สรุปผลประเมินจังหวัดจันทบุรี เดือนกันยายน 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 779,127.2825,464.0067.8 %5.0322.0677.1576.0 %5.0
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดจันทบุรี2,465.381.00100.0 %5.0456.8966.5085.4 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดจันทบุรี10,943.266,559.0040.1 %5.075.73157.09-107.4 %0.0
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดจันทบุรีไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0193.54325.65-68.3 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จันทบุรี3,392.322,075.0038.8 %5.0761.1561.0292.0 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดจันทบุรี2,976.161.00100.0 %5.0628.040.9599.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่จันทบุรี29,185.0612,224.0058.1 %5.02,814.88486.1682.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองจันทบุรี4,281.641,352.0068.4 %5.0280.6549.1982.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าใหม่3,467.18593.0082.9 %5.0204.710.9599.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาขลุง4,043.73379.0090.6 %5.0286.900.9599.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแหลมสิงห์3,758.23715.0081.0 %5.0189.4648.0374.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขามะขาม3,735.53234.0093.7 %5.0176.6549.2172.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโป่งน้ำร้อน3,764.42407.0089.2 %5.0306.6165.4478.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสอยดาว4,274.69341.0092.0 %5.0350.1762.4182.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแก่งหางแมว3,656.10309.8091.5 %5.0380.260.9599.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานายายอาม3,735.53631.0083.1 %5.0234.2145.3580.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขาคิชฌกูฏ3,754.08244.0093.5 %5.0215.6848.7277.4 %5.0
ด่านศุลกากรจันทบุรี6,919.175,172.0325.3 %5.01,190.98435.1063.5 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่จันทบุรี4,021.643,148.7421.7 %5.01,027.37475.5353.7 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่จันทบุรี สาขานายายอาม2,678.14876.0067.3 %5.0461.85246.1546.7 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่จันทบุรี สาขาโป่งน้ำร้อน2,681.531,247.1053.5 %5.0428.01252.1141.1 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดจันทบุรี4,522.792,689.0040.5 %5.01,217.53698.2742.6 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี2,980.791,424.0052.2 %5.0723.12184.7974.4 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดจันทบุรี3,113.091,076.0065.4 %5.0685.01355.9648.0 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดจันทบุรี4,158.883,145.0024.4 %5.01,122.451,644.46-46.5 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรี4,051.803,396.3616.2 %5.0989.340.9599.9 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี5,199.763,309.0036.4 %5.01,476.58310.8978.9 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดจันทบุรี3,439.051,730.0049.7 %5.0818.20135.8783.4 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดจันทบุรี8,682.009,973.28-14.9 %0.01,635.88539.6667.0 %5.0
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดจันทบุรี3,697.731,362.0063.2 %5.0875.24496.5143.3 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดจันทบุรี3,416.501,199.0064.9 %5.0894.2663.8292.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดจันทบุรี2,928.44536.0081.7 %5.0570.990.9599.8 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดจันทบุรี3,809.124,833.46-26.9 %0.0952.58328.2365.5 %5.0
สำนักงานจังหวัดจันทบุรึ14,133.2424,177.00-71.1 %0.02,225.38911.7859.0 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดจันทบุรี4,456.546,153.00-38.1 %0.01,141.4776.2493.3 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดจันทบุรี4,495.311,473.0067.2 %5.0837.21510.4139.0 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดจันทบุรี4,497.199,126.10-102.9 %0.01,160.48275.7276.2 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดจันทบุรี2,894.252,258.0022.0 %5.0590.00273.1453.7 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดจันทบุรี3,782.523,168.0016.2 %5.0951.31201.4578.8 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดจันทบุรี5,265.712,033.0061.4 %5.0742.13377.4949.1 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดจันทบุรี4,052.052,255.0044.3 %5.0951.31169.8282.1 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดจันทบุรี3,117.452,080.0033.3 %5.0628.040.9599.8 %5.0
สพ.จันทบุรี10,559.455,412.0048.7 %5.0391.37410.18-4.8 %0.0
รจจ.จันทบุรี 43,039.2775,492.00-75.4 %0.0778.41220.7271.6 %5.0
ทัณฑสถานเปิดทุ่งเบญจา 6,711.878,119.99-21.0 %0.0430.80268.1337.8 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดจันทบุรี3,138.943,593.31-14.5 %0.0513.0271.2386.1 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดจันทบุรี4,428.672,721.0038.6 %5.0880.82369.8958.0 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดจันทบุรี3,216.401,998.0037.9 %5.0723.12206.8571.4 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดจันทบุรี(สปส.จ.จันทบุรี)5,071.533,045.0040.0 %5.01,084.42134.6087.6 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดจันทบุรี1,967.922,905.00-47.6 %0.01,084.42446.6258.8 %5.0
สำนักงาน กศน.จังหวัดจันทบุรี3,077.232,428.5021.1 %5.0628.04315.0049.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี ตราด4,509.875,818.08-29.0 %0.01,942.18417.0878.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 114,022.6313,281.125.3 %2.51,273.74171.0086.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 217,639.2210,092.9042.8 %5.01,516.83272.6982.0 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดจันทบุรี4,060.253,810.106.2 %3.0406.40140.8665.3 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี65,969.1642,064.0036.2 %5.01,396.18490.9664.8 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างจันทบุรี22,288.2011,760.0047.2 %5.0715.4657.0092.0 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพนายายอาม31,476.4111,040.0064.9 %5.0692.31121.5682.4 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพสอยดาว18,950.007,247.1561.8 %5.0737.97290.7060.6 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี43,096.1025,322.0041.2 %5.01,714.131,590.247.2 %3.5
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดจันทบุรี 3,585.051,896.0047.1 %5.0837.218.1199.0 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดจันทบุรี2,887.25806.0072.1 %5.0551.97184.5866.6 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดจันทบุรี111,956.1113,495.7687.9 %5.046,244.335,298.0288.5 %5.0
รวม 701,207 401,718 42.71 % 96,717 21,998 77.26 %