สรุปผลประเมินจังหวัดสตูล เดือนธันวาคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสตูล1,809.50934.0048.4 %5.0392.65326.8016.8 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดสตูล30,438.1510,563.8065.3 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สตูล3,071.783,737.28-21.7 %0.0563.8055.1090.2 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดสตูล2,954.81941.0068.2 %5.0337.951.9099.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สตูล8,125.125,687.6330.0 %5.01,837.87375.2579.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสตูล3,825.741.00100.0 %5.0234.7428.5087.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาควนโดน3,613.74586.0083.8 %5.0167.7872.2057.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาควนกาหลง3,639.53449.0087.7 %5.0258.6476.0070.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าแพ4,126.77422.0089.8 %5.0179.7576.0057.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาละงู3,660.92546.0085.1 %5.0276.3276.0072.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทุ่งหว้า4,697.52334.0092.9 %5.0336.6376.0077.4 %5.0
ด่านศุลกากรสตูล11,666.366,677.2042.8 %5.0840.74215.6574.3 %5.0
ด่านศุลกากรวังประจัน4,113.083,353.0018.5 %5.0414.99143.4565.4 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สตูล3,610.633,990.00-10.5 %0.0772.97508.2534.2 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสตูล2,726.9618.1599.3 %5.0430.69381.9011.3 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสตูล5,187.942,130.0058.9 %5.01,438.53494.0065.7 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสตูล3,223.461,422.0055.9 %5.0639.86186.3670.9 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดสตูล3,341.401,084.0067.6 %5.0677.89784.00-15.7 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสตูล2,950.351,537.0047.9 %5.0525.77927.84-76.5 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดสตูล4,109.513,196.0022.2 %5.0901.08596.6033.8 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสตูล4,136.791,998.0051.7 %5.01,001.17388.5561.2 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสตูล3,166.661,022.0067.7 %5.0620.85324.9047.7 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดสตูล4,267.397,751.13-81.6 %0.0979.28456.3053.4 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสตูล3,803.341,704.0055.2 %5.0753.96400.9046.8 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาสตูล 2,154.17450.0079.1 %5.045.040.9597.9 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดสตูล3,299.60793.0076.0 %5.0677.8933.5495.1 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดสตูล3,045.06907.0070.2 %5.0563.80347.8438.3 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสตูล3,386.822,830.8016.4 %5.0677.89271.7059.9 %5.0
สำนักงานจังหวัดสตูล6,095.1914,852.75-143.7 %0.01,248.371,538.75-23.3 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดสตูล3,910.781,833.0053.1 %5.01,058.21649.8038.6 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสตูล3,213.801,364.0057.6 %5.0639.86221.6165.4 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดสตูล7,941.089,100.00-14.6 %0.01,084.4695.0091.2 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัด สตูล11,137.351,258.0088.7 %5.0677.8963.2790.7 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสตูล3,411.152,282.0033.1 %5.0715.93250.8065.0 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสตูล3,260.961,440.0055.8 %5.0658.88180.8172.6 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสตูล4,036.631,241.0069.3 %5.0833.23340.2359.2 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสตูล2,765.831,408.0049.1 %5.0430.6933.3092.3 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสตูล10,867.867,626.0129.8 %5.0341.00242.6328.8 %5.0
รจจ.สตูล 26,043.4937,316.00-43.3 %0.0567.01638.61-12.6 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดสตูล2,750.09488.0082.3 %5.0449.70186.2058.6 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสตูล3,436.551,538.0055.2 %5.0715.93315.4055.9 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสตูล3,330.861,137.0065.9 %5.0582.81220.4062.2 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสตูล4,932.663,358.3531.9 %5.0887.07150.5083.0 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสตูล4,393.202,877.5034.5 %5.0639.86203.7768.2 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสตูล5,206.913,274.7037.1 %5.0713.60214.6569.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล15,814.537,466.9152.8 %5.01,268.60496.8560.8 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสตูล4,138.022,391.7742.2 %5.0172.2791.2647.0 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคสตูล52,503.7915,192.0071.1 %5.0959.79291.7069.6 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสตูล24,326.4912,915.9046.9 %5.0653.95794.48-21.5 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพละงู25,067.1615,030.0040.0 %5.0614.98161.3273.8 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล10,044.8312,260.06-22.1 %0.01,407.19880.4037.4 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสตูล 3,400.571,750.6048.5 %5.0696.91306.5356.0 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสตูล2,625.82423.0083.9 %5.0354.6294.0573.5 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดสตูล33,256.978,100.7375.6 %5.02,486.512,809.98-13.0 %0.0
รวม 416,066 232,990 44.00 % 37,408 19,099 48.94 %