สรุปผลประเมินจังหวัดระยอง เดือนกันยายน 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดระยอง2,618.93972.0062.9 %5.0274.00142.1948.1 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดระยอง751,433.943,969.0099.5 %5.050.531.0098.0 %5.0
ศูนย์บำรุงรักษาและพัฒนาคุณภาพการให้บริการเขต7 สาขาระยอง5,632.3910,734.17-90.6 %0.0129.8873.6843.3 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ระยอง4,150.594,193.34-1.0 %0.0693.5382.2388.1 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดระยอง4,245.141,817.0057.2 %5.0655.0947.3692.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ระยอง38,024.8525,431.0033.1 %5.03,817.40537.3685.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองระยอง 14,341.92757.0082.6 %5.0244.331.0099.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านฉาง4,556.911,341.0070.6 %5.0233.9458.5775.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแกลง4,083.041,107.0072.9 %5.0366.7452.9885.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังจันทร์4,466.88376.0091.6 %5.0137.881.0099.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นสาขาบ้านค่าย4,246.91533.0087.4 %5.0223.101.0099.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปลวกแดง4,259.711,091.1074.4 %5.0408.1530.1692.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขาชะเมา3,183.46287.0091.0 %5.0292.891.0099.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานิคมพัฒนา4,242.35816.0080.8 %5.0177.851.0099.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองระยอง 2ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0263.401.0099.6 %5.0
สำนักงานศุลกากรมาบตาพุด9,674.986,655.5031.2 %5.01,497.44117.8592.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระยอง 14,869.472,352.0051.7 %5.02,101.04409.5080.5 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระยอง 23,625.112,277.0037.2 %5.0708.14600.4515.2 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดระยอง3,345.332,172.0035.1 %5.0449.10110.6575.4 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดระยอง4,323.572,846.0034.2 %5.01,001.25859.4314.2 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดระยอง4,458.201,410.0068.4 %5.0603.62101.5483.2 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดระยอง3,718.201,237.0066.7 %5.0698.77271.7561.1 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดระยอง5,812.314,592.0021.0 %5.01,190.751,878.12-57.7 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดระยอง3,739.033,003.0019.7 %5.0639.561.9599.7 %5.0
สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง5,661.505,710.00-0.9 %0.01,603.371.0099.9 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดระยอง4,463.502,254.0049.5 %5.0831.88184.4577.8 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง3,902.961,510.0061.3 %5.0468.16193.9158.6 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดระยอง13,339.5214,705.00-10.2 %0.02,429.23417.9982.8 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระยอง3,369.143,400.00-0.9 %0.0812.87451.0544.5 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดระยอง4,129.291,500.0063.7 %5.0926.96120.2587.0 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดระยอง3,397.07268.0092.1 %5.0641.72386.8739.7 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง4,569.683,235.0029.2 %5.0793.85682.5314.0 %5.0
สำนักงานจังหวัดระยอง56,606.5626,361.9053.4 %5.024,838.011,632.5493.4 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดระยอง10,041.994,560.0054.6 %5.0847.4497.1788.5 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดระยอง4,000.712,538.0036.6 %5.0668.25133.0580.1 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดระยอง5,963.6611,613.99-94.7 %0.01,477.53130.7591.2 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดระยอง1,189.472,640.00-121.9 %0.0384.55317.8417.3 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดระยอง3,565.903,380.005.2 %2.5831.88355.3557.3 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดระยอง4,964.192,715.0045.3 %5.0907.95109.5687.9 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดระยอง7,390.494,156.0043.8 %5.01,193.19235.2480.3 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดระยอง4,525.603,636.7519.6 %5.0869.9280.9290.7 %5.0
สพ.ระยอง104,275.0219,517.0681.3 %5.0324.33138.8157.2 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 1 จ.ระยอง50,012.1226,690.0046.6 %5.0690.13105.1384.8 %5.0
รจก.ระยอง 141,817.88246,800.00-74.0 %0.01,715.512,475.00-44.3 %0.0
ทสป.ห้วยโป่ง 326,752.2513,216.8896.0 %5.0335.59626.36-86.6 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดระยอง2,998.601,569.0047.7 %5.0527.59110.1579.1 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดระยอง6,239.375,345.6614.3 %5.01,269.25426.3266.4 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดระยอง4,362.102,785.0036.2 %5.01,022.04252.4275.3 %5.0
สปส.จ.ระยอง10,565.6716,575.00-56.9 %0.02,143.991,062.3050.5 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดระยอง5,661.221,080.0080.9 %5.0546.6484.7084.5 %5.0
สำนักงาน กศน. จังหวัดระยอง3,635.536,932.10-90.7 %0.0641.72261.3459.3 %5.0
สถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาอัธยาศัยภาคตะวันออก3,994.8615,800.56-295.5 %0.0835.8064.7692.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 118,449.1513,444.6627.1 %5.01,522.31368.0775.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 230,677.179,562.0068.8 %5.01,115.41429.8761.5 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดระยอง15,704.413,854.5875.5 %5.0345.97172.0050.3 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคระยอง250,961.14140,921.0043.8 %5.01,220.242,048.84-67.9 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด22,682.8724,578.00-8.4 %0.0554.71245.1555.8 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย37,534.0132,056.0014.6 %5.0884.56115.0087.0 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคนิคมอุตสาหกรรมระยอง24,253.15ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0674.41ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพแกลง29,275.669,008.0069.2 %5.0556.49353.3136.5 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง7,300.6223,900.36-227.4 %0.01,571.721,260.9119.8 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง 4,615.815,315.00-15.1 %0.01,155.16199.9082.7 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดระยอง566.43636.30-12.3 %0.0394.52232.1341.2 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดระยอง51,748.361,912.7896.3 %5.07,763.6412,279.25-58.2 %0.0
รวม 2,153,965 795,653 63.06 % 84,522 34,225 59.51 %