สรุปผลประเมินจังหวัดตราด เดือนกันยายน 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดตราด3,940.70689.0082.5 %5.0351.7547.3086.6 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดตราด8,720.025,008.3042.6 %5.051.2372.77-42.0 %0.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดตราด4,557.316,921.50-51.9 %0.069.3229.0258.1 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ตราด2,951.902,321.3521.4 %5.0634.29186.1170.7 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดตราด4,341.761,122.0074.2 %5.0494.5451.4789.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ตราด14,976.6812,460.0016.8 %5.01,813.28350.8180.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองตราด4,088.361.00100.0 %5.0219.6816.3692.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองใหญ่4,006.09568.0085.8 %5.0311.9336.2088.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขาสมิง3,499.30354.0089.9 %5.0222.7115.2993.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแหลมงอบ3,639.39305.0091.6 %5.0150.7253.7864.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ่อไร3,403.13502.0085.2 %5.0312.2453.8782.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเกาะช้าง4,277.63159.0096.3 %5.0253.5087.8665.3 %5.0
ด่านศุลกากรคลองใหญ่8,007.7711,575.90-44.6 %0.0974.45408.2458.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ตราด4,154.543,515.6415.4 %5.01,036.17755.2527.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ตราด สาขาเขาสมิง2,543.23503.0080.2 %5.0320.850.9599.7 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตราด3,350.221,308.0061.0 %5.0425.11242.9842.8 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดตราด3,056.891,687.0044.8 %5.0957.56580.7339.4 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดตราด3,080.02916.0070.3 %5.0558.22123.9877.8 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดตราด3,578.56859.0076.0 %5.0767.40341.1355.5 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตราด5,952.251,762.0070.4 %5.01,166.73444.1961.9 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดตราด1,665.973,184.00-91.1 %0.0403.12233.9242.0 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตราด4,057.33782.0080.7 %5.0976.57239.1675.5 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดตราด3,206.292,344.2026.9 %5.0601.41195.8867.4 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดตราด14,313.778,232.8942.5 %5.01,128.70227.9179.8 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดตราด3,376.421,300.0061.5 %5.0805.43230.5171.4 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดตราด3,433.22293.0091.5 %5.0710.3564.6590.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดตราด2,465.35673.0072.7 %5.0425.11134.8768.3 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตราด3,304.673,410.90-3.2 %0.0748.38630.2515.8 %5.0
สำนักงานจังหวัดตราด4,651.1920,085.00-331.8 %0.01,109.691,248.07-12.5 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดตราด6,129.655,394.0012.0 %5.0627.530.9599.8 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตราด3,533.101,721.0051.3 %5.0748.38286.5361.7 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดตราด4,106.533,818.547.0 %3.5717.38193.0573.1 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตราด3,128.861,366.0056.3 %5.0577.24310.7546.2 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดตราด3,348.602,641.4021.1 %5.0704.05413.8641.2 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตราด1,180.101,460.00-23.7 %0.0653.30237.4663.7 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตราด3,041.891,879.0038.2 %5.0526.25114.6678.2 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดตราด806.902,399.60-197.4 %0.0393.540.9599.8 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดตราด2,901.811,458.0049.8 %5.0476.01150.3068.4 %5.0
เรือนจำจังหวัดตราด 506,636.0034,356.8393.2 %5.0484.751,722.69-255.4 %0.0
สกข.จังหวัดตราด 3,241.755,515.00-70.1 %0.0172.90160.327.3 %3.5
สำนักงานแรงงานจังหวัดตราด2,807.00652.0076.8 %5.0444.1343.4190.2 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดตราด5,272.762,302.0056.3 %5.01,223.78311.1374.6 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดตราด3,109.071,350.0056.6 %5.0615.27143.1676.7 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดตราด4,522.172,510.0044.5 %5.0840.80233.2272.3 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดตราด4,006.831,539.0061.6 %5.0995.59113.2688.6 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดตราด4,038.542,397.2040.6 %5.0380.730.9599.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด11,309.6659.2099.5 %5.01,334.51746.7144.0 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคตราด120,724.3522,664.0681.2 %5.0957.99585.7038.9 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างตราด19,904.606,935.9265.2 %5.0597.310.9599.8 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพบ่อไร่21,152.675,998.4171.6 %5.0553.50210.8861.9 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด6,579.456,387.352.9 %1.01,336.57686.5048.6 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตราด 3,324.542,154.2035.2 %5.0691.33237.6065.6 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดตราด2,593.73683.0073.7 %5.0224.79108.2151.9 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดตราด 10,294.1912,192.00-18.4 %0.02,972.514,022.70-35.3 %0.0
รวม 894,295 222,676 75.10 % 37,251 18,139 51.30 %