สรุปผลประเมินจังหวัดสระบุรี เดือนกันยายน 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสระบุรี2,809.3137.0098.7 %5.0395.33161.4159.2 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สระบุรี4,344.483,631.7116.4 %5.0815.01172.8778.8 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดสระบุรี3,255.261,855.0043.0 %5.0604.5439.3993.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สระบุรี19,048.9618,872.600.9 %0.54,256.96430.4689.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสระบุรี5,891.912,619.2055.5 %5.0260.7257.4678.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแก่งคอย4,507.121,036.0077.0 %5.0343.5228.7191.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองแค4,332.021,019.0076.5 %5.0214.6559.0272.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระพุทธบาท4,456.661,364.0069.4 %5.0227.2735.0484.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านหมอ3,726.18864.0076.8 %5.0191.220.9599.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวิหารแดง6,848.91914.0086.7 %5.0186.3130.8683.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขามวกเหล็ก4,088.46851.0079.2 %5.0316.8231.8789.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเสาไห้3,922.51602.0084.7 %5.0120.3831.1974.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองแซง3,918.95656.0083.3 %5.0158.7231.9279.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองโดน3,890.85373.0090.4 %5.0191.7725.4286.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดอนพุด4,004.59537.0086.6 %5.0194.740.9599.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังม่วง3,880.52378.0090.3 %5.0294.6630.8089.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเฉลิมพระเกียรติ4,660.351,674.0064.1 %5.0125.1525.3279.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สระบุรี5,730.874,643.3519.0 %5.01,195.35668.8044.0 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระบุรี5,631.153,480.0038.2 %5.01,060.93263.0075.2 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสระบุรี4,802.632,550.0046.9 %5.0718.64154.3178.5 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดสระบุรี3,161.47750.0076.3 %5.0585.56205.6664.9 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสระบุรี3,907.622,131.0045.5 %5.0832.721,084.37-30.2 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดสระบุรี2,163.263,329.28-53.9 %0.0468.37413.0311.8 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสระบุรี5,131.251,355.0073.6 %5.01,346.13680.3049.5 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสระบุรี (ส.ป.ก.สระบุรี)4,117.312,835.0031.1 %5.0794.69291.3463.3 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดสระบุรี10,072.7914,120.99-40.2 %0.01,365.22449.9467.0 %5.0
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 2 (สระบุรี)7,534.3613,036.81-73.0 %0.01,948.18388.2280.1 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระบุรี3,938.562,130.0045.9 %5.0962.52195.4179.7 %5.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที 7 (สระบุรี)5,456.863,528.4535.3 %5.01,364.86107.8292.1 %5.0
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 29,367.517,503.0019.9 %5.03,680.651,648.2555.2 %5.0
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 3 สระบุรี11,544.709,788.0015.2 %5.02,822.5484.2597.0 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดสระบุรี5,174.681,440.0072.2 %5.0712.1932.5295.4 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดสระบุรี3,899.971,504.0061.4 %5.0509.43392.5722.9 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสระบุรี3,760.152,790.0025.8 %5.0775.74314.9259.4 %5.0
สำนักงานจังหวัดสระบุรี8,803.746,625.2024.7 %5.01,207.25774.2535.9 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดสระบุรี9,312.68480.0094.8 %5.01,479.25228.0084.6 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระบุรี5,469.323,594.0034.3 %5.01,041.91646.9537.9 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดสระบุรี12,007.6610,988.468.5 %4.02,107.0053.9297.4 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสระบุรี21,658.112,218.0089.8 %5.07,849.6497.4298.8 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสระบุรี3,698.52595.0083.9 %5.0813.69458.0043.7 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสระบุรี4,585.113,277.0028.5 %5.0965.81299.3869.0 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสระบุรี4,483.361,710.0061.9 %5.0832.74138.9983.3 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสระบุรี4,594.165,709.00-24.3 %0.0757.9536.1895.2 %5.0
สพ.สระบุรี12,962.008,506.0034.4 %5.0549.90275.5049.9 %5.0
เรือนจำจังหวัดสระบุรี47,610.0861,568.98-29.3 %0.0840.35452.9046.1 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดสระบุรี3,085.4457.0098.2 %5.0515.4864.3187.5 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสระบุรี5,311.091,313.4075.3 %5.0889.75285.0068.0 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสระบุรี4,602.562,218.0051.8 %5.0756.64270.5764.2 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสระบุรี7,115.835,509.5322.6 %5.01,593.38206.1587.1 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสระบุรี3,555.401,397.0060.7 %5.0699.62238.2965.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสระบุรี5,176.053,005.3941.9 %5.0699.592.8599.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 115,358.1011,603.8224.4 %5.0926.59234.5574.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒40,005.2310,778.9073.1 %5.01,525.92460.0369.9 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสระบุรี10,469.813,668.3065.0 %5.0182.19368.18-102.1 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี82,600.7242,364.0048.7 %5.01,402.00163.7488.3 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก25,999.6915,210.0041.5 %5.0709.25276.7561.0 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์47,030.5419,431.0158.7 %5.01,067.65774.1627.5 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี88,587.6026,917.9969.6 %5.0716.44355.5050.4 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างสระบุรี30,130.9612,378.0058.9 %5.0721.28271.4562.4 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพสระบุรี44,745.2414,892.9966.7 %5.0596.77276.6553.6 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพหนองแค39,788.039,169.0077.0 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระบุรี15,242.2516,123.34-5.8 %0.01,946.381,163.3140.2 %5.0
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดสระบุรี10,938.178,405.1423.2 %5.03,361.042,337.0830.5 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 4 สระบุรี28,442.0416,386.0042.4 %5.01,606.16192.1888.0 %5.0
ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี148,818.2215,762.0089.4 %5.01,054.21518.7050.8 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสระบุรี 4,890.244,757.002.7 %1.01,060.93846.6520.2 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระบุรี2,933.171,387.0052.7 %5.0490.43199.6359.3 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดสระบุรี37,508.1912,777.0065.9 %5.03,549.113,092.8712.9 %5.0
รวม 1,020,502 474,982 53.46 % 74,558 24,628 66.97 %