5.01,113.94499.3255.2 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชุมพร3,034.53559.0081.6 %5.0752.63219.0970.9 %5.0
โครงการก่อสร้างสำนักงานชลประทานที่ 145,371.316,995.08-30.2 %0.01,420.923,078.00-116.6 %0.0
สำนักงานประมงจังหวัดชุมพร2,796.341,288.0053.9 %5.0676.57426.5537.0 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชุมพร4,684.911,618.0065.5 %5.01,456.28475.6667.3 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดชุมพร1,678.642,068.00-23.2 %0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชุมพร3,893.321,809.0053.5 %5.01,132.98719.1336.5 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดชุมพร3,879.112,173.0044.0 %5.0853.0948.2994.3 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดชุมพร4,941.868,895.86-80.0 %0.01,361.14552.9659.4 %5.0
ท่าอากาศยานชุมพร53,348.4726,147.0051.0 %5.0598.53226.9562.1 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชุมพร3,078.731,319.0057.2 %5.0771.65349.3854.7 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาชุมพร4,205.013,950.006.1 %3.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สอต.ชุมพร(สวี)ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.063.7048.8323.3 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดชุมพร3,576.65788.0078.0 %5.0904.7664.6892.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดชุมพร2,809.40227.0091.9 %5.0657.58470.3728.5 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดชุมพร2,973.672,388.0019.7 %5.0809.68229.9371.6 %5.0
สำนักงานจังหวัดชุมพร28,693.0846,826.50-63.2 %0.04,118.492,434.1340.9 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดชุมพร6,092.431,210.3080.1 %5.01,418.22712.4249.8 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชุมพร3,757.861,359.0063.8 %5.0961.81115.5588.0 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดชุมพร6,290.5911,350.55-80.4 %0.01,380.16141.2389.8 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชุมพร1,583.841,183.0025.3 %5.0866.73515.2140.6 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชุมพร3,085.672,197.2028.8 %5.0489.17500.86-2.4 %0.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดชุมพร3,158.821,586.0049.8 %5.0809.68254.1368.6 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชุมพร3,277.41974.0070.3 %5.0533.36283.4146.9 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชุมพร3,143.312,260.0028.1 %5.0638.5432.8594.9 %5.0
สพ.ชุมพร10,459.142,067.0080.2 %5.0752.63214.2971.5 %5.0
รจจ.ชุมพร 34,255.3427,029.0021.1 %5.0805.78379.6152.9 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดชุมพร2,590.58323.0087.5 %5.0562.4760.8789.2 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดชุมพร4,144.432,891.0030.2 %5.01,025.14191.9081.3 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชุมพร3,105.58909.0070.7 %5.0771.67147.2580.9 %5.0
สปส.จ.ชุมพร4,150.194,507.00-8.6 %0.01,132.98428.4562.2 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชุมพร3,159.74749.0076.3 %5.0809.71343.3657.6 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดชุมพร3,363.174,196.79-24.8 %0.01,000.91174.5982.6 %5.0
ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนชุมพร6,573.621,732.8073.6 %5.0783.22189.0075.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 133,987.656,944.0079.6 %5.01,983.74123.4293.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 28,769.457,406.3215.5 %5.01,371.62134.9090.2 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดชุมพร201,394.661,920.0099.0 %5.0294.63265.2610.0 %5.0
ชุมพรปัญญานุกูล56,756.7512,335.5778.3 %5.0412.56479.22-16.2 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคชุมพร45,599.611.00100.0 %5.01,044.090.9599.9 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพร29,792.3133,292.00-11.7 %0.01,003.34705.2529.7 %5.0
วิทยาลัยประมงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์10,558.2214,684.00-39.1 %0.0678.54435.9435.8 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพชุมพร13,885.778,657.7537.7 %5.0698.65466.8633.2 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพท่าแซะ18,828.6710,352.0045.0 %5.0638.71700.48-9.7 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพหลังสวน34,520.9512,408.0064.1 %5.0799.68356.1755.5 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชุมพร15,993.4215,682.001.9 %0.52,679.68190.0092.9 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชุมพร 4,859.471,723.0064.5 %5.0885.74345.7861.0 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชุมพร2,474.72496.0080.0 %5.0505.45235.3353.4 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดชุมพร23,278.888,720.0062.5 %5.04,154.152,939.7129.2 %5.0
รวม 817,092 336,841 58.78 % 57,527 24,309 57.74 %