สรุปผลประเมินจังหวัดฉะเชิงเทรา เดือนกันยายน 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดฉะเชิงเทรา641.26795.00-24.0 %0.0487.66125.4074.3 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ฉะเชิงเทรา3,310.382,796.3015.5 %5.0528.31108.6679.4 %5.0
สำนักงานคลังเขต 23,083.733,136.50-1.7 %0.0563.730.00100.0 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดฉะเชิงเทรา3,246.631,348.0058.5 %5.0677.820.9599.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ฉะเชิงเทรา18,979.4517,288.838.9 %4.04,481.02216.1795.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางปะกง4,596.791,111.0075.8 %5.0368.7750.2086.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางน้ำเปรี้ยว4,058.76793.0080.5 %5.0215.0959.7472.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพนมสารคาม4,124.09742.0082.0 %5.0330.7156.5282.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสนามชัยเขต4,218.36556.0086.8 %5.0250.19106.7057.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางคล้า4,183.14993.0076.3 %5.0257.9118.5392.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านโพธิ์4,067.03811.0080.1 %5.0190.6560.5168.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแปลงยาว4,008.421,075.0073.2 %5.0265.6496.1563.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาราชสาส์น3,783.24425.0088.8 %5.0219.7839.8381.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองเขื่อน449.62314.0030.2 %5.0177.580.9599.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าตะเกียบ712.69311.0056.4 %5.0235.000.9599.6 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ฉะเชิงเทรา3,605.443,655.00-1.4 %0.0772.90822.05-6.4 %0.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดฉะเชิงเทรา4,479.903,011.0032.8 %5.01,134.21683.9139.7 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา3,149.632,415.0023.3 %5.0677.82126.2781.4 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดฉะเชิงเทรา2,984.331,087.0063.6 %5.0620.78199.2467.9 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดฉะเชิงเทรา4,194.962,936.0030.0 %5.0867.98488.1043.8 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์เขต 24,838.903,006.4537.9 %5.01,795.49628.2465.0 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา2,056.633,096.00-50.5 %0.0434.160.9599.8 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา4,427.023,606.0018.5 %5.01,153.25814.4429.4 %5.0
ส.ป.ก.ฉะเชิงเทราไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดฉะเชิงเทราไม่ครบ13,685.99ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ706.52ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 13 (ฉะเชิงเทรา)5,846.107,326.90-25.3 %0.02,005.98321.1084.0 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดฉะเชิงเทราไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดฉะเชิงเทรา3,843.711,020.0073.5 %5.0925.0327.4697.0 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดฉะเชิงเทรา2,924.601,642.0043.9 %5.0544.7160.6888.9 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดฉะเชิงเทรา4,059.054,580.00-12.8 %0.0829.950.9599.9 %5.0
สำนักงานจังหวัดฉะเชิงเทรา7,473.450.00100.0 %5.01,970.91221.4188.8 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดฉะเชิงเทรา5,596.484,978.0011.1 %5.01,077.16139.6587.0 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดฉะเชิงเทรา3,587.331,679.0053.2 %5.0778.41212.0672.8 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทรา4,506.6014,063.76-212.1 %0.01,115.1993.5291.6 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดฉะเชิงเทรา11,307.023,112.0072.5 %5.0754.41ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดฉะเชิงเทราไม่ครบ3,082.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ408.20ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดฉะเชิงเทรา3,680.85902.0075.5 %5.0810.9471.4991.2 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดฉะเชิงเทรา5,257.372,317.0055.9 %5.01,762.92187.6389.4 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดฉะเชิงเทรา3,948.313,334.0015.6 %5.0677.820.9599.9 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดฉะเชิงเทรา10,927.532,579.0076.4 %5.0715.8695.0086.7 %5.0
รจก.ฉะเชิงเทรา 59,026.9169,207.24-17.2 %0.01,021.82686.0632.9 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดฉะเชิงเทรา4,300.121,145.0073.4 %5.0563.7342.2992.5 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดฉะเชิงเทรา6,829.365,204.7623.8 %5.01,187.03235.6880.1 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดฉะเชิงเทรา4,021.981,264.0068.6 %5.0944.05294.5068.8 %5.0
สปส.จ.ฉะเชิงเทรา9,222.2018,900.31-104.9 %0.01,818.31760.3858.2 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดฉะเชิงเทราไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดฉะเชิงเทรา1,380.625,944.02-330.5 %0.0839.16172.4479.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาฉะเชิงเทรา9,712.925,722.2041.1 %5.01,791.96134.4992.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 125,453.2418,650.7726.7 %5.0990.39282.6971.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 224,864.297,292.5570.7 %5.01,649.68512.8568.9 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา4,015.832,877.0228.4 %5.0406.67324.1820.3 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคจุฬาภรณ์ (ลาดขวาง) 26,815.2617,624.0034.3 %5.0817.86351.5357.0 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทราไม่ครบ35,240.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ286.36ประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา102,432.4427,358.0073.3 %5.0770.24411.7146.5 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีฉะเชิงเทราไม่ครบ16,106.32ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ835.80ประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างฉะเชิงเทรา15,421.0437,186.13-141.1 %0.0628.45140.5477.6 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพบางปะกงไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคพนมสารคาม84,385.0517,395.0079.4 %5.0759.41151.2780.1 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา10,495.4018,904.34-80.1 %0.01,751.50787.9755.0 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา 3,845.924,379.00-13.9 %0.0820.03112.5086.3 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดฉะเชิงเทรา2,877.42800.0072.2 %5.0487.66230.9152.6 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดฉะเชิงเทรา15,402.5512,432.0019.3 %5.03,406.595,000.89-46.8 %0.0
รวม 569,188 375,128 34.09 % 50,012 16,769 66.47 %