สรุปผลประเมินจังหวัดนราธิวาส เดือนธันวาคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนราธิวาส466.34767.00-64.5 %0.0424.19298.2029.7 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.นราธิวาส11,153.0622,731.90-103.8 %0.066.1981.74-23.5 %0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส15,688.416,819.6056.5 %5.0101.70189.00-85.8 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นราธิวาส3,006.814,365.60-45.2 %0.0652.4095.9585.3 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดนราธิวาส2,940.441,444.0050.9 %5.0369.4466.1482.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่นราธิวาส9,689.608,910.008.0 %4.02,592.02496.8580.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสุคีริน3,469.2532.0099.1 %5.0342.5532.7890.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสุไหงโก-ลก3,961.54608.0084.7 %5.0406.6350.2187.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสุไหงปาดี3,601.29222.0093.8 %5.0252.0077.4269.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจะแนะ934.9813.0098.6 %5.0222.498.5596.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเจาะไอร้อง3,781.79140.0096.3 %5.0187.7085.5654.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาตากใบ3,521.26597.0083.0 %5.0205.6594.9053.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบาเจาะ3,450.42104.0097.0 %5.0181.4188.5051.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขายี่งอ3,715.1813.0099.7 %5.0160.3866.3858.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาระแงะ4,668.36239.0094.9 %5.0182.2154.2870.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขารือเสาะ3,507.66299.0091.5 %5.0286.0488.6669.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีสาคร3,619.66391.0089.2 %5.0313.1685.3772.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแว้ง3,489.84323.0090.7 %5.0343.7450.2185.4 %5.0
ด่านศุลกากรตากใบ9,568.1513,917.21-45.5 %0.0777.1461.7592.1 %5.0
ด่านศุลกากรสุไหงโก-ลก9,431.1121,261.64-125.4 %0.01,196.75474.8260.3 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นราธิวาส3,041.965,112.75-68.1 %0.0766.48198.5574.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นราธิวาส สาขาเมืองนราธิวาส2,563.461.00100.0 %5.0333.22116.8564.9 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นราธิวาส สาขาระแงะ2,850.931,470.3048.4 %5.0440.77165.3062.5 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นราธิวาส สาขาสุไหงโก-ลก2,487.26780.0068.6 %5.0481.82114.0076.3 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนราธิวาส2,694.841,381.0048.8 %5.0519.22224.7856.7 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดนราธิวาส12,870.463,039.0076.4 %5.01,793.34792.3055.8 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนราธิวาส3,320.80555.0083.3 %5.0804.51286.9064.3 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดนราธิวาส3,985.48912.1077.1 %5.0743.20529.1528.8 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนราธิวาส3,785.141,499.0060.4 %5.0956.64839.9812.2 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดนราธิวาส2,108.721,889.9910.4 %5.0523.582.8599.5 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนราธิวาส3,685.802,000.0045.7 %5.0956.651,035.63-8.3 %0.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนราธิวาส3,313.18955.5071.2 %5.0785.50198.2374.8 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดนราธิวาสไม่ครบ38,237.98ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ181.91ประเมินไม่ได้0.0
ท่าอากาศยานนราธิวาส81,150.8377,539.774.4 %2.0644.29458.7828.8 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนราธิวาส3,185.62618.0080.6 %5.0747.46281.6462.3 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยานราธิวาส10,953.332,315.0078.9 %5.0271.0264.7876.1 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดนราธิวาส3,492.82353.0089.9 %5.0880.5832.3996.3 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดนราธิวาส2,871.07474.0083.5 %5.0614.3599.1883.9 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนราธิวาส20,483.181,854.4090.9 %5.08,163.70210.3497.4 %5.0
สำนักงานจังหวัดนราธิวาส10,723.3723,138.00-115.8 %0.01,793.342,338.06-30.4 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดนราธิวาส4,966.133,608.0027.3 %5.01,508.102,084.30-38.2 %0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนราธิวาส5,426.43912.0083.2 %5.0994.68207.1079.2 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดนราธิวาส5,266.147,042.00-33.7 %0.01,422.00190.3686.6 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัด นราธิวาส7,484.01785.0089.5 %5.0728.45895.85-23.0 %0.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนราธิวาส4,159.822,505.0039.8 %5.0937.62531.0543.4 %5.0
สำนักงานส่งเสิรมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนราธิวาส3,876.541,669.0056.9 %5.0842.54567.4232.7 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนราธิวาส4,354.191,827.0058.0 %5.01,222.8665.3494.7 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนราธิวาส2,721.552,017.0025.9 %5.0538.2959.8988.9 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนราธิวาส11,191.516,054.0045.9 %5.0514.75386.4224.9 %5.0
รจจ.นราธิวาส 74,128.8717,302.0276.7 %5.0964.64979.83-1.6 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดนราธิวาส3,033.512,942.453.0 %1.5671.40188.8371.9 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดนราธิวาส4,465.663,297.0026.2 %5.01,222.86236.2280.7 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนราธิวาส3,023.151,621.0046.4 %5.0671.40222.0066.9 %5.0
สปส.จ.นราธิวาส6,128.102,840.3753.7 %5.01,374.96537.9460.9 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนราธิวาส4,773.20997.0079.1 %5.01,374.99171.5487.5 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนราธิวาส4,543.224,938.43-8.7 %0.0994.67541.6545.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 38,675.825,941.9131.5 %5.0954.12259.5972.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานราธิวาส61,784.114,999.6391.9 %5.02,563.30161.1093.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1861,673.449,803.4298.9 %5.01,200.49555.7753.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 236,646.249,188.1674.9 %5.01,853.49914.8550.6 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนราธิวาส1,283.802,036.00-58.6 %0.0268.21208.2322.4 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างนราธิวาส26,235.305,574.0078.8 %5.0771.19218.5071.7 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพสุไหงโก-ลก58,314.8710,859.8081.4 %5.0870.562,232.56-156.5 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส11,801.6312,434.26-5.4 %0.01,907.181,543.1019.1 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนราธิวาส 3,217.191,582.2950.8 %5.0747.46338.0154.8 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนราธิวาส2,273.201,674.0026.4 %5.0481.25273.7243.1 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาส53,454.3311,199.0079.0 %5.06,536.515,415.0017.2 %5.0
รวม 1,558,135 344,736 77.88 % 65,621 30,523 53.49 %