สรุปผลประเมินจังหวัดปราจีนบุรี เดือนกันยายน 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดปราจีนบุรี2,394.68742.0069.0 %5.0397.2992.0676.8 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ปราจีนบุรี3,556.992,516.0029.3 %5.0758.61161.2478.7 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดปราจีนบุรี3,156.351,578.0050.0 %5.0625.4942.2093.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ปราจีนบุรี19,779.3215,909.6019.6 %5.02,698.23578.5578.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองปราจีนบุรี4,694.111,158.0075.3 %5.0260.1557.0078.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากบินทร์บุรี4,628.801,213.0073.8 %5.0489.7695.0080.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีมหาโพธิ4,752.41880.0081.5 %5.0325.57114.0065.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาประจันตคาม3,930.39452.0088.5 %5.0274.5738.0086.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านสร้าง4,092.11375.0090.8 %5.0166.1746.5572.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีมโหสถ4,022.01496.0087.7 %5.0154.3938.0075.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาดี3,910.26378.0090.3 %5.0396.0147.5088.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ปราจีนบุรี3,619.654,325.00-19.5 %0.0688.99372.7545.9 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ปราจีนบุรี สาขากบินทร์บุรี2,400.411,564.5034.8 %5.0466.07320.3431.3 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดปราจีนบุรี4,825.022,293.7752.5 %5.01,234.61695.1343.7 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดปราจีนบุรี3,190.941,466.0054.1 %5.0758.59255.5366.3 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดปราจีนบุรี3,288.481,055.0067.9 %5.0682.54345.6049.4 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปราจีนบุรี5,907.692,372.0059.8 %5.01,687.741,313.4522.2 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดปราจีนบุรี1,821.034,274.00-134.7 %0.0453.85121.6073.2 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดปราจีนบุรี4,665.612,055.6055.9 %5.01,233.990.9599.9 %5.0
ส.ป.ก. ปราจีนบุรี3,772.471,901.0049.6 %5.0910.72548.0539.8 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดปราจีนบุรี6,351.2414,826.00-133.4 %0.01,291.05155.2388.0 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดปราจีนบุรี3,497.921,671.0052.2 %5.0719.910.9599.9 %5.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 (ปราจีนบุรี)11,690.509,253.1020.8 %5.04,119.51495.1088.0 %5.0
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 69,697.088,808.619.2 %4.53,614.56775.2078.6 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดปราจีนบุรี3,233.47851.0073.7 %5.0739.5839.4994.7 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดปราจีนบุรี3,057.351,330.0056.5 %5.0752.31482.6135.8 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดปราจีนบุรี3,509.583,216.008.4 %4.0815.64334.4059.0 %5.0
สำนักงานจังหวัดปราจีนบุรี4,942.5629,126.50-489.3 %0.01,348.10ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดปราจีนบุรี2,726.303,864.00-41.7 %0.0454.34635.82-39.9 %0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปราจีนบุรีไม่ครบ1,355.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ188.41ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดปราจีนบุรี4,582.9217,020.00-271.4 %0.0834.88108.6187.0 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 3 ปราจีนบุรี13,433.7213,530.01-0.7 %0.01,802.10547.0569.6 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดปราจีนบุรี11,335.241,649.0085.5 %5.0682.53779.46-14.2 %0.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดปราจีนบุรี4,509.771,967.0056.4 %5.0720.560.9599.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดปราจีนบุรี3,232.202,718.0015.9 %5.0734.66386.9547.3 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดปราจีนบุรี4,397.241,728.3060.7 %5.01,233.930.9599.9 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดปราจีนบุรี3,023.631.00100.0 %5.0375.600.9599.7 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดปราจีนบุรี1,985.261,904.004.1 %2.01,101.66225.5979.5 %5.0
เรือนจำจังหวัดปราจีนบุรี 488,914.4430,706.9993.7 %5.04,658.01449.2890.4 %5.0
ทัณฑสถานเปิดบ้านเนินสูง 4,428.421.00100.0 %5.0310.441.0099.7 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดปราจีนบุรี3,231.881,194.0063.1 %5.0734.6631.5495.7 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดปราจีนบุรี3,212.562,711.0015.6 %5.0682.29157.3076.9 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดปราจีนบุรี3,161.51ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0663.51ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดปราจีนบุรี4,132.403,678.0011.0 %5.0986.80330.3866.5 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดปราจีนบุรี4,233.602,638.0037.7 %5.0438.770.9599.8 %5.0
สำนักศิลปากรที่ 5 ปราจีนบุรี4,363.055,326.00-22.1 %0.0976.22284.0570.9 %5.0
สำนักงาน กศน.จังหวัดปราจีนบุรี3,440.422,771.1219.5 %5.0682.5364.8190.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก12,246.947,041.5742.5 %5.02,892.49530.9881.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 2227,495.599,009.6696.0 %5.01,860.67614.3767.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 112,701.9014,728.94-16.0 %0.0230.46681.15-195.6 %0.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดปราจีนบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ0.95ประเมินไม่ได้0.0
โสตศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี67,495.839,083.0086.5 %5.0477.71410.1714.1 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี77,098.686,731.0091.3 %5.01,480.56633.0057.2 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคบูรพาปราจีนไม่ครบ13,692.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ254.15ประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรีไม่ครบ11,913.01ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ621.98ประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพกบินทร์บุรี56,038.4419,236.0065.7 %5.01,126.63370.8867.1 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี7,417.3220,808.00-180.5 %0.01,567.04988.8336.9 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรี ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดปราจีนบุรี2,728.41927.0066.0 %5.09,049.03156.7398.3 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดปราจีนบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
รวม 1,166,795 297,059 74.54 % 62,810 15,958 74.59 %