สรุปผลประเมินจังหวัดยะลา เดือนธันวาคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดยะลา2,720.20166.0093.9 %5.0501.6598.2880.4 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.ยะลา67,063.5533,661.1349.8 %5.01,044.04588.2143.7 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย อ.เบตง จ. ยะลา20,932.675,178.0075.3 %5.0373.61177.2452.6 %5.0
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยช่อง11 (ยะลา)55,686.7510,522.5081.1 %5.01,003.73278.9172.2 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ยะลา1,011.153,638.60-259.8 %0.0440.230.9599.8 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดยะลา3,000.09760.0074.7 %5.0470.3586.3381.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ยะลา23,069.3414,365.0137.7 %5.02,062.01175.7791.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขารามัน3,455.34451.0086.9 %5.0172.9282.6552.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขายะหา3,462.20446.0087.1 %5.0201.3595.0052.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากาบัง3,423.68205.0094.0 %5.0245.06114.0053.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบันนังสตา3,420.21372.0089.1 %5.0258.15114.0055.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาธารโต3,427.4569.0098.0 %5.0160.5847.5070.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเบตง3,567.67483.0086.5 %5.0243.2953.2078.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองยะลาไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0489.6076.0084.5 %5.0
ด่านศุลกากรเบตง8,617.956,190.1028.2 %5.0960.33319.6066.7 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ยะลา3,047.242,491.8618.2 %5.0610.14664.05-8.8 %0.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดยะลาไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0501.65255.5549.1 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดยะลา4,991.691,481.0070.3 %5.01,547.53318.2579.4 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดยะลา3,180.82875.0072.5 %5.0690.22190.0072.5 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดยะลา3,029.82841.0072.2 %5.0672.79282.5558.0 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดยะลา3,849.863,165.0017.8 %5.0760.64620.3518.4 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดยะลา1,927.292,957.00-53.4 %0.0492.01291.5740.7 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดยะลา4,595.352,773.3839.6 %5.01,262.29971.8623.0 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดยะลา3,150.511,895.0039.9 %5.0729.84101.0686.2 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดยะลา5,814.9812,082.60-107.8 %0.01,376.39363.2173.6 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดยะลา3,781.791,962.0048.1 %5.0996.07189.7980.9 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยายะลาไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.046.0443.395.8 %2.5
สำนักงานสถิติจังหวัดยะลา2,412.44645.0073.3 %5.0463.6249.5889.3 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดยะลา2,883.67545.0081.1 %5.0615.75449.3427.0 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดยะลา3,181.122,824.0011.2 %5.0729.84221.2069.7 %5.0
สำนักงานจังหวัดยะลา4,415.258,900.60-101.6 %0.01,224.261,768.79-44.5 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดยะลา7,409.723,037.0059.0 %5.02,555.38460.2282.0 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดยะลา3,605.241,410.0060.9 %5.0881.97203.1077.0 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดยะลา4,689.657,404.69-57.9 %0.01,094.0549.5995.5 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดยะลา10,760.561,043.0090.3 %5.0748.86220.1370.6 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดยะลา3,390.623,144.147.3 %3.5824.92324.6760.6 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดยะลา4,916.161,755.0064.3 %5.0958.03180.4781.2 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยะลา4,709.991,857.9060.6 %5.01,015.08331.4667.3 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดยะลา3,597.582,888.3419.7 %5.0501.6548.4090.4 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดยะลา9,537.202,368.0075.2 %5.0596.73213.7564.2 %5.0
รจก.ยะลา 360,410.5950,238.5786.1 %5.03,908.83157.8096.0 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดยะลา3,081.864,588.00-48.9 %0.0634.76237.5062.6 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดยะลา3,478.302,074.0040.4 %5.0675.9632.8295.1 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดยะลา2,787.681,505.0046.0 %5.0577.71173.8569.9 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดยะลา4,194.984,988.11-18.9 %0.01,053.11293.5572.1 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยะลา4,554.231,221.0073.2 %5.01,338.35205.1984.7 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดยะลา4,361.7811,949.65-174.0 %0.01,072.13675.0237.0 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษายะลา11,212.975,373.9752.1 %5.0447.012.7099.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 310,470.276,589.0037.1 %5.02,019.30560.5072.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 164,169.7315,473.9475.9 %5.0997.63234.6176.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 215,232.057,049.8553.7 %5.01,139.25300.6573.6 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 286,899.731,856.8297.9 %5.0436.82309.7029.1 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคยะลา62,083.721.00100.0 %5.01,296.36474.0563.4 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษายะลา41,387.6912,419.0070.0 %5.0683.53159.6276.6 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพนครยะลา18,906.1511,783.9937.7 %5.0613.47253.6558.7 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพรามัน39,470.2210,596.0073.2 %5.0649.55418.0035.6 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพเบตง38,474.6611,773.0069.4 %5.0963.79373.1161.3 %5.0
สำนักงานสาธารสุขจังหวัดยะลา14,867.5916,542.00-11.3 %0.01,331.02804.1039.6 %5.0
ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา47,599.0541,239.4813.4 %5.01,072.65885.0117.5 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดยะลา 3,425.542,788.0018.6 %5.0653.78446.8231.7 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดยะลา2,023.89689.0066.0 %5.0425.59245.1042.4 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดยะลา84,987.6214,075.0083.4 %5.019,842.115,451.2872.5 %5.0
รวม 1,229,817 379,668 69.13 % 72,355 23,815 67.09 %