สรุปผลประเมินจังหวัดชัยนาท เดือนธันวาคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชัยนาท2,026.39557.0072.5 %5.0164.61132.8119.3 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.ชัยนาท12,356.266,552.6147.0 %5.0123.99127.52-2.8 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ชัยนาท3,098.092,710.0012.5 %5.0658.50158.6575.9 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดชัยนาท2,835.731,350.0052.4 %5.0582.4033.0994.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชัยนาท8,738.408,003.008.4 %4.02,369.91365.7584.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวัดสิงห์3,371.65393.0088.3 %5.0206.02113.5244.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสรรพยา4,019.51ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0190.8752.9472.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขามโนรมย์3,224.59277.0091.4 %5.0172.7370.1559.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสรรคบุรี3,992.63576.0085.6 %5.0240.210.9599.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหันคา3,482.14724.0079.2 %5.0318.010.9599.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองมะโมง894.0444.0095.1 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชัยนาท3,598.674,477.00-24.4 %0.0830.90588.6129.2 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชัยนาท สาขาหันคา2,141.78490.0077.1 %5.0335.64165.6950.6 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชัยนาท2,804.621,036.0063.1 %5.0411.292,963.62-620.6 %0.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดชัยนาท3,538.001,083.0069.4 %5.0905.71373.7758.7 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชัยนาท3,477.433,209.507.7 %3.5902.02252.8772.0 %5.0
สำนักชลประทานที่ 1239,449.5115,730.0060.1 %5.017,542.652,850.0083.8 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดชัยนาท2,651.041,906.0028.1 %5.0506.34266.0047.5 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยนาท5,158.052,876.0044.2 %5.01,438.151,197.0916.8 %5.0
สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 ชัยนาท26,904.759,603.1264.3 %5.01,519.39181.8988.0 %5.0
สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 1 จังหวัดชัยนาท3,984.792,996.5024.8 %5.01,142.582.8599.8 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดชัยนาท1,734.943,343.26-92.7 %0.0440.10430.962.1 %1.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชัยนาท4,119.961,807.0056.1 %5.01,206.25498.3558.7 %5.0
ส.ป.ก.ชัยนาท3,130.151,860.0040.6 %5.0715.5589.4887.5 %5.0
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 73,704.461,574.4957.5 %5.01,465.52997.6431.9 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดชัยนาท9,650.489,826.14-1.8 %0.01,076.85256.0676.2 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชัยนาท3,160.6444.0098.6 %5.0734.48247.9266.2 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดชัยนาท3,236.181,005.0068.9 %5.0734.5648.8493.4 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดชัยนาท2,741.48983.0064.1 %5.0544.40165.6969.6 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดชัยนาท3,277.812,394.3027.0 %5.0734.56100.6486.3 %5.0
สำนักงานจังหวัดชัยนาท4,712.252,460.0047.8 %5.01,190.95287.4475.9 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดชัยนาท11,697.732,805.0076.0 %5.01,343.08332.5075.2 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชัยนาท3,680.881,254.0065.9 %5.0628.72197.4568.6 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดชัยนาท4,452.786,926.50-55.6 %0.01,114.88100.3391.0 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชัยนาท10,225.942,160.0078.9 %5.0658.50664.05-0.8 %0.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชัยนาท3,237.162,162.4033.2 %5.0715.52324.2254.7 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดชัยนาท4,227.272,857.0032.4 %5.01,152.89318.1672.4 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชัยนาท3,033.18ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0658.51ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชัยนาท2,620.632,650.00-1.1 %0.0468.3433.0992.9 %5.0
สพ.ชัยนาท9,929.86522.0094.7 %5.0544.40112.1079.4 %5.0
รจจ.ชัยนาท 24,767.0127,418.28-10.7 %0.0470.17491.06-4.4 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดชัยนาท2,886.833,819.20-32.3 %0.0525.3932.9393.7 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดชัยนาท3,066.782,288.0025.4 %5.0658.50350.0746.8 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชัยนาท2,712.95183.0093.3 %5.0525.39192.7563.3 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดชัยนาท3,598.903,080.4014.4 %5.0886.69350.4060.5 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชัยนาท2,705.861,046.0061.3 %5.0620.47116.8181.2 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดชัยนาท3,026.453,524.88-16.5 %0.0487.35211.3656.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท249,088.195,185.4897.9 %5.01,258.31139.9888.9 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดชัยนาท4,573.59ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0297.68ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยนาท153,318.4220,370.0086.7 %5.03,348.321,128.8066.3 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพเนินขาม11,693.287,653.2634.5 %5.0532.71280.6047.3 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท64,740.5665,299.00-0.9 %0.01,294.55246.5781.0 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยนาท7,696.08987.0087.2 %5.01,422.88766.1846.2 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชัยนาท 3,268.30892.8872.7 %5.0677.51526.9422.2 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชัยนาท4,096.76810.0080.2 %5.0315.51242.2723.2 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดชัยนาท45,064.844,538.5989.9 %5.02,922.153,063.99-4.9 %0.0
รวม 809,000 258,324 68.07 % 61,977 23,244 62.50 %