สรุปผลประเมินจังหวัดสงขลา เดือนธันวาคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคใต้2,805.203,025.97-7.9 %0.01,488.45289.4180.6 %5.0
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 6110,759.165,072.0095.4 %5.0568.31516.809.1 %4.5
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา3,113.41548.7082.4 %5.0585.51268.6754.1 %5.0
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดสงขลา59,187.9825,586.4256.8 %5.0200.72634.35-216.0 %0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.สงขลา22,907.916,684.0070.8 %5.087.84190.19-116.5 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สงขลา4,916.799,960.00-102.6 %0.01,194.04189.5584.1 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดสงขลา3,159.401,808.6042.8 %5.0775.6732.9895.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรภาค 1226,698.8537,371.42-40.0 %0.08,271.78395.0295.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สงขลา 111,795.0221,736.72-84.3 %0.02,108.16988.1553.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สงขลา 2ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.05,009.43490.2090.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหาดใหญ่ 14,732.731,955.0058.7 %5.0420.46116.8572.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหาดใหญ่ 2ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0354.4531.3591.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาหม่อม3,649.43501.0086.3 %5.0182.5564.6064.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขารัตภูมิ3,645.98401.0089.0 %5.0332.6197.1070.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางกล่ำ3,582.28344.0090.4 %5.0223.3857.0074.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาควนเนียง3,553.10324.0090.9 %5.0298.8060.8079.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองหอยโข่ง3,762.00283.0092.5 %5.0194.4965.5566.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสงขลาไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0270.120.9599.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสะเดา4,167.89761.0081.7 %5.0525.2666.0087.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาระโนด3,757.45421.0088.8 %5.0413.470.9599.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเทพา3,560.34321.0091.0 %5.0369.7329.6892.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจะนะ3,956.13305.0092.3 %5.0278.900.9599.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสทิงพระ3,717.17274.0092.6 %5.0246.3845.6081.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาทวี3,699.79164.0095.6 %5.0338.370.9599.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสะบ้าย้อย3,630.11389.0089.3 %5.0460.0166.5685.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสิงหนคร3,688.84591.0084.0 %5.0283.0226.4090.7 %5.0
สำนักงานศุลกากรภาคที่ 48,431.4912,503.01-48.3 %0.01,600.082,178.90-36.2 %0.0
ด่านศุลกากรปาดังเบซาร์13,832.6719,830.51-43.4 %0.02,209.20194.7591.2 %5.0
ด่านศุลกากรสะเดา15,369.1451,307.00-233.8 %0.02,140.59319.5185.1 %5.0
ด่านศุลกากรสงขลา9,054.8315,352.85-69.6 %0.01,441.87285.0080.2 %5.0
ด่านศุลกากรท่าอากาศยานหาดใหญ่1,699.546,641.42-290.8 %0.0844.59195.7076.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 98,220.038,182.730.5 %0.52,126.701,244.9941.5 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สงขลา6,762.3910,798.87-59.7 %0.01,969.631,758.4510.7 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสงขลา5,536.741,402.8074.7 %5.01,308.14323.5475.3 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสงขลา6,411.774,289.4333.1 %5.02,125.801,151.4045.8 %5.0
สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 115,597.354,019.5028.2 %5.01,469.05162.0089.0 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสงขลา5,143.473,645.3929.1 %5.01,023.04342.2566.5 %5.0
สำนักงานชลประทานที่ 1626,400.2513,019.0050.7 %5.08,606.324,740.5044.9 %5.0
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 93,515.121,188.0066.2 %5.01,291.52155.5988.0 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดสงขลา3,294.622,156.0034.6 %5.0813.70495.1439.1 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา4,083.591,890.0053.7 %5.01,156.01267.9076.8 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์เขต 94,278.822,545.6040.5 %5.01,469.041,156.1521.3 %5.0
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 125,023.265,868.00-16.8 %0.01,881.011,160.0838.3 %5.0
สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 8 สงขลา12,192.798,442.9130.8 %5.01,594.68135.7091.5 %5.0
สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 จ.สงขลา4,251.163,246.3023.6 %5.01,963.86543.0172.3 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดสงขลา2,338.642,671.00-14.2 %0.0572.41573.44-0.2 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสงขลา5,448.993,468.0036.4 %5.01,707.471,003.0141.3 %5.0
ส.ป.ก. สงขลาไม่ครบ2,851.61ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ149.74ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 93,914.211,254.4068.0 %5.01,425.581,103.8922.6 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดสงขลา17,831.3019,288.18-8.2 %0.02,835.65805.6071.6 %5.0
สำนักงานทางหลวงที่ 18 11,408.679,873.9713.5 %5.04,291.832,581.7539.8 %5.0
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 12 (สงขลา)5,431.127,347.00-35.3 %0.01,991.98536.7573.1 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสงขลา4,132.291,801.0056.4 %5.01,175.02458.5361.0 %5.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 16 (จ.สงขลา)3,235.814,151.51-28.3 %0.01,044.84952.938.8 %4.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 6 10,047.018,203.3518.4 %5.03,604.111,247.1165.4 %5.0
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 810,974.998,087.0026.3 %5.03,931.312,926.0925.6 %5.0
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก37,886.3024,296.4935.9 %5.0492.19178.1063.8 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาสงขลาไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.065.200.9598.5 %5.0
