สรุปผลประเมินจังหวัดลพบุรี เดือนธันวาคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลพบุรี2,349.78549.0076.6 %5.0453.35164.3263.8 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ลพบุรี4,155.035,457.00-31.3 %0.0947.74185.7180.4 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดลพบุรี3,059.651,734.0043.3 %5.0719.55ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ลพบุรี10,256.209,161.0010.7 %5.02,993.69829.8472.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าหลวง3,470.89266.0092.3 %5.0381.3933.0991.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองม่วง3,719.28267.0092.8 %5.0280.0634.0587.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโคกเจริญ9,883.37297.0097.0 %5.0275.714.1898.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสระโบสถ์4,038.95622.0084.6 %5.0260.805.0098.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลำสนธิ3,730.4469.0098.2 %5.0410.706.7498.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองลพบุรี4,133.831,577.0061.9 %5.0302.9746.5484.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาชัยบาดาล4,291.19554.0087.1 %5.0486.3682.7383.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโคกสำโรง3,580.80322.0091.0 %5.0311.4958.9981.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านหมี่3,584.63336.0090.6 %5.0274.8267.2175.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพัฒนานิคม4,068.29419.0089.7 %5.0255.1120.4892.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าวุ้ง3,436.41596.0082.7 %5.0137.1955.4459.6 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลพบุรี 3,016.034,543.80-50.7 %0.0681.51474.3230.4 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดลพบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดลพบุรี3,723.54961.0074.2 %5.01,042.84558.8946.4 %5.0
สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 73,209.462,570.9119.9 %5.01,160.60179.4684.5 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลพบุรี2,917.981,612.0044.8 %5.0700.55290.8058.5 %5.0
สำนักงานชลประทานที่ 1030,166.7123,971.0020.5 %5.012,047.303,350.6572.2 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดลพบุรี2,763.29786.0071.6 %5.0646.20434.9832.7 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลพบุรี3,734.912,308.0038.2 %5.0928.75742.7020.0 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดลพบุรี2,255.451,187.7047.3 %5.0533.42124.6876.6 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลพบุรี3,175.653,490.00-9.9 %0.0795.64431.2145.8 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดลพบุรี3,087.494,067.00-31.7 %0.0729.41118.0583.8 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดลพบุรี14,306.4310,524.0726.4 %5.01,518.221,212.5320.1 %5.0
สำนักงานทางหลวงที่ 1110,638.6212,417.00-16.7 %0.03,905.783,002.9523.1 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลพบุรี3,397.062,623.0022.8 %5.0890.71338.0162.1 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดลพบุรี2,316.35816.0064.8 %5.0434.320.9599.8 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดลพบุรี2,836.90800.0071.8 %5.0548.40155.0671.7 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลพบุรี3,468.342,800.8219.2 %5.0890.71428.7651.9 %5.0
สำนักงานจังหวัดลพบุรี4,844.9112,543.00-158.9 %0.01,461.17791.0145.9 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดลพบุรี4,319.002,702.0037.4 %5.01,213.99168.8586.1 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลพบุรี2,946.722,560.0013.1 %5.0738.58265.0064.1 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดลพบุรี6,235.285,524.4011.4 %5.01,822.4990.5695.0 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลพบุรี3,677.641,817.0050.6 %5.0985.79582.6440.9 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดลพบุรี3,436.651,734.0049.5 %5.0833.66444.6046.7 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลพบุรี3,193.341,665.0047.9 %5.0909.73264.6970.9 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลพบุรี4,848.101,333.1472.5 %5.01,042.84452.7756.6 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดลพบุรี4,914.403,342.0332.0 %5.0719.572.8599.6 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดลพบุรี10,413.291,130.1689.1 %5.0719.57162.4677.4 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 11 จังหวัดลพบุรี17,160.3212,987.0024.3 %5.01,810.49382.3478.9 %5.0
รจก.ลพบุรี 49,886.8140,147.6119.5 %5.0936.53596.5236.3 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดลพบุรี2,746.13937.0065.9 %5.0624.4973.7988.2 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดลพบุรี3,375.191,152.8765.8 %5.0852.68268.6668.5 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดลพบุรีไม่ครบ930.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ376.97ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดลพบุรี5,984.445,352.4510.6 %5.01,347.10196.6785.4 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลพบุรี4,206.222,064.2850.9 %5.01,213.98369.0769.6 %5.0
สำนักศิลปากรที่ 4 ลพบุรี3,977.146,571.16-65.2 %0.01,501.59545.0063.7 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดลพบุรี3,543.054,747.59-34.0 %0.0890.71704.8520.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 122,463.9813,477.8440.0 %5.01,976.69438.1477.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 226,925.029,196.0065.8 %5.03,229.79622.4380.7 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 61,602.477,554.64-371.4 %0.0482.66526.14-9.0 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี108,262.3858,260.0046.2 %5.02,036.45980.7851.8 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี แห่งที่ 210,611.911,615.2584.8 %5.0663.40684.00-3.1 %0.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาลพบุรี12,405.605,732.0053.8 %5.0577.79239.7558.5 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลพบุรี22,313.3423,315.30-4.5 %0.0835.601,772.53-112.1 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี12,992.986,672.0048.6 %5.0654.69490.3425.1 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคโคกสำโรง44,637.1811,134.0075.1 %5.0746.371,077.12-44.3 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพชัยบาดาล49,843.2847,628.644.4 %2.0851.26446.4147.6 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคกลาง 2,797.021,075.5061.5 %5.01,167.3755.0195.3 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี7,064.8919,331.01-173.6 %0.02,639.951,069.7059.5 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลพบุรี 3,760.172,670.0029.0 %5.01,023.82237.9376.8 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลพบุรี2,757.15867.2068.5 %5.0627.06102.4083.7 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดลพบุรี19,894.8426,925.01-35.3 %0.04,745.806,794.55-43.2 %0.0
รวม 650,814 441,469 32.17 % 77,109 35,338 54.17 %