สรุปผลประเมินจังหวัดปัตตานี เดือนธันวาคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดปัตตานี2,472.72200.0091.9 %5.0350.282.8599.2 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.ปัตตานี12,990.736,004.6153.8 %5.075.1627.0064.1 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ปัตตานี3,328.405,141.31-54.5 %0.0692.5687.2987.4 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดปัตตานี2,984.431,805.0039.5 %5.0559.470.9599.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ปัตตานี21,952.317,591.8065.4 %5.02,670.24229.9091.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองปัตตานี4,222.691,131.0073.2 %5.0173.1742.7575.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสายบุรี3,463.7934.0099.0 %5.0238.42171.0028.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขายะรัง3,594.61226.0093.7 %5.0169.3419.0088.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโคกโพธิ์3,474.44244.0093.0 %5.0198.0456.0571.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองจิก3,509.48113.0096.8 %5.0158.2876.0052.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขายะหริ่ง3,419.6849.0098.6 %5.0149.6885.5042.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปะนาเระ3,499.5372.0097.9 %5.0215.1283.6061.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขามายอ3,493.6787.0097.5 %5.0190.53101.6546.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทุ่งยางแดง3,407.12143.0095.8 %5.0195.99108.3044.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาไม้แก่น3,403.8757.0098.3 %5.0233.41188.1019.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่ลาน3,723.40121.0096.8 %5.0171.6995.0044.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากะพ้อ3,402.7276.0097.8 %5.0250.2195.0062.0 %5.0
ด่านศุลกากรปัตตานี3,723.254,033.40-8.3 %0.0570.51106.4081.4 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ปัตตานี5,168.47966.0081.3 %5.0749.63512.0531.7 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ปัตตานี สาขามายอ2,800.67614.0078.1 %5.0411.44247.9539.7 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดปัตตานี2,903.632,076.0028.5 %5.0521.46211.8559.4 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดปัตตานี5,450.8629.0099.5 %5.01,457.70741.0049.2 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดปัตตานี3,187.74759.0076.2 %5.0654.55246.0562.4 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดปัตตานี3,067.85434.0085.9 %5.0578.48522.509.7 %4.5
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปัตตานี4,661.591,841.0060.5 %5.0787.64763.333.1 %1.5
สำนักงานเกษตรจังหวัดปัตตานี3,270.202,425.2725.8 %5.0516.06190.0063.2 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดปัตตานี4,684.702,943.6137.2 %5.01,263.06874.9530.7 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี3,503.951,409.1359.8 %5.0787.64480.7039.0 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดปัตตานี14,173.506,713.0052.6 %5.01,282.08233.9081.8 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดปัตตานี3,620.171,341.5962.9 %5.0882.7232.9096.3 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาปัตตานี2,247.49727.0067.7 %5.043.2031.1627.9 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดปัตตานี3,230.17680.0078.9 %5.0673.5647.5092.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดปัตตานี2,875.37594.0079.3 %5.0521.46277.4046.8 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดปัตตานี5,746.052,672.0053.5 %5.0730.61297.3559.3 %5.0
สำนักงานจังหวัดปัตตานี9,419.7631,737.00-236.9 %0.01,947.64790.0559.4 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดปัตตานี6,042.502,355.0061.0 %5.01,415.17520.6063.2 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปัตตานี4,034.121.00100.0 %5.01,015.85346.0765.9 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดปัตตานี6,027.666,594.66-9.4 %0.01,605.3514.2599.1 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัด ปัตตานี10,779.382,945.0072.7 %5.0673.55316.3553.0 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดปัตตานี3,587.86860.0076.0 %5.0825.69342.0058.6 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดปัตตานี8,651.401,380.0084.0 %5.0996.82239.4076.0 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดปัตตานี4,445.939,612.00-116.2 %0.0922.96257.4572.1 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดปัตตานี2,768.721,947.8029.6 %5.0445.3779.7482.1 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดปัตตานี19,204.319,213.0152.0 %5.0428.48144.3066.3 %5.0
เรือนจำกลางปัตตานี62,195.8761,046.001.8 %0.5883.710.9599.9 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดปัตตานี2,972.652,166.0027.1 %5.0559.45148.0373.5 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดปัตตานี4,121.332,828.6631.4 %5.01,034.87263.1674.6 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดปัตตานี3,420.561,188.3065.3 %5.0749.61176.1576.5 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดปัตตานี12,008.276,282.1847.7 %5.01,167.98282.7275.8 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดปัตตานี3,987.75891.0077.7 %5.0996.84187.3181.2 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดปัตตานี4,394.17763.2582.6 %5.0939.79353.3562.4 %5.0
ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนปัตตานี6,929.932,130.6269.3 %5.01,047.29293.1572.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 148,692.358,238.0383.1 %5.0716.95432.0039.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 221,503.706,164.0671.3 %5.0847.51357.2057.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 316,171.056,508.2559.8 %5.0717.25341.4552.4 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดปัตตานี6,267.672,674.0057.3 %5.0606.36280.2053.8 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี37,879.9614,980.9960.5 %5.0653.30561.8514.0 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกปัตตานี83,334.9319,296.0076.8 %5.0726.70589.9518.8 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี61,154.0520,688.0066.2 %5.0587.42382.8534.8 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพปัตตานี13,448.541.00100.0 %5.0371.410.9599.7 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพสายบุรี17,216.557,092.0058.8 %5.0587.64351.3340.2 %5.0
วิทยาลัยเทคโนโลยีการเกษตรและประมงปัตตานี91,031.4815,472.2083.0 %5.0645.421,280.61-98.4 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปัตตานี11,394.2912,945.02-13.6 %0.01,441.071,290.8510.4 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปัตตานี 3,278.021,810.6144.8 %5.0692.5650.8092.7 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดปัตตานี2,425.87156.0093.6 %5.0331.26427.64-29.1 %0.0
ตำรวจภูธรจังหวัดปัตตานี44,631.4810,740.0075.9 %5.06,935.002,900.0058.2 %5.0
รวม 794,081 324,061 59.19 % 52,640 21,290 59.56 %