สรุปผลประเมินจังหวัดบึงกาฬ เดือนธันวาคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดบึงกาฬ2,274.32271.0088.1 %5.0399.96234.9941.2 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบึงกาฬ 4,811.654,710.002.1 %1.037.04112.10-202.6 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่บึงกาฬ3,319.05416.0087.5 %5.0571.1025.1995.6 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดบึงกาฬ2,787.141,302.5553.3 %5.0647.1739.9093.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่บึงกาฬ12,093.406,904.0042.9 %5.01,618.70847.0647.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองบึงกาฬ3,548.591.00100.0 %5.0437.9948.0989.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพรเจริญ3,301.83147.0095.5 %5.0251.3142.5383.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโซ่พิสัย3,334.03170.0094.9 %5.0393.0598.6674.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเซกา3,462.47265.0092.3 %5.0411.6454.3586.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปากคาด3,349.52642.0080.8 %5.0258.0866.3474.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบึงโขงหลง3,293.09113.0096.6 %5.0338.9227.4691.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีวิไล3,308.98263.0092.1 %5.0188.2461.1067.5 %5.0
ด่านศุลกากรบึงกาฬ3,967.046,963.83-75.5 %0.0875.3645.6094.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่บึงกาฬ3,967.04ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0875.36ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดบึงกาฬ3,742.02532.0085.8 %5.0780.28278.3564.3 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดบึงกาฬ3,165.621,825.0042.3 %5.0495.04108.5278.1 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดบึงกาฬ2,577.79613.0076.2 %5.0647.17208.3767.8 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดบึงกาฬ2,390.82381.0084.1 %5.0495.04249.3349.6 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดบึงกาฬ3,165.62410.0087.0 %5.0495.04190.0061.6 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดบึงกาฬ3,664.261,866.6049.1 %5.0993.08209.0079.0 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดบึงกาฬ3,165.622,102.4033.6 %5.0495.04561.75-13.5 %0.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดบึงกาฬ (ส.ป.ก.บึงกาฬ)3,510.991,273.0063.7 %5.0495.0471.8885.5 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดบึงกาฬ3,428.415,606.00-63.5 %0.0894.37194.8378.2 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดบึงกาฬ3,940.461,300.0067.0 %5.0875.36589.0032.7 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดบึงกาฬ2,632.07426.0083.8 %5.0761.2662.1591.8 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดบึงกาฬ2,394.17327.0086.3 %5.0552.09128.2976.8 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดบึงกาฬ3,281.723,200.002.5 %1.0298.73180.5039.6 %5.0
สำนักงานจังหวัดบึงกาฬ3,468.667,000.00-101.8 %0.0647.173,325.00-413.8 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดบึงกาฬ3,211.955,421.73-68.8 %0.0479.471,140.00-137.8 %0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดบึงกาฬ2,844.513,901.00-37.1 %0.0526.92332.5036.9 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดบึงกาฬ2,872.625,421.73-88.7 %0.0780.2866.5091.5 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดบึงกาฬ3,574.38135.0096.2 %5.0590.12378.2135.9 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดบึงกาฬ2,650.16ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0431.840.9599.8 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดบึงกาฬ3,028.382,002.0033.9 %5.0875.36265.8369.6 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดบึงกาฬ3,988.63863.0078.4 %5.0594.77296.9150.1 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดบึงกาฬ674.23806.00-19.5 %0.0476.0251.8989.1 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดบึงกาฬ9,251.471,678.0081.9 %5.0685.20456.5933.4 %5.0
รจจ.บึงกาฬ 28,012.5722,197.8120.8 %5.0681.61448.6934.2 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดบึงกาฬ2,210.30599.0072.9 %5.0203.65341.13-67.5 %0.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดบึงกาฬ2,624.58ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0666.18ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดบึงกาฬ2,381.65ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0298.73ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดบึงกาฬ3,858.63ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0837.33ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดบึงกาฬ3,690.094,249.08-15.1 %0.01,084.53323.1670.2 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดบึงกาฬ2,796.141,438.0048.6 %5.0647.17214.1766.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ55,202.066,766.5887.7 %5.01,642.67677.6058.8 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดบึงกาฬ394.08ไม่ครบประเมินไม่ได้0.080.49ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคเซกา38,421.16ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0751.08ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคบึงกาฬ61,297.45ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0554.45ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบึงกาฬ1,800.4410,443.00-480.0 %0.0988.78ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดบึงกาฬ3,130.911,146.0063.4 %5.0685.20272.1960.3 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดบึงกาฬ3,015.56271.0091.0 %5.0809.77169.3679.1 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดบึงกาฬ10,189.516,439.0136.8 %5.03,148.33824.0773.8 %5.0
รวม 236,873 122,808 48.15 % 29,696 14,320 51.78 %