สรุปผลประเมินจังหวัดชลบุรี เดือนกันยายน 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชลบุรี3,693.72544.0085.3 %5.0420.7797.6476.8 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชลบุรี12,825.505,439.0057.6 %5.068.7865.275.1 %2.5
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ชลบุรี6,440.017,047.69-9.4 %0.0934.20183.3180.4 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดชลบุรี2,832.141,589.0043.9 %5.0388.450.9599.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรภาค 544,413.5328,160.0036.6 %5.09,801.22229.4697.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชลบุรี 1ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.05,097.29357.0393.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชลบุรี 219,984.966,594.4067.0 %5.03,586.24498.1886.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชลบุรี 324,651.8627,540.00-11.7 %0.04,267.15474.1088.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองชลบุรี 1ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0289.7029.3689.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองชลบุรี 2ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ5.0266.3628.4089.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านบึง5,281.131,295.0075.5 %5.0291.1029.4189.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองใหญ่8,568.61291.0096.6 %5.0352.2932.5890.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ่อทองไม่ครบ511.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ99.89ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพานทอง5,092.271,549.0069.6 %5.0391.6347.3787.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพนัสนิคม4,446.501,220.0072.6 %5.0296.5969.7976.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางละมุง 14,344.071,535.0064.7 %5.0354.5525.6792.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางละมุง 2ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0423.651.0099.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสัตหีบ4,566.931,492.0067.3 %5.01,121.9247.5095.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเกาะจันทร์ไม่ครบ672.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ98.14ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีราชา 15,680.012,156.0062.0 %5.0404.910.9599.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีราชา 26,016.641,109.3081.6 %5.0350.1847.5086.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเกาะสีชัง3,642.4089.0097.6 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ5.0
สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 25,379.808,380.00-55.8 %0.02,025.741,586.9121.7 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชลบุรี 14,414.142,923.0033.8 %5.01,008.86481.3152.3 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชลบุรี 220,213.789,179.7054.6 %5.04,033.64614.1184.8 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชลบุรี5,951.025,474.008.0 %4.01,314.52229.2482.6 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดชลบุรี5,596.831,657.0070.4 %5.0803.44581.6127.6 %5.0
สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ24,879.373,946.8019.1 %5.0693.67167.3175.9 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชลบุรี3,226.42882.0072.7 %5.0629.94339.3446.1 %5.0
สำนักชลประทานที่ 920,100.1758,924.00-193.2 %0.07,254.409,362.75-29.1 %0.0
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 23,804.621,864.0051.0 %5.01,438.29380.9573.5 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดชลบุรี3,077.001,420.0053.9 %5.0460.88301.6234.6 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชลบุรีไม่ครบ2,488.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ3,216.70ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 28,257.375,408.6534.5 %5.01,727.85ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดชลบุรี1,902.774,563.00-139.8 %0.0448.850.9599.8 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชลบุรี4,585.483,302.0028.0 %5.01,143.37620.8045.7 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดชลบุรี5,749.593,276.0043.0 %5.01,392.80143.0589.7 %5.0
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 64,773.963,671.0023.1 %5.03,456.352,577.3825.4 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดชลบุรี19,287.1117,217.9910.7 %5.01,885.00299.4784.1 %5.0
สำนักงานทางหลวงที่ 14 22,117.3912,613.6043.0 %5.07,934.083,411.4557.0 %5.0
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 3 (ชลบุรี)10,890.918,274.0024.0 %5.01,587.841,151.4027.5 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชลบุรี4,123.722,897.0029.7 %5.0928.25242.1673.9 %5.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 (ชลบุรี)25,315.957,665.0569.7 %5.08,169.946.3599.9 %5.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 2 (ศรีราชา)21,486.9311,626.3745.9 %5.08,297.51823.0490.1 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดชลบุรี5,229.31957.0081.7 %5.01,390.5886.5993.8 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดชลบุรี3,275.541,195.4063.5 %5.0596.09278.9553.2 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดชลบุรี5,792.2210,582.72-82.7 %0.01,350.60298.2477.9 %5.0