สอต.สงขลา(สะเดา)1,840.78605.4067.1 %5.072.6331.9456.0 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดสงขลา3,740.071,121.0070.0 %5.0908.750.9599.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดสงขลา3,743.291,239.0066.9 %5.0832.74455.7845.3 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสงขลา3,721.572,887.0022.4 %5.0946.83579.5038.8 %5.0
สำนักงานจังหวัดสงขลา13,529.70ไม่ครบประเมินไม่ได้0.01,701.12ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดสงขลา6,485.276,815.10-5.1 %0.01,992.71544.1872.7 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสงขลา4,321.621,359.6868.5 %5.0699.97150.2478.5 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดสงขลา10,619.9710,139.634.5 %2.03,152.69198.0893.7 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 12 ลงขลา22,558.9014,738.0034.7 %5.02,554.34955.7562.6 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัด สงขลา3,602.998,301.50-130.4 %0.0965.83141.3285.4 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสงขลา3,968.901,666.1058.0 %5.01,060.93471.2055.6 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสงขลา4,550.033,366.1926.0 %5.01,213.06337.2572.2 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสงขลา4,747.591,780.0062.5 %5.01,308.11111.8191.5 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสงขลา5,296.8714,760.00-178.7 %0.01,136.9766.0294.2 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 9 จังหวัดสงขลา55,741.0522,351.0059.9 %5.0689.58184.8573.2 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสงขลา29,887.7816,606.0044.4 %5.0664.81287.7156.7 %5.0
เรือนจำกลางสงขลา65,336.7656,458.0113.6 %5.01,280.03811.7136.6 %5.0
เรือนจำจังหวัดสงขลา 41,088.3010,940.4273.4 %5.0933.01356.0161.8 %5.0
ทสญ.สงขลา 25,896.2216,908.1534.7 %5.0734.09713.312.8 %1.0
ทัณฑสถานบำบัดพิเศษสงขลา51,174.7872,939.00-42.5 %0.01,227.07395.9967.7 %5.0
สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 914,237.9213,457.885.5 %2.51,862.581,028.2644.8 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดสงขลา3,022.43814.0073.1 %5.0718.64235.5067.2 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา1,751.69562.5967.9 %5.0965.83132.9786.2 %5.0
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 12 สงขลา27,461.5523,400.8914.8 %5.01,902.85228.0088.0 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสงขลา4,126.23986.0076.1 %5.011,884.18386.3696.7 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสงขลา5,904.325,720.543.1 %1.51,574.34527.2566.5 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสงขลา5,628.323,380.7939.9 %5.01,745.48257.1885.3 %5.0
สำนักศิลปากรที่ 11 สงขลา4,325.673,772.8012.8 %5.0961.011,035.80-7.8 %0.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสงขลา3,625.936,469.35-78.4 %0.01,003.88397.2060.4 %5.0
สถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยภาคใต้3,743.418,581.85-129.3 %0.01,060.9365.0093.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 126,707.587,386.3572.3 %5.0996.48412.8358.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 221,743.297,096.5667.4 %5.01,228.63198.5583.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 367,647.3910,036.2085.2 %5.01,686.11700.5558.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสงขลา สตูล18,288.376,264.6965.7 %5.064,783.54474.3799.3 %5.0
โรงเรียนสงขลาพัฒนาปัญญา16,845.197,551.4855.2 %5.0410.12322.9421.3 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 3 จังหวัดสงขลา11,854.638,910.0024.8 %5.0510.69482.035.6 %2.5
โสตศึกษาจังหวัดสงขลาไม่ครบ6,214.43ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ86.65ประเมินไม่ได้0.0
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการอาชีวศึกษาภาคใต้2,672.491,551.5541.9 %5.01,299.70114.0091.2 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ไม่ครบ30,824.84ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ1.95ประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคจะนะ30,609.6917,700.0042.2 %5.0871.88664.4723.8 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลาไม่ครบ19,481.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ666.90ประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสงขลา18,227.9119,613.59-7.6 %0.0895.30116.6287.0 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกร74,249.0717,742.0076.1 %5.0985.62730.0025.9 %5.0
วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างสงขลา23,502.8218,780.0020.1 %5.0862.55271.7068.5 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพนาทวีไม่ครบ9,924.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ843.61ประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะ30,526.891,497.3895.1 %5.0767.32318.2358.5 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา16,809.0328,611.42-70.2 %0.02,312.112,075.7510.2 %5.0
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา9,974.2111,288.00-13.2 %0.02,983.932,169.0927.3 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12 สงขลา41,285.4426,009.0337.0 %5.01,012.22338.9866.5 %5.0
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 123,813.961,161.0069.6 %5.01,191.75231.1180.6 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา 4,005.422,340.2141.6 %5.0854.30317.3162.9 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 11(จ.สงขลา)6,117.204,645.0024.1 %5.01,983.8693.1095.3 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่เขต 1 สงขลา8,754.694,625.0947.2 %5.01,420.26183.2587.1 %5.0
ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 5 (สงขลา)2,654.201,478.0044.3 %5.0459.3569.4384.9 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสงขลา2,699.421,002.0062.9 %5.0585.53279.3052.3 %5.0
ตำรวจภูธรภาค 947,120.5030,897.5034.4 %5.09,181.464,216.5054.1 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดสงขลา27,664.0317,574.0036.5 %5.06,861.462,651.3461.4 %5.0
รวม 1,496,119 971,488 35.07 % 235,852 62,424 73.53 %