สำนักงานจังหวัดชลบุรี43,684.0131,988.0026.8 %5.016,734.21281.2098.3 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดชลบุรี5,889.585,155.0012.5 %5.0926.29502.4545.8 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชลบุรี3,712.651,415.0061.9 %5.0603.080.00100.0 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดชลบุรี8,376.5220,176.42-140.9 %0.01,820.99116.0693.6 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชลบุรี10,892.422,095.9580.8 %5.0648.9676.5588.2 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชลบุรี4,325.663,485.0019.4 %5.01,010.26486.8651.8 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดชลบุรี8,151.425,884.0027.8 %5.01,318.70217.5583.5 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชลบุรี 7,825.5811,220.00-43.4 %0.01,980.08167.3891.5 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชลบุรี4,431.655,271.31-18.9 %0.0916.78221.7375.8 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดชลบุรี16,907.5510,281.0039.2 %5.0792.15196.6575.2 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนบ้านบึง 84,618.1316,049.0081.0 %5.0758.24190.7774.8 %5.0
รจก.ชลบุรี 240,060.52223,301.007.0 %3.52,265.691,136.5049.8 %5.0
เรือนจำพิเศษพัทยา108,713.2632,298.9470.3 %5.01,596.97732.2554.1 %5.0
ทสญ.ชลบุรี 46,003.1844,509.003.2 %1.5743.63612.7517.6 %5.0
สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 215,021.3912,192.0018.8 %5.02,071.241,819.3312.2 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดชลบุรี3,320.881,076.0067.6 %5.0572.89228.8960.0 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดชลบุรี5,872.126,880.92-17.2 %0.01,645.32188.5888.5 %5.0
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 3 ชลบุรี25,328.90ไม่ครบประเมินไม่ได้0.02,045.67ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชลบุรี3,978.794,580.00-15.1 %0.01,097.85433.2060.5 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดชลบุรี8,811.8711,422.98-29.6 %0.01,865.98463.0875.2 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชลบุรี6,349.072,768.0056.4 %5.01,575.23749.5552.4 %5.0
สำนักงาน กศน.จังหวัดชลบุรี6,803.795,391.6320.8 %5.0729.22239.1367.2 %5.0
ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพเกษตรกรรมวัดญาณสังวรารามวรมหาวิหาร อันเนื่องมาจากพระราชดำริ10,556.405,637.0046.6 %5.0879.34443.6549.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง8,775.02ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0937.30ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 158,178.8115,910.3272.7 %5.0925.70172.4781.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 220,376.008,926.9156.2 %5.01,160.24328.4771.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 356,093.829,721.6282.7 %5.0623.27270.0456.7 %5.0
โสตศึกษาจังหวัดชลบุรี30,225.1012,563.7858.4 %5.0433.75361.0016.8 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 12 จังหวัดชลบุรี23,415.896,551.0072.0 %5.0283.96128.3554.8 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี66,312.0423,670.0064.3 %5.01,382.600.9599.9 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบไม่ครบ35,972.13ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ718.44ประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี104,788.3834,611.0167.0 %5.0755.48272.2764.0 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชลบุรี47,997.3732,003.1333.3 %5.0834.161,067.80-28.0 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคบางแสน88,400.9643,573.0050.7 %5.0484.021,259.70-160.3 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคพัทยา45,402.578,363.0081.6 %5.0796.26749.555.9 %2.5
วิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม28,649.0520,356.0928.9 %5.0624.34336.3046.1 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์(ชลบุรี)24,312.9725,367.00-4.3 %0.0585.35237.5059.4 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี29,975.9637,458.00-25.0 %0.01,913.351,570.6017.9 %5.0
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 จังหวัดชลบุรี13,219.0913,970.00-5.7 %0.03,603.681,295.4264.1 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 6 ชลบุรี18,150.4234,947.00-92.5 %0.0553.56448.4019.0 %5.0
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 63,386.571,608.0052.5 %5.01,900.27468.7175.3 %5.0
ศูนย์อนามัยที่ 6 ชลบุรี21,044.4525,288.00-20.2 %0.0850.70204.3676.0 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี 6,297.005,257.8916.5 %5.0991.25611.4738.3 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 9 (จ.ชลบุรี)7,283.8917,047.00-134.0 %0.01,571.42136.2191.3 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายภาคที่ 35,637.645,681.50-0.8 %0.01,411.480.9599.9 %5.0
ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 4 (ชลบุรี)4,674.263,612.0022.7 %5.0802.6153.6993.3 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชลบุรี3,148.153,245.00-3.1 %0.0466.40612.75-31.4 %0.0
ตำรวจภูธรภาค 239,317.8233,893.5013.8 %5.010,259.367,602.9925.9 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรี55,369.9934,627.0037.5 %5.07,261.427,767.45-7.0 %0.0
รวม 1,837,876 1,196,881 34.88 % 169,776 61,712 63.65 %